திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. றெனவும் வழங்கும், 125, 148, மீனத்துவசன், 323. மான்நிகர்த்த மாதே, 235, [27], 338. மீனமதியுத்தாம், 38. மானங்காத்து, 225. மீனவர்கோன்', 21, மானபுரம் . மானமங்கலம், 106, 123. மீனவன், 324, 337, 341. மானம் - விமானம், 232, 302, 331. மீனாழியம்மை பிள்ளைத் தமிழ், 12, மானமங்கலத்தார் : திருவாதவூரா! மீனுடல், 114, 49, 53, 80), 89, குடிப்பெயர், (06. முக்கட்கடவுள், 19, மானமங்கலம் : திருவாதவூ சர்களு ; முக்கண், 1, டைய முன்னோர்கள் இருந்த தார்; முக்கணன் சாதனம் ருத்திராக்கம்,260, இதனால் அவர்கள் மானமங்கலத் , முகத்தால் - பியால், 148. தார்களென்று கூறப்படுவர்; இ. - முகமுகம்பார்த்தல், 286. வூர் மானபுரமெனவும் வழங்கும், முகமுகம்பார் ததி - ஒருவர் முகத்தை மானமில் சமணர், 178,180).[116, 12:3, | ஒரு பேர் பார்த்து , 172, 222. மானி .மங்கையர்க்காசியார், 1719,180, | முசுழ்த்த ம்-முகூர்த்தம், 330). மானிடர், 4, (101, முகின்மேனி - திருமால், 2, மானிடாடைய - மானிடரெல்லாரும் , முகியைகன் , 141. மானிடரால் ஆடுங்கூத்து, 157. முருத்தம் முகடர்த்த ம், 35, 39, 296. மானிமா தன், 229, முகுளம் அரும்பு, 37 | மானியார், 190. (பதிகம், 187. | முச்சாரத்தாழ், 7. [280, 345. மானினேர்விழி யென்னும் தேலாரப் ' முச்சந்தி - காலை, உச்சி, or tes, 200, மிகை - வரம்புகடந்த செய்கை, 21:3, முச்சான்று - மூன்று சாட்சி, 3411, மிஞ்ச, 229, 268. முகியாது - இளைப்பு: மல், 19. மிஞ்சி - மிகுத்து, 237, முட்ட-குறைய, 343. மிடி - தரித்திரம், 331, 343, 346. முட்டற, 235. 'பிடித்தனம் - வறுமையுற்றேம், 84. ! மூட்டாமல் . குறையாமல், 262. மிண்டர்கள், 188. முட்டானேம்: முட்டு இங்கே கேட்டு மிண்டுகள் - இடக்கரான மொழிகள் , ' முட்டி, 184. (முட்டு , 184. தருக்காற் சொல்லும் சொற்கள், 301, - முட்டிப்பார்ப்பாள் முறையாக, 1 64. மித்திஞ்சயம், 2118. (170). i முட்டு:சைன பரிபாஷைகளுள் ஒன்று, மித் துஞ்சயம், 324. பல்வகைப் பண்டங்கள், வாத்தியம், மிதத்தல், 24. I 113 - 4, 23.5, 723. மிதலை - சோறு, 44. முட்டுச்சஞ்சலம், 183. மிருத்திஞ்சயமந்திரம், 296. முட்டுடைப் பட்டினி வயிறு - கண்டு மிருத்தியுஞ்சயம், 346. முட்டு, கேட்டு முட்டுக்களால் பட்டி மலைச - சூடிய, 42, (249. திருக்கும் வட்டம்', 198. கலைந்தனன் - சூடிக் கொண்டான், முட்டுப்பட்டி கள், 1901. பலைந்து - சூடி, 221. [123, - முட்டுப்பாடு, 259, மிழலை நாட்டு வேளாளர் பெருமை, , முடங்கல், 245, 343. மிழலைநாடு, 123. முட்டி - கடம், தலை, 3:3 (08,87,214, மிறை - கடுக்கம், 2511. முடிச்சாத்து - தக்கா ' ர், தலைக்கிட்டு, மின் - உமாதேவியார், 78. முடி ச்சுற்று - முட்பு சாத்து, 268. மின்ன மர் கோபுரம், 238. முடி தாக்க - தலையசைத்து, 116. மின்னாமவிடிக்குமா, 139. முடியனை மண்டபம், 200, பன்னெயின் மதுரை, 92. முடியஈ', 11.0, மீளாவழி, 49. - முடிய - முற்ற, 194, மீன்க ள், 310. முக்கு - விரைந்து செல், 345.