திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சகஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். தீர்த்தது தொடங்கி இதுவே இந்த மதியம் , சந்திரன், 292. லத்தில் விபூதி ப்ரஸா தமாகக் கொ | மதியுளான், 63. இக்கப்படும்; உ எ : நிக -ஆம் பாடல் மதிலொடுவடவாயிலை மூரித்து, 91. முதலியவற்றைப்பார்க்க மதிற்றிருக்கால் - மதிலின் முடக்கத் மடைமுது நூல் - பாக சாஸ்திரம், 43, , மது . கள், தேன், 14, [தால், 245. மண் கொட்டு - மண் வெட்டி, 339. | மதுகம் - இருப்பைமரம், 337. மண்ட பம், 61 - 2, 76, 81, 121, | மதுகரங்கள், 14, 125, 139, 149, 208, 284. [332, மதுராபுரி, 181, 187, 319, 321, மண்ட லம் - நாடு, வட்டம், 209, 219, 324, 326-1, 329, மண்டியூர் - குதிரைகள் புழுதி மண் மதுராபுரிசசொக்கர், 317, டிய இடமென்பர். (நடை, 131, மதுரை, 5, 17,77, 92, 266, 277. மண்டிலம் - குதிரையின் ஒருவகை 283, 294, 298, :01.3, 306 மண்டுறு பீர் - மிக்கு வரும் வெள்ளம், 310, 312, 313, 321, 322-3, மணப்பொருத்தம்பத்து, 33, [45, 328.30, 334, 336-8, 340, 312. மணலூர் : பாண்டியர்களின் பழைய மதுரைக்கலம்பகம்: குமாகுருபாஸ்வா இராசதானி; மதுரைக்குக் கிழக்கே மிகள் இயற்றிய பிரபந்தங்களுள் யுள்ளது; மணற்புரமெனவும் வழங் ஒன்று , 1, 51, 52, 164. கும் , பாரதசம்பு முதலியவற்றிற் | மதுரைச்செழியன், 321. கூறப்பெற்றது இதிவே, 264. மதுரைச் சொக்கநாதன், 160. மணவாளன், 183,) மதுரைசிவலோகமானது, 21, 53. மணற்புரம், 265, 344. மதிரைத்திருச்சிற்றம்பலத்தைப் பொ மணி - உருண்டைகள், 15, 84, 231. னனால் வேய்ந்த து, 158. மணிகண்டன், 17. | மதுரைத்திருச்சிற்றம்பலம், 5. மணிகாணிகை-கங்காநதியிலுள்ள கட ; டங்களுள் ஒன்று, 12. மதுரைத் துதி, 4. மணிச்சிலம் போசை காட்டல், 124. மதுரைத்தென்னன், 297. மணிமுடி யரசன், 277, மதுரை நாயகன், 2. [தெய்வம், 309. மணிமேகலை ; தமிழ்ப்பஞ்சகாவியக் மதுரைநாயகன் போலில்லை மற்சொரு களுள் ஒன்று, 8, 94, 198, மதுரைப்பதி, 325. மத்தகக்குழிவு - மாணிக்கக் குற்றத்துள் மதுரைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, 14. மத்தகப் பிள்ளை , 82. (ஒன்று , 95. மதுரைப்பாணன், 277. மத்தகம் - தலை, 82. | மதுரைப் பெரும்பதி, 33, மத்தளம், 205. மதுரைப் பெரும்புரி, 327' மத்தன் - மயக்கமுடையவன், 121, மதுரைப் பேராலவாயார் - இறைய மதலை, 306, | னார், 65, 74, | மதி . சந்திரன், 5. மதுரைப்பேராலவாயான், 65, 74, மதிச்சயம் - குதிரைகளைவிலை மதித்த மதுரை பொன்னெயிலுடையது, 237, இடத்துள்ள தோரூர். மதுரைமண்ட லம், 209, 219. மதிட்படை, 17.) மதுரை மன்னன் - சோமசுந்தரக்கட மதித்து , 43. வுள் , 14, 36, 44, 323. (யாா, 6. மதிநெறி - சந்திர குலம், 39. மதுரைமாதேவி. தடாதகைப் பிராட்டி மதிபொதிநீர் - அமுதம், 325. மதுரை மும்மணிக்கோவை, 177,263. மதிமாபு - சந்திரகுலம், 333. மஜிரையம்பதி, 99. மதிமலி புரிசைமாடம், 345, மதுரையர்கோன், 326. மதிமலி புரிசையென்னும் திருமுகப் | மதுரையானது, 349, [176. பாசுரம், 275 மதுரையென்னும் பெயர்க்காரணம்
