திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சஉ 0 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். வனசரன். வேடன், 339. வாதையம்புரம் - வாதவூர், 124. வனிதை, 341. வாமத்தாள் - இடப்பக்கத்தி லுள்ள வாக்கு, 220, வாய் - வாயில், 91. (வள், 156. வாகீசச்சுவாமிமடம்: இது திருஞான வாய்மை, 22-3. சம்பந்த மூர்த்திநாயனார் சைனர் வாய்மையுரியவர் -சங்கப் புலவர், 87. களை வெல்லுதற்கு மதுரைக்கு வாயதம் = வாயசம் - காக்கை, 132, எழுந்தருளிய பொழுது தங்கிய வார் , கீச்சு, 23, இடம்; ஞானாமிர்த நூலாசிரிய வாரடா - வாடா, 192. ருடைய பாம்பரையார் மடமோ ; வாரணம் , யானை, 10, 38, 209. வென்று நினைத்தற்கும் இடமுண்டு; வரானாசிப் புரம் - காசி, 12. . பழைய சொக்கநாதர் கோயிலுக்கு வாரம் - கிழமை, தடவை, பட்சபாதம், வடக்கே யிருந்த தென்று சொல்லு ; வாரம் பட்டு, 285.[17, 22, 28, 285. கின்ற னர், 183-4. வாரி, 15, 17, 22, 102. வாகைத்தொடை, 222. வாரித்தலம் - பூமி, 34. [140. வாங்கருமன்பு, 85. (வாங்கி, 250,254 வாரியர் - தடுத்துச் செலுத்துவோர், வங்கி - கழற்றி, கைக்கொண்டு, பின் வாரு கி - வாரிதி, 333. வாங்குகயிறு, 84. வாசொழுக்கி, 25. வாங்குதல் - கழற்றுதல், 26. வால் குழைத்தல், 264, (லல், 174, வாசகம், 114, 126. வால்விதிர்த்து உடன் முறுக்கிச் செல் வாசக வோலை, 302. வாலதி - வால், 1:33. வாசல், 322. வாலம் - வால், 244, 343. வாசவன், 25, 94, 225, 3:31. வாலவாய் : மதுரையின் பெயர், 244. வாசி - குதிரை, திருவாசிகை, விசே டம், வேறுபாடு, 120, 190, 231, | வாழ்கவந்தணரென்னும்பதிகம், 196. [241. ' வாழ்த்தி - மகிழ்வித்து, 50. வாசிகாட்டி, 231 - 7. [154, 208. வாழ்தல் - மகிழ்தல், 210. வாசிகை - கோத்தமாலை, மலர்மாலை, வாழ்ந்தனம் வாழ்த்தனம் - மகிழ்--- வாசித்தாள் - குதிரையினடி, 343, னம் மகிழ்ந்த னம், 500. வாசித்தூசி, 124, வாழ்ந்தனன - மகிழ்ந்த னன், 7[1. வாசியாக, 129. வாழ்ந்தார், 150.) வாசியை வாசியாக ஏறுவான், 129. வாழ்த்து - மகிழ்ந்து , 27 - 8, 55, 94), வாசிவாரியப் பெருமான, 140, 125, 187, 149, 199, 233, 244, காடிடாது - குறையாமல், 17. 249, 274, 29:3,310. வாணர், 286. வாழ்வு, 268, 350. (ஒரு பதிகம், 115 வாத்திய விசேடங்கள், 203. வாழாப்பத்து - திருவாசகத் துள்ள வாத பித்தம் கவமுதல் வவ்வினை வாளகிரி, 17. வேதனை, 22. வாள ரசன் - உக்கிர குலத்திற் பிறந்த வாதபுரம், 337, பாண்டியன், 14. வாதம், 22.) வாளை - 15, வாதராசன் - வாயதேவன், 106. வாறு - விதம், 326. வாதவூரர், 7, 101, 338. வான் - மேகம், 346. வாதவூராளி, 86, 323. வால்மீ கி, 29, 314. வாதனை - பழக்கம், 10, வானரசர் - மேக அரசர், வாது, 285, 344. [198. வானிற் பொலியென்னும் வாது செய்த வாரண மென்னு நாமம், விசயம் - மிக்க வெற்றி, 346. வாதை - துன்பம், 256. விசய மண்ட பம், 40.
