திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சகஅ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். [332. யாணர்மாக்கள் - புதியனவாய் வந்த | வடகிரி - மேரு, 52, 301.(த்தல், 193- யாதவர், 208. (குதிரைகள், 138. வடகிழக்கில் அக்கினி குண்டம் சமை யாப்பருங்கல விருத்தி, 206, வடகீழ்க் கோணம், 193. யாமம், 329. வடகீழைக்கோணம், 100. யாயினி - இரவு, 184, 280. வடகுட தீரம் - வடமேற்குக் கரை, 25. யாய் - தாய், 49, 291. வடதரு . ஆலமரம், 159. யாவும் - எல்லாம், 261, வட திருவாலவாய்: இஃது இடைக் யாவும் வல்லவன், 92. காடருடைய பிணக்கைத் தீர்க்கும் யாழ், 288. பொருட்டுச் சோமசுந்தரக் கடவுள் யாளி, 300.. எழுந்தருளியிருந்த இடம் ; இக் யானை, 27, 90, 221, கோயில் இக்காலத்துப் பழைய யானைக் கிளையான், 315, சொக்கநாதர் கோயிலென வழங்கு யானைமலை, 113. [104.) கின்றது (திருவிளை.இடைக்காடன். யானைமலையில் நரசிங்கம் இருத்தல், வடம் - ஆலமரம், 324. (ஙO.) யானையாலயம் - இந்திரவிமானம், 101. வடவை, 134, யானையானனன் - விநாயகர், 101. வடவையம் பரி, 134. யுத்தகளம், 221. I வடாது - வடக்கின் கண் உள்ளது, யுத்தத்திற்குரியவாத்தியங்கள், 205. வடிக்கும் - கரிதாகிய, 346. யுத்த பரிபாஷை. 171, வடிம்பலம்ப நின்றான், 81, யோக பட்டம், 56, 334. வடிம்பு - ஓரம், 81, 136, 336. வகுந்த - வகிர்ந்த, பிரித்த, 193, வடிம்பு அலம்ப - ஒரத்தைக்கழுவ, 81. வகுன நீழல், 105. (119, 215, வடிவணங்கு, 52. வகை - இடங்கள், குறுந்தெருக்கள், , வடிவம், 300. வகைத் துறையாளர் - பலவகைப்பட்ட வடிவமங்கை , 162. துறைகளைப்பாதுகாத்தலையுடைய வடிவன் - அழகையுடையவன், 148, வேவையாளர், 138. வடிவுடைக்கடவுள், 103. வகைப்படு, 127. வடிவுறு திருக்கூத்து - சொக்கத்தாண் வங்கம், 15, 84. வடு, 207,341. (டவம், 158, சங்கர், 206. வடுக வேந்தன், 259. வங்கியம், 205. வடுப் படுவ, 19.) வசம் - வழி, 65. வண்மை - கொடை, 212, வசை - நிந்தை , 206, 344. வணங்குமினீர் வணங்குமீனீர், 64, வஞ்சக நெஞ்சகம், 198. வணங்குவோரிணங்கன், 126. வஞ்சப்பழிப்பணி, 198. வணிகக் கோலம், 214. [214. வஞ்சம், 140, 165, 170, வணிக சூரியர் (சூரியர் - வித்வான), வஞ்சனை செய்யலாகாது, 140. வணிகன் முல்லைத்தேவி, 11. வஞ்சிக் கொற்றவன், 279. வஞ்சிமாலை மிலைதல், 219. வஞ்சி மிலைந்து - பகைமேற் செல் வதுவை, 324, வோர் அணியுமாலையை யணிந்து, வந்தனை - வணக்கம், 101, வஞ்சியர், 14.) (219. வந்தி, 338. வட்டப்பாறை சந்தனக்கல், 259, 344. வந்து போம் வந்து போம், 88, வட்டப்பட்டு, 144. வம்ப லர், 19, வட்ட முறுபிட்டு - வட்டவடிவமாகக் வயம், 18. கிண்ணத்தாற் கொட்டி அமைத்து வயிடூரியம், 97. வைத்திருக்கும்பிட்டு, 144, வயிரம் பிறக்குமிடம், 98, வத்தவர், 206.. வதி, 347.