சகஉ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . தீர்த்தது தொடங்கி இதுவே இந்த மதியம் சந்திரன் 292 . லத்தில் விபூதி ப்ரஸா தமாகக் கொ | மதியுளான் 63 . இக்கப்படும் ; : நிக - ஆம் பாடல் மதிலொடுவடவாயிலை மூரித்து 91 . முதலியவற்றைப்பார்க்க மதிற்றிருக்கால் - மதிலின் முடக்கத் மடைமுது நூல் - பாக சாஸ்திரம் 43 மது . கள் தேன் 14 [ தால் 245 . மண் கொட்டு - மண் வெட்டி 339 . | மதுகம் - இருப்பைமரம் 337 . மண்ட பம் 61 - 2 76 81 121 | மதுகரங்கள் 14 125 139 149 208 284 . [ 332 மதுராபுரி 181 187 319 321 மண்ட லம் - நாடு வட்டம் 209 219 324 326 - 1 329 மண்டியூர் - குதிரைகள் புழுதி மண் மதுராபுரிசசொக்கர் 317 டிய இடமென்பர் . ( நடை 131 மதுரை 5 17 77 92 266 277 . மண்டிலம் - குதிரையின் ஒருவகை 283 294 298 : 01 . 3 306 மண்டுறு பீர் - மிக்கு வரும் வெள்ளம் 310 312 313 321 322 - 3 மணப்பொருத்தம்பத்து 33 [ 45 328 . 30 334 336 - 8 340 312 . மணலூர் : பாண்டியர்களின் பழைய மதுரைக்கலம்பகம் : குமாகுருபாஸ்வா இராசதானி ; மதுரைக்குக் கிழக்கே மிகள் இயற்றிய பிரபந்தங்களுள் யுள்ளது ; மணற்புரமெனவும் வழங் ஒன்று 1 51 52 164 . கும் பாரதசம்பு முதலியவற்றிற் | மதுரைச்செழியன் 321 . கூறப்பெற்றது இதிவே 264 . மதுரைச் சொக்கநாதன் 160 . மணவாளன் 183 ) மதுரைசிவலோகமானது 21 53 . மணற்புரம் 265 344 . மதிரைத்திருச்சிற்றம்பலத்தைப் பொ மணி - உருண்டைகள் 15 84 231 . னனால் வேய்ந்த து 158 . மணிகண்டன் 17 . | மதுரைத்திருச்சிற்றம்பலம் 5 . மணிகாணிகை - கங்காநதியிலுள்ள கட ; டங்களுள் ஒன்று 12 . மதுரைத் துதி 4 . மணிச்சிலம் போசை காட்டல் 124 . மதுரைத்தென்னன் 297 . மணிமுடி யரசன் 277 மதுரை நாயகன் 2 . [ தெய்வம் 309 . மணிமேகலை ; தமிழ்ப்பஞ்சகாவியக் மதுரைநாயகன் போலில்லை மற்சொரு களுள் ஒன்று 8 94 198 மதுரைப்பதி 325 . மத்தகக்குழிவு - மாணிக்கக் குற்றத்துள் மதுரைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி 14 . மத்தகப் பிள்ளை 82 . ( ஒன்று 95 . மதுரைப்பாணன் 277 . மத்தகம் - தலை 82 . | மதுரைப் பெரும்பதி 33 மத்தளம் 205 . மதுரைப் பெரும்புரி 327 ' மத்தன் - மயக்கமுடையவன் 121 மதுரைப் பேராலவாயார் - இறைய மதலை 306 | னார் 65 74 | மதி . சந்திரன் 5 . மதுரைப்பேராலவாயான் 65 74 மதிச்சயம் - குதிரைகளைவிலை மதித்த மதுரை பொன்னெயிலுடையது 237 இடத்துள்ள தோரூர் . மதுரைமண்ட லம் 209 219 . மதிட்படை 17 . ) மதுரை மன்னன் - சோமசுந்தரக்கட மதித்து 43 . வுள் 14 36 44 323 . ( யாா 6 . மதிநெறி - சந்திர குலம் 39 . மதுரைமாதேவி . தடாதகைப் பிராட்டி மதிபொதிநீர் - அமுதம் 325 . மதுரை மும்மணிக்கோவை 177 263 . மதிமாபு - சந்திரகுலம் 333 . மஜிரையம்பதி 99 . மதிமலி புரிசைமாடம் 345 மதுரையர்கோன் 326 . மதிமலி புரிசையென்னும் திருமுகப் | மதுரையானது 349 [ 176 . பாசுரம் 275 மதுரையென்னும் பெயர்க்காரணம்