திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகரா, சகக மதுரைவள்ளல், 218. மலாயன், 264, (சன், 35, மதகம் - இருப்பைமரம், 193. மலைக்கொடிமன்னன் - மலயத்துவ பந்தாம், 181. மலைந்து - மாறுபட்டு, 62, மந்திரச் செந்தமிழ், 199. மலையாகியவில், 1, மந்திரத்தலைவர், 2016. மலையானிலம் - தென்றல், 25t), மந்திரத்தால் கோக்குதல், 113. மவுலி, 93, 244, 337. மந்திரம், 227.) [188. | மழுக்கடை, 205, மந்திரமென்னும் தேவாரப் பதிகம், ! மழுப்ப, 145. மந்திரவாதம், 99, 174, 178. மறம் - பாவம், 118, மந்திரவெண்ணீ று, 195, மறி - ஆகி, 133, 139. மந்திரி, 346. (யும் உணர்தல், 108, மறுகினொடுமறுக, 116. மந்திரியால் அரசன் எல்லாவற்றை மறுகு, 340. [29!. மந்திரை - குதிரைச்சாலை, 140, மறு பெருஞ்சாப் - சாபவிமோசனம், மயனூல் சிற்ப நூல்களுள் ஒன்று, 2015. மறுமண்டலம் - வேறு நாடு, 323. மயிடன்.மகிஷாசுமன், 20. மறுவேந்தன் - வேற்றரசன், 325, மயிர்சிலும்ப, 112. மறைக்காடு - வேதா ரயம், 171. மயிலேறும் வேதியன், 315. மறை காதம், 157, மயிற்கழுத்து - மயிற்கழுத்தாலாகிய ! மறைப் பொருள் - இரகசியச் செய்தி மயூரம் - மயில், 132,303. (மாலை, 240, | 224, (98. மரகதம் உமாதேவியார், 15, 97,[162, | மநைபறை - வேதஞ் சொல்லுகின்ற, மரணகாலத்தில் துரும்பும் வச்சிரமாய், மறையு று வங்கம் - திருவாதவூரர்,112. மால் அன-மரல்நாரையொத்து 113. மறையேடு - தமிழ்வேதமாகிய திரு மரித்த - ஸ்மரித்த, பினைத்த, இறந்த முகப்பாசுர மெழுதிய பாடு, .. மரித்து, 117, (வென்றுமாம், 114. மறைவழக்கு, 177. மரியாத - இறவாத, 330), [326. மன்றசோகம், 99. மருகை - சகோதரியின் பிள்ளையை, மன்றம், 157. [34, 331. மருங்கு . சுற்றம், 327, 343. மன்றல் - கல்லியாணம், 48, 49, 116, மருத்தின் திசை - வாயு மூலை, 331. | மன்றற் பேதை - மங்களேசுவரி, கல் மருந்து - காற்று , 22, 130, 281, யாணசுந்தரி, 85. [283, 3(18, மன்றாடி ; சிலேடை ; சபையில் ஆதி மருதோன்ஜி - மருதாணி, 209. பலனென்றும், எருமன்றத்தில் மருந்து - அமுதம், பச்சிலை, 235,335, ' ஆடுபவனென்றும் பொருள்படும்; மருப்பு இல்கோ - கொம்பில்லாத பசு, பசுமந்தையை எருமன்ற மென்றல் மருமகன், 3002, [103. மரபு, 261. [110, 217, 285. மலயக்குன்று : பொதியின் மலை ; மன்று - பொதுவான இடம், 24, 99, இது வைப்புத் தலங்களுள் ஒன்று, மன்றுணாதன், 119. மலயக்கோ , 224, [13. மன்று நடசோகழேல், 99. மலயத்துவசன், 319, 331, 348. மின் றுளாடினோனறியவென்ச்சூளுறு மலயத்துவசன் இமவான் அவதார மன்று ற பலாறிய, 86, 158.[தல், 59. மெனனும் குறிப்பு, 109. மன்னர் பெருமான், 267. (கம், 117. மலயத்துவசனென்னும் மாறன் - பொ | மன்னவற்பிழைத்தல். இராசத்துரோ தியின் மலையினுருவெழுதிய கொ மன்னவற்பிழைத்தலாகாது, 120. டிரையுடைய பாண்டியன், 33. மன்னவனெப்படி மன்னுயிரப்படி, மலயம், 34, 73. [285. மலர் - பூப்பு, 23, மன்ன ன் 14, 36, 44, 323,320, மலாணைத்துயிலல், 34, 80, மன நிறைதல், 191.