திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . சகன் மூங்கை - ஊமை ,83. மென்புலவர், 281. மூசி-மூச்சுவிட்டு, மோந்து, 177. மேக்கு - மேலே, 297. மூதலித்து - ஒப்பித்து, 324. மேகநாதன், 142. மூதுரை வாதவூரர், 7. மேகமன்ன ர், 231. மூப்புவருணனை, 153. மேகமன்னர் நால்வர், 10, மூர்க்கனும் முதலையும் கொண்டது மேட்டிரம். ஆண்குறி, 133, விடா என்னும் பழமொழி, 89. மேதினி, 21. மூர்த்தி - மூர்த்தியார், 258,260, 328. மேய்ந்து - வேய்ந்து , 150, 158, 244. முர்த்தி நாயனார், 10. மேரு, 299, 350, மூர்த்தி நாயனார் துதி, 260. மேருமால்வரை, 3000. மூர்த்தியார், 349, | மேருவடிவம் இரண்டு, 300. மூர்த்தி வேந்து, 260. மேருவிற் கயலும் செண்டும் பொறித் மூலபலம் - மூலப்படை, 24). 1வுள், 4. மேல் - இனி, 217, (தது, 301, மூவர்கட்கரியான் - சோமசுந்தரக் கட | மேல் பால், 241. மூவரையன் வண்ண ம், 233. மேலெழ, 252. மூவிரு திங்கள், 203. ) மேலைக்கடை ஓரூர்; சைனர்கள் ஏறிய மூளை கையிலுமுண்டென்பது, 259, I கழுமரங்களின் மேலைக்கோடியா மூன்று நாட்டார், 230. வர், 111. | கிய இடமாம், மூன்று நூறு மறையவர் - முந்நூற்று மைத்துனி அம்மான்மகள், 302-3. மூன்று முடிமன்னர், 270, மைந்தர் - மாணக்கர், 169, 172. மூன்று முலையிருமையொரு பெண், மைந்தன்-முருகக்கடவுள், 39, மேத்தல்-நிசம்பல், 24, [21. | மைந்து - வலி, 3461, மெத்தன மெல்ல, 118. யைப்பனை - கரியபனை, 54. மெத்தனவு, 303. I மையனெஞ்சன், 122. மெத்திய நிரம்பிய, 173, 235. மொக்கணி - குதிரைக்குக் கொள்ளு மெத்திய சூழ்ச்சி, 191. முதலிய உணவு கட்டும்பை , 139. மெத்தென - மெல்ல, 303,(146,220.! மொஞ்சகக்கையர் - ஜைனர், 100, மெய்- அறிவு, உண்மைவழி , மனம், மொஞ்சகம் - மயிலிறகின் தொகுதி, மெய்க்காட்டு, 204, 206, 325, 341, ! மொட்டை , 163. [100. மெய்க்குரு, 74. ' [349. : மொட்டைச்சிரம், 153. மெய்ஞ்ஞானவிழி, 80, மொட்டைப்பசுவின் பாய்ச்சல், 164. மெய்ப்பால் சரீரத்தின் கண் , 167. மொத்தம் - தொகுதி, 131, 134. மெய்ப்பொருள், 203, மொய்ம்பு, 270. மெய்ம்முழுதும் பூதியணி தல், 167. மொய்யார் பொய்கை - திருப்பெருந் மெய்யர்க்கு மெய்யன் - சிவபெருமான், துறையிலுள்ள தொரு தீர்த்தம், (236. | மொழி - கது, சொல், 15. [111. மெய்யன் - சிவபெருமான், 53, 70, மொழியறிசங்கப்பலகை, 9. 147, 166.7, 180, 183, 236, 252, மோலி, 332-3. (288. மோனம் - மௌனம், 47. மெய்யனைப் பொய்யறக் காணல் 30. மௌலி, 53. மெய்விதிர்ப்பு, 257. யந்திரங்கள், 185, 193. மெல்லி, 386. யந்திரங்கள் மந்திரங்கள், 185, 193. மெல்லியல், 26, யமபுர மென்னுங் கொடுமை, 123. மெல்லியவடிவன், 146. யவனர், 253. மெழுகுசரத்தி, 234. யாகம், 298| மெழுகுபூண்ட, 285. யாண்டு - பிராயம், 148, 257-8. 53
