திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. ச2 வேத சூத்திரம், 152. வேர்ப்ப, 126. வேதஞ் சொல்யாண்டு - நூறு பிரா வேல், 348. யம், 148, 257 - 8. வேலை, 80, [பாண்டியன், 81. வேதஞ் சொல்யாண்டுவாழி, 148. வேலை வடிம்பலம்ப நின்றான் - ஒரு வேத நாயகன், குருந்தமூலகுரு, 105, வேலோன் - முருகக் கடவுள்; 333. வேதம், 350. [117, 313. வேழக்குன்று, 104, வேதம் நான்கு, 311 - 2. வேழம், 22, 99, 101, வேத மொழிபவர், 347. வேள் - மன்மதன் , 5, 339. வேதவாய், 273. வேள்வி , 18, 191, 341. வேவேள்வி, 191. வேள்வி ஐந்து, 311. வேதா, 327. வேழுநிலை : ஓர் இடப்பெயர்; இந்தி வேதாந்தம், 325, ரனைவிட்டுப் பழி நீங்கி வேறாய் வேதாமுடியறுத்தோன், 296. நின்ற இடம் (திருவிளை, இந்திரன், வேதாரணியம், 179. (271, ! வைகாளி, 121. (எக.) வேதாவும் மாலுங் காணவிண்ணவன், வைகை: வேகவதியென்பதன் மருஉ; வேதியர், 107. (யார், 16, வையை யெனவும் வழங்கும், 13,17, வேந்தர்வல்லி - தடா தகைப் பிராட்டி வைதிகம், 343. (மூர்த்தி நாயனார், 181. வேந்தன், 57, 259, 295, 305,308. வைதிகயானை - திருஞான சம்பந்த வேந்து, 260, வைதிக காரணம் - திருஞான சம்பர் வேப்பமாலை - முடிசூட்டுந் திருவிழா | தர், 175, 305, 340. வில் தடாதகைப் பிராட்டியார்க்குப் வையத்தைந்து நிலம், 17. பாண்டிய பரம்பரைக்குரிய இம் வையம் - தேர்,221.(இடம், 118,121, மாலையை அணிதல் மரபு; சித்திரை வையாளி . குதிரையை நடத்தும் த்திருவிழாவில் அ.ஆம் திருநாள் வையாளி வீதி, 128, இக்காட்சிக் குரிய தினம், 225. வையை, 196, 199, 319, 337 - 8. வேம்பார்தொடை, 327. வையைமாந்தி, 141, 196, வேம்பு, 48. ரப்பதிகம், 180, வைராகரம், 96. வேயுறு தோளிபங்கனென்னும் தேவா | ஹாலாஸ்ய மாஹா தமியம், 81, O
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . ச2 வேத சூத்திரம் 152 . வேர்ப்ப 126 . வேதஞ் சொல்யாண்டு - நூறு பிரா வேல் 348 . யம் 148 257 - 8 . வேலை 80 [ பாண்டியன் 81 . வேதஞ் சொல்யாண்டுவாழி 148 . வேலை வடிம்பலம்ப நின்றான் - ஒரு வேத நாயகன் குருந்தமூலகுரு 105 வேலோன் - முருகக் கடவுள் ; 333 . வேதம் 350 . [ 117 313 . வேழக்குன்று 104 வேதம் நான்கு 311 - 2 . வேழம் 22 99 101 வேத மொழிபவர் 347 . வேள் - மன்மதன் 5 339 . வேதவாய் 273 . வேள்வி 18 191 341 . வேவேள்வி 191 . வேள்வி ஐந்து 311 . வேதா 327 . வேழுநிலை : ஓர் இடப்பெயர் ; இந்தி வேதாந்தம் 325 ரனைவிட்டுப் பழி நீங்கி வேறாய் வேதாமுடியறுத்தோன் 296 . நின்ற இடம் ( திருவிளை இந்திரன் வேதாரணியம் 179 . ( 271 ! வைகாளி 121 . ( எக . ) வேதாவும் மாலுங் காணவிண்ணவன் வைகை : வேகவதியென்பதன் மருஉ ; வேதியர் 107 . ( யார் 16 வையை யெனவும் வழங்கும் 13 17 வேந்தர்வல்லி - தடா தகைப் பிராட்டி வைதிகம் 343 . ( மூர்த்தி நாயனார் 181 . வேந்தன் 57 259 295 305 308 . வைதிகயானை - திருஞான சம்பந்த வேந்து 260 வைதிக காரணம் - திருஞான சம்பர் வேப்பமாலை - முடிசூட்டுந் திருவிழா | தர் 175 305 340 . வில் தடாதகைப் பிராட்டியார்க்குப் வையத்தைந்து நிலம் 17 . பாண்டிய பரம்பரைக்குரிய இம் வையம் - தேர் 221 . ( இடம் 118 121 மாலையை அணிதல் மரபு ; சித்திரை வையாளி . குதிரையை நடத்தும் த்திருவிழாவில் . ஆம் திருநாள் வையாளி வீதி 128 இக்காட்சிக் குரிய தினம் 225 . வையை 196 199 319 337 - 8 . வேம்பார்தொடை 327 . வையைமாந்தி 141 196 வேம்பு 48 . ரப்பதிகம் 180 வைராகரம் 96 . வேயுறு தோளிபங்கனென்னும் தேவா | ஹாலாஸ்ய மாஹா தமியம் 81 O