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகரா சகக மதுரைவள்ளல் 218 . மலாயன் 264 ( சன் 35 மதகம் - இருப்பைமரம் 193 . மலைக்கொடிமன்னன் - மலயத்துவ பந்தாம் 181 . மலைந்து - மாறுபட்டு 62 மந்திரச் செந்தமிழ் 199 . மலையாகியவில் 1 மந்திரத்தலைவர் 2016 . மலையானிலம் - தென்றல் 25t ) மந்திரத்தால் கோக்குதல் 113 . மவுலி 93 244 337 . மந்திரம் 227 . ) [ 188 . | மழுக்கடை 205 மந்திரமென்னும் தேவாரப் பதிகம் ! மழுப்ப 145 . மந்திரவாதம் 99 174 178 . மறம் - பாவம் 118 மந்திரவெண்ணீ று 195 மறி - ஆகி 133 139 . மந்திரி 346 . ( யும் உணர்தல் 108 மறுகினொடுமறுக 116 . மந்திரியால் அரசன் எல்லாவற்றை மறுகு 340 . [ 29 ! . மந்திரை - குதிரைச்சாலை 140 மறு பெருஞ்சாப் - சாபவிமோசனம் மயனூல் சிற்ப நூல்களுள் ஒன்று 2015 . மறுமண்டலம் - வேறு நாடு 323 . மயிடன் . மகிஷாசுமன் 20 . மறுவேந்தன் - வேற்றரசன் 325 மயிர்சிலும்ப 112 . மறைக்காடு - வேதா ரயம் 171 . மயிலேறும் வேதியன் 315 . மறை காதம் 157 மயிற்கழுத்து - மயிற்கழுத்தாலாகிய ! மறைப் பொருள் - இரகசியச் செய்தி மயூரம் - மயில் 132 303 . ( மாலை 240 | 224 ( 98 . மரகதம் உமாதேவியார் 15 97 [ 162 | மநைபறை - வேதஞ் சொல்லுகின்ற மரணகாலத்தில் துரும்பும் வச்சிரமாய் மறையு று வங்கம் - திருவாதவூரர் 112 . மால் அன - மரல்நாரையொத்து 113 . மறையேடு - தமிழ்வேதமாகிய திரு மரித்த - ஸ்மரித்த பினைத்த இறந்த முகப்பாசுர மெழுதிய பாடு . . மரித்து 117 ( வென்றுமாம் 114 . மறைவழக்கு 177 . மரியாத - இறவாத 330 ) [ 326 . மன்றசோகம் 99 . மருகை - சகோதரியின் பிள்ளையை மன்றம் 157 . [ 34 331 . மருங்கு . சுற்றம் 327 343 . மன்றல் - கல்லியாணம் 48 49 116 மருத்தின் திசை - வாயு மூலை 331 . | மன்றற் பேதை - மங்களேசுவரி கல் மருந்து - காற்று 22 130 281 யாணசுந்தரி 85 . [ 283 3 ( 18 மன்றாடி ; சிலேடை ; சபையில் ஆதி மருதோன்ஜி - மருதாணி 209 . பலனென்றும் எருமன்றத்தில் மருந்து - அமுதம் பச்சிலை 235 335 ' ஆடுபவனென்றும் பொருள்படும் ; மருப்பு இல்கோ - கொம்பில்லாத பசு பசுமந்தையை எருமன்ற மென்றல் மருமகன் 3002 [ 103 . மரபு 261 . [ 110 217 285 . மலயக்குன்று : பொதியின் மலை ; மன்று - பொதுவான இடம் 24 99 இது வைப்புத் தலங்களுள் ஒன்று மன்றுணாதன் 119 . மலயக்கோ 224 [ 13 . மன்று நடசோகழேல் 99 . மலயத்துவசன் 319 331 348 . மின் றுளாடினோனறியவென்ச்சூளுறு மலயத்துவசன் இமவான் அவதார மன்று பலாறிய 86 158 . [ தல் 59 . மெனனும் குறிப்பு 109 . மன்னர் பெருமான் 267 . ( கம் 117 . மலயத்துவசனென்னும் மாறன் - பொ | மன்னவற்பிழைத்தல் . இராசத்துரோ தியின் மலையினுருவெழுதிய கொ மன்னவற்பிழைத்தலாகாது 120 . டிரையுடைய பாண்டியன் 33 . மன்னவனெப்படி மன்னுயிரப்படி மலயம் 34 73 . [ 285 . மலர் - பூப்பு 23 மன்ன ன் 14 36 44 323 320 மலாணைத்துயிலல் 34 80 மன நிறைதல் 191 .