திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . விசயமாமகுட வல்லி, 36. விநாயகர் துதி, 109. விட்ட - தங்கின, 190, 340, விபூதி மகிமை, 195. விட்டல் - விடல், 177. விமலச் சித்தன், 334, விடத்தரங்காய், 269. விமலன், 341.) விடப்பாகம், 189. விமலை, 333. [248. விடம், 325. விமானப் புரிசை - கொடுமுடி மதில், விடமன் - விஷமன், 262. விமானம், 27,248, 289. விடுத்தல் - தங்குதல், 265. வியந்தார், 87. விடுதலம் - நிலா முற்றம், 65. வியர், 101. | விடுவிடு, 82. வியாகரணம், 347. விடும் விடும், 64, 249. வியாதர் வான்மீகி யெச்சர், 314. விடுவிப்பான், 64. வியாதன், 29, 314. விடை - இடப முத்திரை, இடப மூர் ! வியாழத்தோடு வழக்கு வென்றது, 20. த்தி, உத்தரவு, காளை, விடுத்தல், விரலாழி, 84, 108, 178, 341), 348. விருத்தகுமாரபாலர், 348. விடைக்குறி - ரிஷப முத்திரை, 10, விருத்தவேதியர், 2010. விடைக்குறியம்பு, 10. (327, 349. விருத்தன், 302, 324. விடையிற் போந்து, 108. விருதராசுரன், 317. விடை விடை, 177. விருத்திரஹத்தி, 27. விண்கொளாலயம், 167. விருத்திராசுரன், 23, 27, 317, 331. விண்ண ப்பம் 285. விருது, 238. (மணமுள்ளவை, 161. விண்ணெனத் தார்மணியார்ப்ப, 126. I விரை - மலர் சந்தனம் முதலிய நறு வித்தகர், 64. வில்லரிவாளி, 101. வித்தாரம், 319. I வில்லி , 254. I "வித்து - காரணம், 94. வில்லிபாரதம், 9, 81, 169, 191 - 2, வித்து நெற்பிட்டு, 145, | 24), 272, 318. விதம் - பயன், வகை, 318, 325. வில்லிற் கட்டியமணி, 231. விதாணம் - கொடை, 218. விலங்கு, 25. விதானித்து, 38. விலங்கெனுமணி, 171, விதிமாற்றல் (புலி மான்கன்றுக்குப் | விலாவொடி - விலாப்பக்கம் ஒடியும் பாவளிக்கச் செய்தல்), 264. படி சிரிக்கும் சிரிப்பு, 198. விதியின் கட்டகுந்தகனம், 160. விலாவொடிப்ப, 269. விதிர்ப்பு - நடுக்கம், 25.) விலைகோள், 95. விதிர் விதிர்த்த ல், 287. விவிதம் - பல வகை, 334. விதிர்விதிர்த்தான் . விரைந்தான் 203. விழா - மணம், 43, 98. விதிர்விதிர்ப்ப, 183. விழாவளம், 18. விதிரா - நடுங்கி, 143. | விழுக்காடு - விழுதல், 267. விது - சந்திரன், 5. [227. விழுப்பம், - சிறப்பு, 323. வித என்று , சந்திரனும் சூரியலும், விழுப்பாதராயர் (விழுப்பரையர்); விதுகுடுமிப் பெருவழுதி - சுந்தர : ஆவணித்திருவிழாவிற் சுந்தரபாண் விதும்ப - நடுங்க, 91. (மாறர், 52, டியரின் பட்டாபிஷேகதினமாகிய விது மரபு, 93, எ-ஆம் திருநாளில் அவரிடமிருந்து விதுமுடி, 100. பொன்னெழுத்தாணியைப் பெற்று விந்து , 93. நாடோறும் கணக்குவாசிக்கும் உரி விநாயக முனிவர் - இந்நூலாசிரியரு ! மையுடையவர்கள் ; பாண்டிபதி லிநாயகர், 2. [டைய ஆசிரியர், 8. னாலுக்கும் வேண்டிய விழுப் பாத
