திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சக0 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். பெரிய திருமொழி: திவ்யப் பிரபம் பேரின்மை , 58. தத்துள் திருமங்கையாழ்வார் அரு பேரூர், 38, ளிச்செய்த பகுதி, 195. பேழ்வாய், 45. | பெரிய நாடு, 38. [னம், 93. பேறு - இலாபம், 24, 256. பெரிய பட்டினம் - காவிரிப்பூம் பட்டி பைங்கண் வேழம் - கரும்பு, யானை, 59. பெரிய பாம்பணியும் சொக்கப்பிஞ்ஞ பைதல் - துன்பம், 344, கன், 174. | பைம்பொனாலயம், 119. பெரிய புராணம் : 8, 15, 61, 106, பையன் - துன்பம், 188. 127, 179, 182, 185, 203, 234, பையோலை - பசிய ஓலை, 118, 240, 248, 258.60,275,308, 343. பொக்கணச் சித்தன், 57. பெரியவன் - மகாதேவன், 289, 301. . பொக்கணம்-ஒருவகைப்பை , 56,334. பெருங்கருணை : கூக-ஆம் திருவிளை பொத்திய - மறைத்த, 173. யாடலில் முதற் செய்யுளிற் பொதியில், 12. கூறப்பெற்ற பெருங்கிராமமாக இரு பொது - சபை, 2692. க்கலாமென்று நினைக்கின்றனர்; | பொதுவன் - இடையன், 262, இதில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் மிகுதி ' பொய்கை, 16, 113, பெருங்கவிப்புலவன், 183. (யாக உளர். . பொய்ம்மை பொறாமை, 180. பெருங்கிராமம் - ஐந்நூறு குடிகள் ! பொய்:பா விநாயகர், 315. நிறைந்தவூர்; சோமசுந்தரக்கடவுள் பொய்யாவையைமாநதி, 141. விருத்த குமார பாலராகி யருளம் ! பொய்யிலா ஞானயானை - திருஞான படி பத்தி புரிந்தொழுகிய மங்கை | சம்பந்தர், 180. அவதரித்த ஊர், 151. பொரியு மலரும் சிந்தல், 182, 251. பெருங்கோயில், 57. பொரிவு - மாணிக்கத்தின் குற்றத் தள் பெருந்துறை - பெரிய கடற்றுறை, ஒன்று , 95, 111, 132, 323,337. பொருட் சூத்திரம் - இறையனாகப் பெரும்பற்றப் புலியூர், 2. பொருட் சூத்திரம், 75. (நூல், (3. பெரும்பற்றப் புலியூர் நம்பி. இந்நூலா / பொருணூல் - அகப் பொருளிலக்கண பெரும்பறை, 205. (சிரியர், 316. பொருநராற்றுப்படை : பத்துப் பாட் பெரும்பாணர், 345. ஒள் இரண்டாவது; இளஞ்சேட் பெரும்பாணாற்றுப்படை பத்துப் பாட் சென்ளியின் புதல்வனாகிய சோ இன் நாலாவது; தொண்டை மானி முன் கரிகாற்பெருவளத்தானை முடி ளந்திரையினைக்கடியலூர் உருத்திரக் த்தாமக்கண் பரியார் பாடியது; 248. கண்ண னார் பாடியது; 500-அடிகளை | அடிகளை யுடையது, 18. பெரும்பா தகம், 324. (யுடையது, 7. பொருப்பின் பாவை, 73. [6; பெரும்பொருள், 85. பொருள் - அகப்பொருளினிலக்கணம், பெருமக்கள் பெரியோர், 19, 279. பொருளணிகள், 44, 52, 66, 174, பெருமாள் - பெருமையையுடையவன், 204, 217, 225-8, 239, 244, பேசிவந்து, 186. [267, 281, 304, 307-8. பேதிகம் - வேறுபாடு, 324, பொருளதிகாரம், 55. பேதை, 85, 339, பொருளறை, 278. பேராசினிழல், 33. பொருனை நதிமுகம் - கொற்கைத் பேரவை, 24. பொலன் கொடி, 18, (துறை, 16. பேராரச் சொக்கன், 226. பொலாமணி-பொல்லாமணி, சிவபெ பேராரம், 278. ருமான், தளையிடாத மணி, 77. பேராலயம், 30, 58. பொழிப்பு-தொகை, பதிகம், 11. பேரிகை, 205. பொழில், 157, 252.
