திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. சகக் வயிறு எரியிடல், 184, | வலைஞர், 84, வயின் - இடம், வயிறு, 333, 345, | வலைபின்ன ல், 84. வரகுணபாண்டியர், 245, வலைவாணர் - வலைஞர், 84. வரகுணபாண்டியர் பக்தி, 248-9. | வழக்கு - நீதி, 275. வரகுணபாண்டியர் மைந்தன், 251 - | வழக்கு விடுவித்தல், 64, {2, 255, ! வழி - வகை, 204, (துதிக்கும், 49. வரகுணபாண்டியன் சரித்திரம், 249. வழுத்தித் துதிக்கும் - சொல்லித் வாகுணன், 245, 255,327,343, 349. , வழுதி, 43-4, 192,266, 299, 320, வாகுணன் இடைமருதில் அகரமியற் | 321, 323, 339, 341-3, 345-6. [றியது, 248. வழுதி வெப்பு, 325, வரகுணன் புத்திரன், 251,253, 255. வள்ள ல், 218, 259, 308. வரதன், 331. வள்ளுறை - பெரிய துளிகள், 54. வரமுடைச் சொக்கன், 310. வளம், 266. (உண்டாக, 104. வார் - சிறந்தவர், தலைவர், 139. வளம்பட - பலவகைச் செல்வமும் வரவேனும், 266, வளர்த்தி வைத்தல் - தூங்கச் செய்தல், வான் - மணமகன், 339. வளர்ந்திட வளர்ந்திட, 62. [154. வராகம், 293. வளவன், 155, 241, 267, 327, வராபயும் - வரமும், அபயமும், 7. வளை - ஒருவகையாயுதம், சங்கு, 15, வரால் - மீன்விசேடம், 308, 310. 31, 52, 111, 231,320, 326,348. வரி - கீற்று 323,(180,267,279, 294. வளைச் செட்டியின் கோலம், 87. வரிசை - சம்மானம்,முறை, 49, 137, வளைத்தல் - தடுத்தல், 88, 122-3. வரிசைத்தூசு, 136. வளைத்திடும் வளைத்திடும், 122. வரிசைமாதர் - விறலியர், 18. வளைத்து - தடுத்து, 122 - 3. வருணன், 320, [256. வளைத்துவாங்கல், 122. வருபோகம்-பின் உண்டாகும் விளைவு, வளைத்து வைத்தல், 123. வரும் வரும், 125. [230, 261. I வளைநீர், 18. | வரை - பக்கமலை, மூங்கில், 174,229, ! வளைப்பு - தடை, 122. வரையா, 60.. வளைப்புறுவ, 14, வரையுரு, 102. வனைப்பேம் - தடுப்போம், 88. வரைவில் - மலையாகியவில், 37. உளையல், 87, 349. வல்லபம், 57, 190, 297. வளையற்கார மண்டபம்; வடக்கு வல்லான் செயல் - சிவன் செயல்,281. | ஆவணி மூல வீதியில் உள்ள தி. வல்லி , 303. வளையென்னும் ஆயுதம், 281. வலப் பொற்சேவடிக் கூத்து, 158, வற்றற் கருப்பிலை - காய்ந்த கருப்பத் வலம் - வெற்றி, 247, தோகை, 194. வலவன், 245, வற்றாய் - வல்லதாய், 226, [181, வல்லை. - ஒருநதி ; இலங்கைத் தீவிற் | வற்றன . வன்மையையுடையதான, சமனொளி மலையிலிருந்து உண் வறுவியோர் - தரித்திரர், 28). [டாவது, 94, ' வன்பற்கு அரியான், 175. வலவோட்டு - வலமாக ஒட்டுதல்,129. வன்புலவர் - சங்கப்புலவர், 261. வவன் - வலாசுரன், 94. [94. வன்னி - நெருப்பு, 72, 112, 340. வலாசுரனை இந்திரன் கொன்றது, வன்னிமரம், 330, 346, வலிசெயாது - பலாத்காரம் செய்யா வன்னியத் தலைவர், 295. மல், 283. (346. வன்னியர் - சிற்றரசர், சேனைத்தலை வலியான் - கரிக்குருவி, 29, - 8, வர்,மந்திரிகள், 11,290,201, 345-8, வலைக் கண், 25. | வன்னியர்கள் தலைவன், 202, 290,