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . விசயமாமகுட வல்லி 36 . விநாயகர் துதி 109 . விட்ட - தங்கின 190 340 விபூதி மகிமை 195 . விட்டல் - விடல் 177 . விமலச் சித்தன் 334 விடத்தரங்காய் 269 . விமலன் 341 . ) விடப்பாகம் 189 . விமலை 333 . [ 248 . விடம் 325 . விமானப் புரிசை - கொடுமுடி மதில் விடமன் - விஷமன் 262 . விமானம் 27 248 289 . விடுத்தல் - தங்குதல் 265 . வியந்தார் 87 . விடுதலம் - நிலா முற்றம் 65 . வியர் 101 . | விடுவிடு 82 . வியாகரணம் 347 . விடும் விடும் 64 249 . வியாதர் வான்மீகி யெச்சர் 314 . விடுவிப்பான் 64 . வியாதன் 29 314 . விடை - இடப முத்திரை இடப மூர் ! வியாழத்தோடு வழக்கு வென்றது 20 . த்தி உத்தரவு காளை விடுத்தல் விரலாழி 84 108 178 341 ) 348 . விருத்தகுமாரபாலர் 348 . விடைக்குறி - ரிஷப முத்திரை 10 விருத்தவேதியர் 2010 . விடைக்குறியம்பு 10 . ( 327 349 . விருத்தன் 302 324 . விடையிற் போந்து 108 . விருதராசுரன் 317 . விடை விடை 177 . விருத்திரஹத்தி 27 . விண்கொளாலயம் 167 . விருத்திராசுரன் 23 27 317 331 . விண்ண ப்பம் 285 . விருது 238 . ( மணமுள்ளவை 161 . விண்ணெனத் தார்மணியார்ப்ப 126 . I விரை - மலர் சந்தனம் முதலிய நறு வித்தகர் 64 . வில்லரிவாளி 101 . வித்தாரம் 319 . I வில்லி 254 . I வித்து - காரணம் 94 . வில்லிபாரதம் 9 81 169 191 - 2 வித்து நெற்பிட்டு 145 | 24 ) 272 318 . விதம் - பயன் வகை 318 325 . வில்லிற் கட்டியமணி 231 . விதாணம் - கொடை 218 . விலங்கு 25 . விதானித்து 38 . விலங்கெனுமணி 171 விதிமாற்றல் ( புலி மான்கன்றுக்குப் | விலாவொடி - விலாப்பக்கம் ஒடியும் பாவளிக்கச் செய்தல் ) 264 . படி சிரிக்கும் சிரிப்பு 198 . விதியின் கட்டகுந்தகனம் 160 . விலாவொடிப்ப 269 . விதிர்ப்பு - நடுக்கம் 25 . ) விலைகோள் 95 . விதிர் விதிர்த்த ல் 287 . விவிதம் - பல வகை 334 . விதிர்விதிர்த்தான் . விரைந்தான் 203 . விழா - மணம் 43 98 . விதிர்விதிர்ப்ப 183 . விழாவளம் 18 . விதிரா - நடுங்கி 143 . | விழுக்காடு - விழுதல் 267 . விது - சந்திரன் 5 . [ 227 . விழுப்பம் - சிறப்பு 323 . வித என்று சந்திரனும் சூரியலும் விழுப்பாதராயர் ( விழுப்பரையர் ) ; விதுகுடுமிப் பெருவழுதி - சுந்தர : ஆவணித்திருவிழாவிற் சுந்தரபாண் விதும்ப - நடுங்க 91 . ( மாறர் 52 டியரின் பட்டாபிஷேகதினமாகிய விது மரபு 93 - ஆம் திருநாளில் அவரிடமிருந்து விதுமுடி 100 . பொன்னெழுத்தாணியைப் பெற்று விந்து 93 . நாடோறும் கணக்குவாசிக்கும் உரி விநாயக முனிவர் - இந்நூலாசிரியரு ! மையுடையவர்கள் ; பாண்டிபதி லிநாயகர் 2 . [ டைய ஆசிரியர் 8 . னாலுக்கும் வேண்டிய விழுப் பாத