திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சகசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். முண்ட கம், 25. | மும்முலைத்தடாதகை, 348. மூண்ட ச்சிரம், 58. மும்முறை காது, 194. முண்டம்வெம்ப - தலையெரிய, 229. மும்மையா லுலகாண்டமூர்த்தி, 260, முண்டி மொட்டைத்தலையையுடைய | மும்மைவினை . சஞ்சிதம், பிராரத்து துறவி ; இஃது இங்குறிப் பெய முரசம், 205, [வம், ஆகாமியம், 21. ராகவும் வழங்கும், 58, முரண் - பகை, மாணிக்கத்தின் குற் முண்டித்தவர் - தலையை மழித்துக் முரண்தொடை, 269.(றம், 95, 290, முத்தம், 327, [கொண்டவர், 102. முரனணி, 312. முத்தமிழ், 320, 331, முரற்சி. எதம், 287. முத்தமிழ்க்கிரன், 68. முரி - வளைவு, 319. (337, முத்தமிழ்க்கொத்து, 62 - 3, முரித்து - இடித்து, உடைத்து, 91, முத்தமிழ் வாணர், 182. முரிவாய் - கன்னவாயில், 91, 273, முத்தமுண்ண ல், 236. முருக்கு, 95, 134.) முத்தழல், 311. முருகவேள் சங்கத்திலிருந்தது, 14, முத்தழல் நான்மறை, 209. முருகன், 14, 228, முத்திரை - அடையாளம், ஆபரணப் ' முருட்டுக்கையர், 193. (308, * பொது, 56, 91. முல்லை - கற்பு, 11, 16, 87, 170, முத்திரைகள் மூன்று: இவை திருவால முல்லைப்பாட்டு! பத்துப்பாட்டுள் ஐக் வாய்த் திருக்கோயிற் கருவூல முத தாவது; சாவிரிப்பூம் பட்டினத்துப் லியவற்றில் வைக்கப்பட்டு வழத்தி பொன் வாணிசனா மகனார் நப்பூத வருகின்றன; (க) இடப முத்திரை; னார் பாடியது 103 - அடிகளை புடை 2.) மீனமுத்திரை; (x ) இராசகா யது, 257. | நாகர் முத்திரை, முல்லைத்தேவி, 11. பெயர், 284, 345. முத்தின் இலக்கணம், 195. முல்லைமாலை - பத்திரன் மனைவியின் முத்தின் குணம், 96, முல்லைவல்லி, 170, முத்தின் குற்றம் பத்து, 96, மேழம், 101. முத்துப்பிறக்குமிடம், 96, முழவு, 18. முத்தெயின் மதுரை - முதிய திலை முழைஞ்சு - குகை, 227, புடைய மதுரை, 303. [178. முள்ள - மகிழ (வடமொழி), 138. முத்தொள்ளாயிரம் : ஒருபழைய நூல், முளரி - அக்கினி, 333, முதல்வன் - சிவபெருமான், 13, 92, ! முனிந்து - உலர்ந்து, 222. முதியவெற்பு, 291, முளைத்தளை -முளையிற் கட்டிய கட்டு. முகநாரை, 308. I முற்றிய, 77. [163, முதுபேரன்பு, 136, [ரம், 43. முற்றியதவஞ்செய்மாமுனி, 291. முதுமடை நூல் - முதிய பாகசாஸ்தி முற்றுதல் - வளைதல், 33. முதுமாமங்கை - பிட்டுக ரீணிச்சி; இவ | முறுவல், 72, ன் பெயர் செம்மனச் செல்வி, 141, முறைசெய்வோர் - ஏவலாளர், 57, மு.துமைக் குறிப்பு, 152. 121, 140, 146-8, 246, 267,272, முந்நீர், 319.| முரையீடு, 245. | முந்நூற்றுவர், 111. முறையோர், 188. முந்நான் மறையவர், 111. முறைவாரியர், 147. முப்போது, 329.) முன் - தமையனார், 1, மும்மணி, 97. முன் கொண்மனைவி - முதன் மனைவி. மும்மததால் வாயுவாமலை - யானை, (), முன்ன ம், 102, (346, மும்ம தம், 1.) முனிவன் - சிவ பெருமான் 1. மும்முடிமன்னர், 226. மூக்கு, 297,
சகசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . முண்ட கம் 25 . | மும்முலைத்தடாதகை 348 . மூண்ட ச்சிரம் 58 . மும்முறை காது 194 . முண்டம்வெம்ப - தலையெரிய 229 . மும்மையா லுலகாண்டமூர்த்தி 260 முண்டி மொட்டைத்தலையையுடைய | மும்மைவினை . சஞ்சிதம் பிராரத்து துறவி ; இஃது இங்குறிப் பெய முரசம் 205 [ வம் ஆகாமியம் 21 . ராகவும் வழங்கும் 58 முரண் - பகை மாணிக்கத்தின் குற் முண்டித்தவர் - தலையை மழித்துக் முரண்தொடை 269 . ( றம் 95 290 முத்தம் 327 [ கொண்டவர் 102 . முரனணி 312 . முத்தமிழ் 320 331 முரற்சி . எதம் 287 . முத்தமிழ்க்கிரன் 68 . முரி - வளைவு 319 . ( 337 முத்தமிழ்க்கொத்து 62 - 3 முரித்து - இடித்து உடைத்து 91 முத்தமிழ் வாணர் 182 . முரிவாய் - கன்னவாயில் 91 273 முத்தமுண்ண ல் 236 . முருக்கு 95 134 . ) முத்தழல் 311 . முருகவேள் சங்கத்திலிருந்தது 14 முத்தழல் நான்மறை 209 . முருகன் 14 228 முத்திரை - அடையாளம் ஆபரணப் ' முருட்டுக்கையர் 193 . ( 308 * பொது 56 91 . முல்லை - கற்பு 11 16 87 170 முத்திரைகள் மூன்று : இவை திருவால முல்லைப்பாட்டு ! பத்துப்பாட்டுள் ஐக் வாய்த் திருக்கோயிற் கருவூல முத தாவது ; சாவிரிப்பூம் பட்டினத்துப் லியவற்றில் வைக்கப்பட்டு வழத்தி பொன் வாணிசனா மகனார் நப்பூத வருகின்றன ; ( ) இடப முத்திரை ; னார் பாடியது 103 - அடிகளை புடை 2 . ) மீனமுத்திரை ; ( x ) இராசகா யது 257 . | நாகர் முத்திரை முல்லைத்தேவி 11 . பெயர் 284 345 . முத்தின் இலக்கணம் 195 . முல்லைமாலை - பத்திரன் மனைவியின் முத்தின் குணம் 96 முல்லைவல்லி 170 முத்தின் குற்றம் பத்து 96 மேழம் 101 . முத்துப்பிறக்குமிடம் 96 முழவு 18 . முத்தெயின் மதுரை - முதிய திலை முழைஞ்சு - குகை 227 புடைய மதுரை 303 . [ 178 . முள்ள - மகிழ ( வடமொழி ) 138 . முத்தொள்ளாயிரம் : ஒருபழைய நூல் முளரி - அக்கினி 333 முதல்வன் - சிவபெருமான் 13 92 ! முனிந்து - உலர்ந்து 222 . முதியவெற்பு 291 முளைத்தளை - முளையிற் கட்டிய கட்டு . முகநாரை 308 . I முற்றிய 77 . [ 163 முதுபேரன்பு 136 [ ரம் 43 . முற்றியதவஞ்செய்மாமுனி 291 . முதுமடை நூல் - முதிய பாகசாஸ்தி முற்றுதல் - வளைதல் 33 . முதுமாமங்கை - பிட்டுக ரீணிச்சி ; இவ | முறுவல் 72 ன் பெயர் செம்மனச் செல்வி 141 முறைசெய்வோர் - ஏவலாளர் 57 மு . துமைக் குறிப்பு 152 . 121 140 146 - 8 246 267 272 முந்நீர் 319 . | முரையீடு 245 . | முந்நூற்றுவர் 111 . முறையோர் 188 . முந்நான் மறையவர் 111 . முறைவாரியர் 147 . முப்போது 329 . ) முன் - தமையனார் 1 மும்மணி 97 . முன் கொண்மனைவி - முதன் மனைவி . மும்மததால் வாயுவாமலை - யானை ( ) முன்ன ம் 102 ( 346 மும்ம தம் 1 . ) முனிவன் - சிவ பெருமான் 1 . மும்முடிமன்னர் 226 . மூக்கு 297