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . சகக் வயிறு எரியிடல் 184 | வலைஞர் 84 வயின் - இடம் வயிறு 333 345 | வலைபின்ன ல் 84 . வரகுணபாண்டியர் 245 வலைவாணர் - வலைஞர் 84 . வரகுணபாண்டியர் பக்தி 248 - 9 . | வழக்கு - நீதி 275 . வரகுணபாண்டியர் மைந்தன் 251 - | வழக்கு விடுவித்தல் 64 { 2 255 ! வழி - வகை 204 ( துதிக்கும் 49 . வரகுணபாண்டியன் சரித்திரம் 249 . வழுத்தித் துதிக்கும் - சொல்லித் வாகுணன் 245 255 327 343 349 . வழுதி 43 - 4 192 266 299 320 வாகுணன் இடைமருதில் அகரமியற் | 321 323 339 341 - 3 345 - 6 . [ றியது 248 . வழுதி வெப்பு 325 வரகுணன் புத்திரன் 251 253 255 . வள்ள ல் 218 259 308 . வரதன் 331 . வள்ளுறை - பெரிய துளிகள் 54 . வரமுடைச் சொக்கன் 310 . வளம் 266 . ( உண்டாக 104 . வார் - சிறந்தவர் தலைவர் 139 . வளம்பட - பலவகைச் செல்வமும் வரவேனும் 266 வளர்த்தி வைத்தல் - தூங்கச் செய்தல் வான் - மணமகன் 339 . வளர்ந்திட வளர்ந்திட 62 . [ 154 . வராகம் 293 . வளவன் 155 241 267 327 வராபயும் - வரமும் அபயமும் 7 . வளை - ஒருவகையாயுதம் சங்கு 15 வரால் - மீன்விசேடம் 308 310 . 31 52 111 231 320 326 348 . வரி - கீற்று 323 ( 180 267 279 294 . வளைச் செட்டியின் கோலம் 87 . வரிசை - சம்மானம் முறை 49 137 வளைத்தல் - தடுத்தல் 88 122 - 3 . வரிசைத்தூசு 136 . வளைத்திடும் வளைத்திடும் 122 . வரிசைமாதர் - விறலியர் 18 . வளைத்து - தடுத்து 122 - 3 . வருணன் 320 [ 256 . வளைத்துவாங்கல் 122 . வருபோகம் - பின் உண்டாகும் விளைவு வளைத்து வைத்தல் 123 . வரும் வரும் 125 . [ 230 261 . I வளைநீர் 18 . | வரை - பக்கமலை மூங்கில் 174 229 ! வளைப்பு - தடை 122 . வரையா 60 . . வளைப்புறுவ 14 வரையுரு 102 . வனைப்பேம் - தடுப்போம் 88 . வரைவில் - மலையாகியவில் 37 . உளையல் 87 349 . வல்லபம் 57 190 297 . வளையற்கார மண்டபம் ; வடக்கு வல்லான் செயல் - சிவன் செயல் 281 . | ஆவணி மூல வீதியில் உள்ள தி . வல்லி 303 . வளையென்னும் ஆயுதம் 281 . வலப் பொற்சேவடிக் கூத்து 158 வற்றற் கருப்பிலை - காய்ந்த கருப்பத் வலம் - வெற்றி 247 தோகை 194 . வலவன் 245 வற்றாய் - வல்லதாய் 226 [ 181 வல்லை . - ஒருநதி ; இலங்கைத் தீவிற் | வற்றன . வன்மையையுடையதான சமனொளி மலையிலிருந்து உண் வறுவியோர் - தரித்திரர் 28 ) . [ டாவது 94 ' வன்பற்கு அரியான் 175 . வலவோட்டு - வலமாக ஒட்டுதல் 129 . வன்புலவர் - சங்கப்புலவர் 261 . வவன் - வலாசுரன் 94 . [ 94 . வன்னி - நெருப்பு 72 112 340 . வலாசுரனை இந்திரன் கொன்றது வன்னிமரம் 330 346 வலிசெயாது - பலாத்காரம் செய்யா வன்னியத் தலைவர் 295 . மல் 283 . ( 346 . வன்னியர் - சிற்றரசர் சேனைத்தலை வலியான் - கரிக்குருவி 29 - 8 வர் மந்திரிகள் 11 290 201 345 - 8 வலைக் கண் 25 . | வன்னியர்கள் தலைவன் 202 290