சக0 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . பெரிய திருமொழி : திவ்யப் பிரபம் பேரின்மை 58 . தத்துள் திருமங்கையாழ்வார் அரு பேரூர் 38 ளிச்செய்த பகுதி 195 . பேழ்வாய் 45 . | பெரிய நாடு 38 . [ னம் 93 . பேறு - இலாபம் 24 256 . பெரிய பட்டினம் - காவிரிப்பூம் பட்டி பைங்கண் வேழம் - கரும்பு யானை 59 . பெரிய பாம்பணியும் சொக்கப்பிஞ்ஞ பைதல் - துன்பம் 344 கன் 174 . | பைம்பொனாலயம் 119 . பெரிய புராணம் : 8 15 61 106 பையன் - துன்பம் 188 . 127 179 182 185 203 234 பையோலை - பசிய ஓலை 118 240 248 258 . 60 275 308 343 . பொக்கணச் சித்தன் 57 . பெரியவன் - மகாதேவன் 289 301 . . பொக்கணம் - ஒருவகைப்பை 56 334 . பெருங்கருணை : கூக - ஆம் திருவிளை பொத்திய - மறைத்த 173 . யாடலில் முதற் செய்யுளிற் பொதியில் 12 . கூறப்பெற்ற பெருங்கிராமமாக இரு பொது - சபை 2692 . க்கலாமென்று நினைக்கின்றனர் ; | பொதுவன் - இடையன் 262 இதில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் மிகுதி ' பொய்கை 16 113 பெருங்கவிப்புலவன் 183 . ( யாக உளர் . . பொய்ம்மை பொறாமை 180 . பெருங்கிராமம் - ஐந்நூறு குடிகள் ! பொய் : பா விநாயகர் 315 . நிறைந்தவூர் ; சோமசுந்தரக்கடவுள் பொய்யாவையைமாநதி 141 . விருத்த குமார பாலராகி யருளம் ! பொய்யிலா ஞானயானை - திருஞான படி பத்தி புரிந்தொழுகிய மங்கை | சம்பந்தர் 180 . அவதரித்த ஊர் 151 . பொரியு மலரும் சிந்தல் 182 251 . பெருங்கோயில் 57 . பொரிவு - மாணிக்கத்தின் குற்றத் தள் பெருந்துறை - பெரிய கடற்றுறை ஒன்று 95 111 132 323 337 . பொருட் சூத்திரம் - இறையனாகப் பெரும்பற்றப் புலியூர் 2 . பொருட் சூத்திரம் 75 . ( நூல் ( 3 . பெரும்பற்றப் புலியூர் நம்பி . இந்நூலா / பொருணூல் - அகப் பொருளிலக்கண பெரும்பறை 205 . ( சிரியர் 316 . பொருநராற்றுப்படை : பத்துப் பாட் பெரும்பாணர் 345 . ஒள் இரண்டாவது ; இளஞ்சேட் பெரும்பாணாற்றுப்படை பத்துப் பாட் சென்ளியின் புதல்வனாகிய சோ இன் நாலாவது ; தொண்டை மானி முன் கரிகாற்பெருவளத்தானை முடி ளந்திரையினைக்கடியலூர் உருத்திரக் த்தாமக்கண் பரியார் பாடியது ; 248 . கண்ண னார் பாடியது ; 500 - அடிகளை | அடிகளை யுடையது 18 . பெரும்பா தகம் 324 . ( யுடையது 7 . பொருப்பின் பாவை 73 . [ 6 ; பெரும்பொருள் 85 . பொருள் - அகப்பொருளினிலக்கணம் பெருமக்கள் பெரியோர் 19 279 . பொருளணிகள் 44 52 66 174 பெருமாள் - பெருமையையுடையவன் 204 217 225 - 8 239 244 பேசிவந்து 186 . [ 267 281 304 307 - 8 . பேதிகம் - வேறுபாடு 324 பொருளதிகாரம் 55 . பேதை 85 339 பொருளறை 278 . பேராசினிழல் 33 . பொருனை நதிமுகம் - கொற்கைத் பேரவை 24 . பொலன் கொடி 18 ( துறை 16 . பேராரச் சொக்கன் 226 . பொலாமணி - பொல்லாமணி சிவபெ பேராரம் 278 . ருமான் தளையிடாத மணி 77 . பேராலயம் 30 58 . பொழிப்பு - தொகை பதிகம் 11 . பேரிகை 205 . பொழில் 157 252 .