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . றெனவும் வழங்கும் 125 148 மீனத்துவசன் 323 . மான்நிகர்த்த மாதே 235 [ 27 ] 338 . மீனமதியுத்தாம் 38 . மானங்காத்து 225 . மீனவர்கோன் ' 21 மானபுரம் . மானமங்கலம் 106 123 . மீனவன் 324 337 341 . மானம் - விமானம் 232 302 331 . மீனாழியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் 12 மானமங்கலத்தார் : திருவாதவூரா ! மீனுடல் 114 49 53 80 ) 89 குடிப்பெயர் ( 06 . முக்கட்கடவுள் 19 மானமங்கலம் : திருவாதவூ சர்களு ; முக்கண் 1 டைய முன்னோர்கள் இருந்த தார் ; முக்கணன் சாதனம் ருத்திராக்கம் 260 இதனால் அவர்கள் மானமங்கலத் முகத்தால் - பியால் 148 . தார்களென்று கூறப்படுவர் ; . - முகமுகம்பார்த்தல் 286 . வூர் மானபுரமெனவும் வழங்கும் முகமுகம்பார் ததி - ஒருவர் முகத்தை மானமில் சமணர் 178 180 ) . [ 116 12 : 3 | ஒரு பேர் பார்த்து 172 222 . மானி . மங்கையர்க்காசியார் 1719 180 | முசுழ்த்த ம் - முகூர்த்தம் 330 ) . மானிடர் 4 ( 101 முகின்மேனி - திருமால் 2 மானிடாடைய - மானிடரெல்லாரும் முகியைகன் 141 . மானிடரால் ஆடுங்கூத்து 157 . முருத்தம் முகடர்த்த ம் 35 39 296 . மானிமா தன் 229 முகுளம் அரும்பு 37 | மானியார் 190 . ( பதிகம் 187 . | முச்சாரத்தாழ் 7 . [ 280 345 . மானினேர்விழி யென்னும் தேலாரப் ' முச்சந்தி - காலை உச்சி or tes 200 மிகை - வரம்புகடந்த செய்கை 21 : 3 முச்சான்று - மூன்று சாட்சி 3411 மிஞ்ச 229 268 . முகியாது - இளைப்பு : மல் 19 . மிஞ்சி - மிகுத்து 237 முட்ட - குறைய 343 . மிடி - தரித்திரம் 331 343 346 . முட்டற 235 . ' பிடித்தனம் - வறுமையுற்றேம் 84 . ! மூட்டாமல் . குறையாமல் 262 . மிண்டர்கள் 188 . முட்டானேம் : முட்டு இங்கே கேட்டு மிண்டுகள் - இடக்கரான மொழிகள் ' முட்டி 184 . ( முட்டு 184 . தருக்காற் சொல்லும் சொற்கள் 301 - முட்டிப்பார்ப்பாள் முறையாக 1 64 . மித்திஞ்சயம் 2118 . ( 170 ) . i முட்டு : சைன பரிபாஷைகளுள் ஒன்று மித் துஞ்சயம் 324 . பல்வகைப் பண்டங்கள் வாத்தியம் மிதத்தல் 24 . I 113 - 4 23 . 5 723 . மிதலை - சோறு 44 . முட்டுச்சஞ்சலம் 183 . மிருத்திஞ்சயமந்திரம் 296 . முட்டுடைப் பட்டினி வயிறு - கண்டு மிருத்தியுஞ்சயம் 346 . முட்டு கேட்டு முட்டுக்களால் பட்டி மலைச - சூடிய 42 ( 249 . திருக்கும் வட்டம் ' 198 . கலைந்தனன் - சூடிக் கொண்டான் முட்டுப்பட்டி கள் 1901 . பலைந்து - சூடி 221 . [ 123 - முட்டுப்பாடு 259 மிழலை நாட்டு வேளாளர் பெருமை முடங்கல் 245 343 . மிழலைநாடு 123 . முட்டி - கடம் தலை 3 : 3 ( 08 87 214 மிறை - கடுக்கம் 2511 . முடிச்சாத்து - தக்கா ' ர் தலைக்கிட்டு மின் - உமாதேவியார் 78 . முடி ச்சுற்று - முட்பு சாத்து 268 . மின்ன மர் கோபுரம் 238 . முடி தாக்க - தலையசைத்து 116 . மின்னாமவிடிக்குமா 139 . முடியனை மண்டபம் 200 பன்னெயின் மதுரை 92 . முடியஈ ' 11 . 0 மீளாவழி 49 . - முடிய - முற்ற 194 மீன்க ள் 310 . முக்கு - விரைந்து செல் 345 .