திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

நால் வரலாறு, * 1 முன்புயிர்த் துன்பந் தீர முதல்வனை மலயக் குன்றி வள்புற விருத்தி நாளு மருச்சனை புரியப் பெற்றாய் தென்புவி விசேட நின்போற் றெரிதர வல்லா ரில்லை நேன்புற வறிவா பாங்க ணவில்வதொன் றுண்டு கேன் மோ, (நி) நலந்தருங் கங்கை முன்னா நதிகளின் கரைக்கண் மிக்க பலந்தரும் பெரியதான வைபவம் பலவுஞ் சொற்றாய் வலந்தரும் தென்ன கூட்டு வைகைமா நதியின் பாங்கர்த் 5 தலந்தரும் புகழ்வி ளக்கம் தரும்சிவ லங்க டம்முள். சுந்தர மாக வாங்குச் சொல்லுமொண் டானத் தின்க ணந்தமில் புகழான் மிக்க வருள்வடி விறைவன் செய்த சிந்தைகூ ரவதா னத்தின் நிறங்களைப் கிறங்க லின்று 8 முந்தைமா மலய மன்னு முob 5விறி யென்ன, வேறு, ஆங்கினிய மந்திரத்துக் காருயிராம் பிரா வம் போ லோங்கவனி மா!, டந்தைக் குபிரது தென் னவனாக வாங்கருஞ்ச. ரங்காட்டு வளஞ் சிறிது கேண்மின்கள் பாங்குடையீர் வினவியவா றழகிதென 10முனிபகர்வான். (அ) ஆகத்திருவிருத்தம் - (110. . முதல்வன் - சிவபெருமான். மக்குன்று - பொதியில் மலை ; இது வைட்புத்தலங்களுள் ஒன்; ''எயிலையும் பொதியிலு மி_iner மடையார்'', “பொதியிலாபோ பூவணத்தாய்' (தே.) Fod ! 4-15ம்மை ; A r: 12.; $ 57 : க; ''sus புறு பார்ப் பெருமணம்" (p.): ''பண்புமதி வானச் ஈடர்விளாக் கேற்றி கோ" (திவ்.) சு, தான கைபகம் - தலவிசேடம்; தானம் - ஸ்ரானம், வைகை . வேக வதி யென்பதன் மரு; வையை யெனவும் வழங்கும். எ, சுந்தராமாக ஆக்குச் சொல்லம் ஒண் தானம் = sh'ுத் தா ேபடித்திரம். அவதானம் - அவதானம் - திரு.மாயாடல்; வடமொழி; ''ஈத்தர னவதா னங் கள்' என்பர்ன்னும்; ஈO: (நசு. {9 - ம்.) 1 'முன்புவித்து பார்' 2 தொதரவறிலாரில் ' 3 நன்குற 4 பெரியதானம் 5 தலம்புகழ்தரகிளாக்கர்' சி.: 27 நலக்கள்' 7 'சிந்தை கூர்தரு தானத்தின்', "சகதைகூ பதானத்தின் 8 முந்திமா' 9 சீர்கன்னாட்டுவாஞ்' 10 முனிபகர்த்தான்'
நால் வரலாறு * 1 முன்புயிர்த் துன்பந் தீர முதல்வனை மலயக் குன்றி வள்புற விருத்தி நாளு மருச்சனை புரியப் பெற்றாய் தென்புவி விசேட நின்போற் றெரிதர வல்லா ரில்லை நேன்புற வறிவா பாங்க ணவில்வதொன் றுண்டு கேன் மோ ( நி ) நலந்தருங் கங்கை முன்னா நதிகளின் கரைக்கண் மிக்க பலந்தரும் பெரியதான வைபவம் பலவுஞ் சொற்றாய் வலந்தரும் தென்ன கூட்டு வைகைமா நதியின் பாங்கர்த் 5 தலந்தரும் புகழ்வி ளக்கம் தரும்சிவ லங்க டம்முள் . சுந்தர மாக வாங்குச் சொல்லுமொண் டானத் தின்க ணந்தமில் புகழான் மிக்க வருள்வடி விறைவன் செய்த சிந்தைகூ ரவதா னத்தின் நிறங்களைப் கிறங்க லின்று 8 முந்தைமா மலய மன்னு முob 5விறி யென்ன வேறு ஆங்கினிய மந்திரத்துக் காருயிராம் பிரா வம் போ லோங்கவனி மா ! டந்தைக் குபிரது தென் னவனாக வாங்கருஞ்ச . ரங்காட்டு வளஞ் சிறிது கேண்மின்கள் பாங்குடையீர் வினவியவா றழகிதென 10முனிபகர்வான் . ( ) ஆகத்திருவிருத்தம் - ( 110 . . முதல்வன் - சிவபெருமான் . மக்குன்று - பொதியில் மலை ; இது வைட்புத்தலங்களுள் ஒன் ; ' ' எயிலையும் பொதியிலு மி _ iner மடையார் ' ' பொதியிலாபோ பூவணத்தாய் ' ( தே . ) Fod ! 4 - 15ம்மை ; A r : 12 . ; $ 57 : ; ' ' sus புறு பார்ப் பெருமணம் ( p . ) : ' ' பண்புமதி வானச் ஈடர்விளாக் கேற்றி கோ ( திவ் . ) சு தான கைபகம் - தலவிசேடம் ; தானம் - ஸ்ரானம் வைகை . வேக வதி யென்பதன் மரு ; வையை யெனவும் வழங்கும் . சுந்தராமாக ஆக்குச் சொல்லம் ஒண் தானம் = sh 'ுத் தா ேபடித்திரம் . அவதானம் - அவதானம் - திரு . மாயாடல் ; வடமொழி ; ' ' ஈத்தர னவதா னங் கள் ' என்பர்ன்னும் ; ஈO : ( நசு . { 9 - ம் . ) 1 ' முன்புவித்து பார் ' 2 தொதரவறிலாரில் ' 3 நன்குற 4 பெரியதானம் 5 தலம்புகழ்தரகிளாக்கர் ' சி . : 27 நலக்கள் ' 7 ' சிந்தை கூர்தரு தானத்தின் ' சகதைகூ பதானத்தின் 8 முந்திமா ' 9 சீர்கன்னாட்டுவாஞ் ' 10 முனிபகர்த்தான் '