சகஅ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . [ 332 . யாணர்மாக்கள் - புதியனவாய் வந்த | வடகிரி - மேரு 52 301 . ( த்தல் 193 யாதவர் 208 . ( குதிரைகள் 138 . வடகிழக்கில் அக்கினி குண்டம் சமை யாப்பருங்கல விருத்தி 206 வடகீழ்க் கோணம் 193 . யாமம் 329 . வடகீழைக்கோணம் 100 . யாயினி - இரவு 184 280 . வடகுட தீரம் - வடமேற்குக் கரை 25 . யாய் - தாய் 49 291 . வடதரு . ஆலமரம் 159 . யாவும் - எல்லாம் 261 வட திருவாலவாய் : இஃது இடைக் யாவும் வல்லவன் 92 . காடருடைய பிணக்கைத் தீர்க்கும் யாழ் 288 . பொருட்டுச் சோமசுந்தரக் கடவுள் யாளி 300 . . எழுந்தருளியிருந்த இடம் ; இக் யானை 27 90 221 கோயில் இக்காலத்துப் பழைய யானைக் கிளையான் 315 சொக்கநாதர் கோயிலென வழங்கு யானைமலை 113 . [ 104 . ) கின்றது ( திருவிளை . இடைக்காடன் . யானைமலையில் நரசிங்கம் இருத்தல் வடம் - ஆலமரம் 324 . ( ஙO . ) யானையாலயம் - இந்திரவிமானம் 101 . வடவை 134 யானையானனன் - விநாயகர் 101 . வடவையம் பரி 134 . யுத்தகளம் 221 . I வடாது - வடக்கின் கண் உள்ளது யுத்தத்திற்குரியவாத்தியங்கள் 205 . வடிக்கும் - கரிதாகிய 346 . யுத்த பரிபாஷை . 171 வடிம்பலம்ப நின்றான் 81 யோக பட்டம் 56 334 . வடிம்பு - ஓரம் 81 136 336 . வகுந்த - வகிர்ந்த பிரித்த 193 வடிம்பு அலம்ப - ஒரத்தைக்கழுவ 81 . வகுன நீழல் 105 . ( 119 215 வடிவணங்கு 52 . வகை - இடங்கள் குறுந்தெருக்கள் வடிவம் 300 . வகைத் துறையாளர் - பலவகைப்பட்ட வடிவமங்கை 162 . துறைகளைப்பாதுகாத்தலையுடைய வடிவன் - அழகையுடையவன் 148 வேவையாளர் 138 . வடிவுடைக்கடவுள் 103 . வகைப்படு 127 . வடிவுறு திருக்கூத்து - சொக்கத்தாண் வங்கம் 15 84 . வடு 207 341 . ( டவம் 158 சங்கர் 206 . வடுக வேந்தன் 259 . வங்கியம் 205 . வடுப் படுவ 19 . ) வசம் - வழி 65 . வண்மை - கொடை 212 வசை - நிந்தை 206 344 . வணங்குமினீர் வணங்குமீனீர் 64 வஞ்சக நெஞ்சகம் 198 . வணங்குவோரிணங்கன் 126 . வஞ்சப்பழிப்பணி 198 . வணிகக் கோலம் 214 . [ 214 . வஞ்சம் 140 165 170 வணிக சூரியர் ( சூரியர் - வித்வான ) வஞ்சனை செய்யலாகாது 140 . வணிகன் முல்லைத்தேவி 11 . வஞ்சிக் கொற்றவன் 279 . வஞ்சிமாலை மிலைதல் 219 . வஞ்சி மிலைந்து - பகைமேற் செல் வதுவை 324 வோர் அணியுமாலையை யணிந்து வந்தனை - வணக்கம் 101 வஞ்சியர் 14 . ) ( 219 . வந்தி 338 . வட்டப்பாறை சந்தனக்கல் 259 344 . வந்து போம் வந்து போம் 88 வட்டப்பட்டு 144 . வம்ப லர் 19 வட்ட முறுபிட்டு - வட்டவடிவமாகக் வயம் 18 . கிண்ணத்தாற் கொட்டி அமைத்து வயிடூரியம் 97 . வைத்திருக்கும்பிட்டு 144 வயிரம் பிறக்குமிடம் 98 வத்தவர் 206 . . வதி 347 .