சஉ 0 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . வனசரன் . வேடன் 339 . வாதையம்புரம் - வாதவூர் 124 . வனிதை 341 . வாமத்தாள் - இடப்பக்கத்தி லுள்ள வாக்கு 220 வாய் - வாயில் 91 . ( வள் 156 . வாகீசச்சுவாமிமடம் : இது திருஞான வாய்மை 22 - 3 . சம்பந்த மூர்த்திநாயனார் சைனர் வாய்மையுரியவர் - சங்கப் புலவர் 87 . களை வெல்லுதற்கு மதுரைக்கு வாயதம் = வாயசம் - காக்கை 132 எழுந்தருளிய பொழுது தங்கிய வார் கீச்சு 23 இடம் ; ஞானாமிர்த நூலாசிரிய வாரடா - வாடா 192 . ருடைய பாம்பரையார் மடமோ ; வாரணம் யானை 10 38 209 . வென்று நினைத்தற்கும் இடமுண்டு ; வரானாசிப் புரம் - காசி 12 . . பழைய சொக்கநாதர் கோயிலுக்கு வாரம் - கிழமை தடவை பட்சபாதம் வடக்கே யிருந்த தென்று சொல்லு ; வாரம் பட்டு 285 . [ 17 22 28 285 . கின்ற னர் 183 - 4 . வாரி 15 17 22 102 . வாகைத்தொடை 222 . வாரித்தலம் - பூமி 34 . [ 140 . வாங்கருமன்பு 85 . ( வாங்கி 250 254 வாரியர் - தடுத்துச் செலுத்துவோர் வங்கி - கழற்றி கைக்கொண்டு பின் வாரு கி - வாரிதி 333 . வாங்குகயிறு 84 . வாசொழுக்கி 25 . வாங்குதல் - கழற்றுதல் 26 . வால் குழைத்தல் 264 ( லல் 174 வாசகம் 114 126 . வால்விதிர்த்து உடன் முறுக்கிச் செல் வாசக வோலை 302 . வாலதி - வால் 1 : 33 . வாசல் 322 . வாலம் - வால் 244 343 . வாசவன் 25 94 225 3 : 31 . வாலவாய் : மதுரையின் பெயர் 244 . வாசி - குதிரை திருவாசிகை விசே டம் வேறுபாடு 120 190 231 | வாழ்கவந்தணரென்னும்பதிகம் 196 . [ 241 . ' வாழ்த்தி - மகிழ்வித்து 50 . வாசிகாட்டி 231 - 7 . [ 154 208 . வாழ்தல் - மகிழ்தல் 210 . வாசிகை - கோத்தமாலை மலர்மாலை வாழ்ந்தனம் வாழ்த்தனம் - மகிழ் - - - வாசித்தாள் - குதிரையினடி 343 னம் மகிழ்ந்த னம் 500 . வாசித்தூசி 124 வாழ்ந்தனன - மகிழ்ந்த னன் 7 [ 1 . வாசியாக 129 . வாழ்ந்தார் 150 . ) வாசியை வாசியாக ஏறுவான் 129 . வாழ்த்து - மகிழ்ந்து 27 - 8 55 94 ) வாசிவாரியப் பெருமான 140 125 187 149 199 233 244 காடிடாது - குறையாமல் 17 . 249 274 29 : 3 310 . வாணர் 286 . வாழ்வு 268 350 . ( ஒரு பதிகம் 115 வாத்திய விசேடங்கள் 203 . வாழாப்பத்து - திருவாசகத் துள்ள வாத பித்தம் கவமுதல் வவ்வினை வாளகிரி 17 . வேதனை 22 . வாள ரசன் - உக்கிர குலத்திற் பிறந்த வாதபுரம் 337 பாண்டியன் 14 . வாதம் 22 . ) வாளை - 15 வாதராசன் - வாயதேவன் 106 . வாறு - விதம் 326 . வாதவூரர் 7 101 338 . வான் - மேகம் 346 . வாதவூராளி 86 323 . வால்மீ கி 29 314 . வாதனை - பழக்கம் 10 வானரசர் - மேக அரசர் வாது 285 344 . [ 198 . வானிற் பொலியென்னும் வாது செய்த வாரண மென்னு நாமம் விசயம் - மிக்க வெற்றி 346 . வாதை - துன்பம் 256 . விசய மண்ட பம் 40 .