திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

வேத வேள்வியை நாலடி மேல் வைப்பு ஆலநீழல் ...... திருவியமகம் மங்கையர்க்கரசி ...... புறநீர்மை திருநாவுக்கரசுநாயனார் ..... திருநேரிசை முளைத்தானை .... திருத்தாண்டகம். இத்தலத்திற்குரிய பழைவாலா )களைப் புலப்படுத்தும் வ. நால்களும், வடாமாரித் துதிகளும், கனிந்தமிழ் நூல்களும், தனிப் பாடல்களும் பல உள்ளன வென்ப.எ யாக்கும் தெரிந்ததே, வட மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்த்துச் செப்பப்பெற்றனவாய் மூர்த்தி விசேட முதலியவற்றை விளங்கத் தெரிவிக்கும் கால்கள் சில; அவை திருவாலவா புடையார் திருவிளையாடற் !//w:h, கடம்பவன பாா ணம், சுந்தரபாண்டியம், திருவான பாபரானம், அட்டமிப் பிர தக்ஷிணமான்மிய மென்! வாம்; --அ. பன், -- க. திருவாலவாயுடையார் திருவி TUFILM புராணமென்னும் இந் நூல், உத்தரமகாபுராணமன்றும் :!- நான் ஒருபகுதி பாரிய சாரசமுச்சய பொன்பதிலிருந்த யொ பொத்து, செல்லிநகர்ப் பெரும்பற்றப் புலியூர்கம்3 பென்பவரால், சென்5 ,டையாக இயற் றப்பெற்ற M. இஃது, <<ஓ, நய'' (L:h. --+) கூன்னும் செய்யுளாலும், ''அம்பது மத்தார்'' {பக், 5.74.) என்றும் செப்பன் முதலி பவற்றாலும் விளக்குகின்றது. இந் தாலின் ரெப் பட்ட்டொகை, காடுக. இது பழைய திருவிளையாடல், வேம்பத்தாரார் திரு. சிளை:பாடல், இருவினபாட. லெனவும் வழங்கா திற்கும் ; இத அடைய மற்பேடங்கள் பின்னர் அவ்வவ்விடத்து எடுத்துக்காட்டப்படும். உ. கடம்டவுனடராண மென்பர், தொண்டை நாட்டிலுள்ள இலம்பூரிலிருந்த வீமநாதபண்டித ரென்பவரால் போரண்யமாஹாத் மியம் அல்லது கதம்பவனபுராண மென்னும் வட எவிலிருந்து மொழி பெயர்த்துச் செய்புன் கடையாக இயற்றப் பெற்றது. இதன் செய்யுட்டொகை, க) (). இதில் இஸ்லாசங்கிக அத்தியாயத்தின் முதலிலுள்ள, *ச - செப்பாட்களாற் கூறப்பெற்ற, 46 - திருவிளை யாடல்களும் மேற்கூறிய திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணத்திலுள்ள முறைப்படியே அமைந் துள்ளன. இந்நூல் அச் சிடப்பட்டுள்ளது. * உத்தரமகாபுராண மென்னும் வட நூல் இப்பொழுது கிடைக்கவில்லை,
வேத வேள்வியை நாலடி மேல் வைப்பு ஆலநீழல் . . . . . . திருவியமகம் மங்கையர்க்கரசி . . . . . . புறநீர்மை திருநாவுக்கரசுநாயனார் . . . . . திருநேரிசை முளைத்தானை . . . . திருத்தாண்டகம் . இத்தலத்திற்குரிய பழைவாலா ) களைப் புலப்படுத்தும் . நால்களும் வடாமாரித் துதிகளும் கனிந்தமிழ் நூல்களும் தனிப் பாடல்களும் பல உள்ளன வென்ப . யாக்கும் தெரிந்ததே வட மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்த்துச் செப்பப்பெற்றனவாய் மூர்த்தி விசேட முதலியவற்றை விளங்கத் தெரிவிக்கும் கால்கள் சில ; அவை திருவாலவா புடையார் திருவிளையாடற் ! / / w : h கடம்பவன பாா ணம் சுந்தரபாண்டியம் திருவான பாபரானம் அட்டமிப் பிர தக்ஷிணமான்மிய மென் ! வாம் ; - - . பன் - - . திருவாலவாயுடையார் திருவி TUFILM புராணமென்னும் இந் நூல் உத்தரமகாபுராணமன்றும் : ! - நான் ஒருபகுதி பாரிய சாரசமுச்சய பொன்பதிலிருந்த யொ பொத்து செல்லிநகர்ப் பெரும்பற்றப் புலியூர்கம்3 பென்பவரால் சென்5 டையாக இயற் றப்பெற்ற M . இஃது < < நய ' ' ( L : h . - - + ) கூன்னும் செய்யுளாலும் ' ' அம்பது மத்தார் ' ' { பக் 5 . 74 . ) என்றும் செப்பன் முதலி பவற்றாலும் விளக்குகின்றது . இந் தாலின் ரெப் பட்ட்டொகை காடுக . இது பழைய திருவிளையாடல் வேம்பத்தாரார் திரு . சிளை : பாடல் இருவினபாட . லெனவும் வழங்கா திற்கும் ; இத அடைய மற்பேடங்கள் பின்னர் அவ்வவ்விடத்து எடுத்துக்காட்டப்படும் . . கடம்டவுனடராண மென்பர் தொண்டை நாட்டிலுள்ள இலம்பூரிலிருந்த வீமநாதபண்டித ரென்பவரால் போரண்யமாஹாத் மியம் அல்லது கதம்பவனபுராண மென்னும் வட எவிலிருந்து மொழி பெயர்த்துச் செய்புன் கடையாக இயற்றப் பெற்றது . இதன் செய்யுட்டொகை ) ( ) . இதில் இஸ்லாசங்கிக அத்தியாயத்தின் முதலிலுள்ள * - செப்பாட்களாற் கூறப்பெற்ற 46 - திருவிளை யாடல்களும் மேற்கூறிய திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணத்திலுள்ள முறைப்படியே அமைந் துள்ளன . இந்நூல் அச் சிடப்பட்டுள்ளது . * உத்தரமகாபுராண மென்னும் வட நூல் இப்பொழுது கிடைக்கவில்லை