திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சகச திருவாலவாயுடையார் பயாடற்புராணம், மனம்குன்றல், 151, மாத்திரை யொன்பது, 288, மனமுள்ள - மனமுள்ளன, 138. மாதவர், 347. மனர் மன்ன ர், 78. மாதவன், 341, மனுநெறி, 1 650), மாதனம் மிக்கபொருள், 209. மனை - அரசனை, 342, | ! மாதா-தாய், 49. மனோகரம் அழகு, மகிழ்ச்சி , 48, 56, | மாது, 287. மா - அழகு, குதிரை, 140, 150.(234. ! மாதேவி, 65. மாக்கள், 21, மாநகரி: மதுரைக்கு வடகிழக்கிலுள்ள மாகதர் - இருந்தேத்துவார், 125, 203. ஓர் ஊர்; பாண்டியர்களுடைய அர மாகம், 112. ண்மனை முதலியன இருந்த இடம்; மாசில்கற்பு - அறக்கற்பு, 48. நக சுக, பார்க்க; மாணிக்கவாசகர் மாசிலாசிரியர் - சங்கப்புலவர், 65. பொருட்டு வந்த குதிரைகள் இட மாசு, 2.7. சாரி வலசாரி புரிந்த இடமென் மாசுணம், 174. றுங் கூறுவர். மாட்டாதாகி வலியில்லாததாகி, 221. மாப்பல - மாமரமும் பலாமரமும், 328. மாடக்குளக்கீழ்மதுரை : மாடக்குள மாபாதகம், 339. மென்பது மதுரைக்கு மேற்கே மாமடி மாமனார், 49, 84. பள்ளதோரிடம் ; இஃது ஒரு மாமணவாளன், 37. தாலூகாவாகவும் இருந்தது; இதில் மாமதுரை, 4, 347, 350. ஒருகுளமுண்டு;'மாடக்குளம் பெரு மாமன், 31, 326. கினால் மதுரைபாழ்' என்ற பழ மாமி, 49, 339, மொழியும் வழங்குகிறது, 55. ! மாமை, 336, மாடக்குளம் பெருகினால் மதுரைபாழ் | மாயூரப்புராணம், 151. என்னும் பழமொழி, 55. மார்க்கங்கள், 129. மாடக்கூடல், 156.) மாராட்டக்குதிரை, 119. மாடு - பக்கம், 25, 215, 267. பாருதவசம் - காற்றுவழி, 15. மாண்டக - மாட்சிமை பொருந்த, 209. மால் - மயக்கம், 87,270), 330. மாண்டது - மாட்சிமையுற்றது, 2006, மாலுற்று - மயக்கமுற்று, 26. மானக்கராதற்குரிமையில்லோர், 75 மாலை - விறலி, 266, 284, 288. மாணாக்கராதற்குரிமோர், 74. மாலைப்போது, 16.) மாணாக்கரைப்புதல்வரென் றல், 188.9. மாவலிகங்கை - ஒருந்தி : இலங்கைத் மாணிக்கக்கோவை, 2:18. (172), தீவிற் சமனொளிமலையிலிருந்து மாணிக்கத்தார் , மாணிக்கத்தாலாகிய : உண்டாவது, 941. காம்பு, 158, மாவனம் - திருவுசாத்தானம், 350. மாணிக்கத்தின் இலக்கணம், 94. மாவேட்டை , 24, மாணிக்கத்தின் குணம் பன்னிரண்டு, ' மாளவர், 206. குற்றம் பதினாறு, 94-5. மாறன், 58, 156, 157, 187, 202, மாணிக்கத்தின் சாதி நான்கு, 94, 219, 225, 230, 267 288, 291, மாணிக்கத்தின் நிறம் இருபத்தெட்டு, | 295, 337-8, 342, 344. மாணிக்கத்தின் பெயர்கள், 94. [94-5. | மர றன்மா றன், 148. [148 மாணிக்கத்தின் வரை, 95. மாறனென்னும் பெயர்க் காரணம், மாணிக்கத்தின் விலை, 91, மாறியாடிக் கொடியிட்ட பெருமான், மாணிக்கம், 94, 321, 349. 158, [157-8. மாணிக்கம் பத்திபாய்தல், 94, மாறியாடியது சுந்தர நடனமென்பது, மாணிக்க வாசகன், 115, மாறியாடுதல், 157 மாத்திரைக்கோல், 234. மாறு - ஒப்பு, பிரம்பு, மலாது; மிலா