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . சகன் மூங்கை - ஊமை 83 . மென்புலவர் 281 . மூசி - மூச்சுவிட்டு மோந்து 177 . மேக்கு - மேலே 297 . மூதலித்து - ஒப்பித்து 324 . மேகநாதன் 142 . மூதுரை வாதவூரர் 7 . மேகமன்ன ர் 231 . மூப்புவருணனை 153 . மேகமன்னர் நால்வர் 10 மூர்க்கனும் முதலையும் கொண்டது மேட்டிரம் . ஆண்குறி 133 விடா என்னும் பழமொழி 89 . மேதினி 21 . மூர்த்தி - மூர்த்தியார் 258 260 328 . மேய்ந்து - வேய்ந்து 150 158 244 . முர்த்தி நாயனார் 10 . மேரு 299 350 மூர்த்தி நாயனார் துதி 260 . மேருமால்வரை 3000 . மூர்த்தியார் 349 | மேருவடிவம் இரண்டு 300 . மூர்த்தி வேந்து 260 . மேருவிற் கயலும் செண்டும் பொறித் மூலபலம் - மூலப்படை 24 ) . 1வுள் 4 . மேல் - இனி 217 ( தது 301 மூவர்கட்கரியான் - சோமசுந்தரக் கட | மேல் பால் 241 . மூவரையன் வண்ண ம் 233 . மேலெழ 252 . மூவிரு திங்கள் 203 . ) மேலைக்கடை ஓரூர் ; சைனர்கள் ஏறிய மூளை கையிலுமுண்டென்பது 259 I கழுமரங்களின் மேலைக்கோடியா மூன்று நாட்டார் 230 . வர் 111 . | கிய இடமாம் மூன்று நூறு மறையவர் - முந்நூற்று மைத்துனி அம்மான்மகள் 302 - 3 . மூன்று முடிமன்னர் 270 மைந்தர் - மாணக்கர் 169 172 . மூன்று முலையிருமையொரு பெண் மைந்தன் - முருகக்கடவுள் 39 மேத்தல் - நிசம்பல் 24 [ 21 . | மைந்து - வலி 3461 மெத்தன மெல்ல 118 . யைப்பனை - கரியபனை 54 . மெத்தனவு 303 . I மையனெஞ்சன் 122 . மெத்திய நிரம்பிய 173 235 . மொக்கணி - குதிரைக்குக் கொள்ளு மெத்திய சூழ்ச்சி 191 . முதலிய உணவு கட்டும்பை 139 . மெத்தென - மெல்ல 303 ( 146 220 . ! மொஞ்சகக்கையர் - ஜைனர் 100 மெய் - அறிவு உண்மைவழி மனம் மொஞ்சகம் - மயிலிறகின் தொகுதி மெய்க்காட்டு 204 206 325 341 ! மொட்டை 163 . [ 100 . மெய்க்குரு 74 . ' [ 349 . : மொட்டைச்சிரம் 153 . மெய்ஞ்ஞானவிழி 80 மொட்டைப்பசுவின் பாய்ச்சல் 164 . மெய்ப்பால் சரீரத்தின் கண் 167 . மொத்தம் - தொகுதி 131 134 . மெய்ப்பொருள் 203 மொய்ம்பு 270 . மெய்ம்முழுதும் பூதியணி தல் 167 . மொய்யார் பொய்கை - திருப்பெருந் மெய்யர்க்கு மெய்யன் - சிவபெருமான் துறையிலுள்ள தொரு தீர்த்தம் ( 236 . | மொழி - கது சொல் 15 . [ 111 . மெய்யன் - சிவபெருமான் 53 70 மொழியறிசங்கப்பலகை 9 . 147 166 . 7 180 183 236 252 மோலி 332 - 3 . ( 288 . மோனம் - மௌனம் 47 . மெய்யனைப் பொய்யறக் காணல் 30 . மௌலி 53 . மெய்விதிர்ப்பு 257 . யந்திரங்கள் 185 193 . மெல்லி 386 . யந்திரங்கள் மந்திரங்கள் 185 193 . மெல்லியல் 26 யமபுர மென்னுங் கொடுமை 123 . மெல்லியவடிவன் 146 . யவனர் 253 . மெழுகுசரத்தி 234 . யாகம் 298 | மெழுகுபூண்ட 285 . யாண்டு - பிராயம் 148 257 - 8 . 53