சகச திருவாலவாயுடையார் பயாடற்புராணம் மனம்குன்றல் 151 மாத்திரை யொன்பது 288 மனமுள்ள - மனமுள்ளன 138 . மாதவர் 347 . மனர் மன்ன ர் 78 . மாதவன் 341 மனுநெறி 1 650 ) மாதனம் மிக்கபொருள் 209 . மனை - அரசனை 342 | ! மாதா - தாய் 49 . மனோகரம் அழகு மகிழ்ச்சி 48 56 | மாது 287 . மா - அழகு குதிரை 140 150 . ( 234 . ! மாதேவி 65 . மாக்கள் 21 மாநகரி : மதுரைக்கு வடகிழக்கிலுள்ள மாகதர் - இருந்தேத்துவார் 125 203 . ஓர் ஊர் ; பாண்டியர்களுடைய அர மாகம் 112 . ண்மனை முதலியன இருந்த இடம் ; மாசில்கற்பு - அறக்கற்பு 48 . நக சுக பார்க்க ; மாணிக்கவாசகர் மாசிலாசிரியர் - சங்கப்புலவர் 65 . பொருட்டு வந்த குதிரைகள் இட மாசு 2 . 7 . சாரி வலசாரி புரிந்த இடமென் மாசுணம் 174 . றுங் கூறுவர் . மாட்டாதாகி வலியில்லாததாகி 221 . மாப்பல - மாமரமும் பலாமரமும் 328 . மாடக்குளக்கீழ்மதுரை : மாடக்குள மாபாதகம் 339 . மென்பது மதுரைக்கு மேற்கே மாமடி மாமனார் 49 84 . பள்ளதோரிடம் ; இஃது ஒரு மாமணவாளன் 37 . தாலூகாவாகவும் இருந்தது ; இதில் மாமதுரை 4 347 350 . ஒருகுளமுண்டு ; ' மாடக்குளம் பெரு மாமன் 31 326 . கினால் மதுரைபாழ் ' என்ற பழ மாமி 49 339 மொழியும் வழங்குகிறது 55 . ! மாமை 336 மாடக்குளம் பெருகினால் மதுரைபாழ் | மாயூரப்புராணம் 151 . என்னும் பழமொழி 55 . மார்க்கங்கள் 129 . மாடக்கூடல் 156 . ) மாராட்டக்குதிரை 119 . மாடு - பக்கம் 25 215 267 . பாருதவசம் - காற்றுவழி 15 . மாண்டக - மாட்சிமை பொருந்த 209 . மால் - மயக்கம் 87 270 ) 330 . மாண்டது - மாட்சிமையுற்றது 2006 மாலுற்று - மயக்கமுற்று 26 . மானக்கராதற்குரிமையில்லோர் 75 மாலை - விறலி 266 284 288 . மாணாக்கராதற்குரிமோர் 74 . மாலைப்போது 16 . ) மாணாக்கரைப்புதல்வரென் றல் 188 . 9 . மாவலிகங்கை - ஒருந்தி : இலங்கைத் மாணிக்கக்கோவை 2 : 18 . ( 172 ) தீவிற் சமனொளிமலையிலிருந்து மாணிக்கத்தார் மாணிக்கத்தாலாகிய : உண்டாவது 941 . காம்பு 158 மாவனம் - திருவுசாத்தானம் 350 . மாணிக்கத்தின் இலக்கணம் 94 . மாவேட்டை 24 மாணிக்கத்தின் குணம் பன்னிரண்டு ' மாளவர் 206 . குற்றம் பதினாறு 94 - 5 . மாறன் 58 156 157 187 202 மாணிக்கத்தின் சாதி நான்கு 94 219 225 230 267 288 291 மாணிக்கத்தின் நிறம் இருபத்தெட்டு | 295 337 - 8 342 344 . மாணிக்கத்தின் பெயர்கள் 94 . [ 94 - 5 . | மர றன்மா றன் 148 . [ 148 மாணிக்கத்தின் வரை 95 . மாறனென்னும் பெயர்க் காரணம் மாணிக்கத்தின் விலை 91 மாறியாடிக் கொடியிட்ட பெருமான் மாணிக்கம் 94 321 349 . 158 [ 157 - 8 . மாணிக்கம் பத்திபாய்தல் 94 மாறியாடியது சுந்தர நடனமென்பது மாணிக்க வாசகன் 115 மாறியாடுதல் 157 மாத்திரைக்கோல் 234 . மாறு - ஒப்பு பிரம்பு மலாது ; மிலா