திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

T04 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். பிரபுலிங்கலீலை: துறைமங்கலம் சிவப் | பீலிமுடி, 240, பிரகாச சுவாமிகள் இயற்றியது; | பீலியாலடித்துப் பார்த்தல், 188. அல்லமர் மாயையை வென்ற கதை ! புக்கில் வீடு, 151, 210, யைக் கூறுவது, 77. புகல், 2, 268. பிரணவம், 13, | புகலி, 179, 340. பிரம்படிக் கார், 122, புகலிப் பழம்பதி, 179. பிரம்பு, 181. புகவிவேந்தர், 190, பிரமகத்தி, 246-8, 251, 343. புகழ் - திருவிளையாடல், 21. பிரமகற்பம், 243, 311, புகழ்க்கினியான், 74, 116. (307. பிரமசாயை, 247, புகழ்க்கு நல்ல சொக்கன், 191, 215, பிரமசாரி, 151, புகழ்க்கு சல்லோன், 260, 280, 312, பிரமசாரிப் புதல்வர், 114. புகழ் கொண்டான், 296. பிரமத்தி - பிரமாறத்தி, 327. புகழ்தரு சுந்தரன், 283. பிரமமுகூர்த்த ம், 286. புகழ்மாது, 57, பிரமராக்கதம், 227, புகை-மாணிக்கத்தின் குற்றம், 95. பிரமராயன், 106, 116. புங்கவம் - இடபம், 281, பிரமனூர்: திருச்சக்காமாற் றென்னும் | புஞ்சம் தொகுதி, 100, பதிகத்தின் முதற் குறிப்பு, 1861. | புட்கலம், 230, பிரமாணத்தோர் . ஆஸ்திகர், 242. . புட் கலாவருத்தம் - ஒருமேகம், 54, பிரமாணம் - ஆஸ்திக புத்தி, 149,237. ' புட்டகேசி, 76). [320, 34, பிரமாணி, 108. I புடலி, 324. பிரமாமுதல் பிலிகா பரியந்தம், 279. | புடாயம் - மாணிக்கத்தின் குற்றம், 91), பிரவஞ்சம், 313. I | புடை, 82, | பிரளயம், 342, (ஒன்று, 218. - புடைப்ப - தடிப்ப, 165, பிராகாமியம் - அட்டமா சித்திகளுள் புடைப்பு அடியா லுண்டாகிய வீக்கம், பிரார்த்தனைப்பத்து : திருவாசகத் புண்ணியன், 223. [148. துள்ள தொருபதிகம், 115. புணர்ச்சிப்பத்து - திருவாசகத்துள்ள பிழம்பாய் நின்றான், 68.) புணரி கடல், 49. (ஒரு பதிகம், 115. பிடிம்பு-திரட்சி, 68. I புணை ஈடு, 232, 59, 83. பிழை பொறுப்போன், 79. புத்தி- அருள், ஞானம், போகம், 22, பிள்ளையார் பாளையம் : திருஞான சம் புத்திமுனிவர் - வியாஸர் முதலியோர், பந்த மூர்த்தி நாயனார் சைனர்களை புத்திரர் - மாதக்கர்கள், 272. [8. வாதில் வெல்லுவதற்கு வந்து திருக் - புதல்வர் மாணாக்கர், 115, 188.9. கூட்டத்தோடு முதலில் தங்கிய புத்தி புத்தி, 74, 112, (156, ஷர் ; மதுரைக்குத் தெற்கே புன் புயங்க நட்டம் - ஒருவகை நடனம் பிறங்கல்-மலை, 177, ளது. புயல் - நீர், மேகம், 55. பிறர்கண் அக்கரம் பொரு தவன் - பிறர் புயலரசர், 342, ரிட முள்ள வித்தையைச் சகியாத புயலைவிலங்கிட்டேன், 14. வன் (அக்காம்: ஆகுபெயர்), 73, | புரந்தரன், 225; 231, 331. பிறிது சாபம் - சாபத்தின் பரிகாரம், | புசம் - உடம்பு,2, 14, பிறைக் கொழுந்து, 317. (31-2. புரவி - குதிரை, 139. பிறைக் கோட்டு மாக்கள் - பன்றிகள், புரவி நூல்- அசுவசாத்திரம், 104, 108. பிறைக் கோடு, 2.) [204. புரவியீடு, 137, பின்ன ம், 192. புரிப்பித்து குஞ்சிப்பித்து, 3. பின்னர்யாவையமுணர்பவன், 52. புரிவலித்து கயிறுகட்டி, 158. பீடு, பெருமை, 55, 267, 299, பரிவு, 21.
T04 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . பிரபுலிங்கலீலை : துறைமங்கலம் சிவப் | பீலிமுடி 240 பிரகாச சுவாமிகள் இயற்றியது ; | பீலியாலடித்துப் பார்த்தல் 188 . அல்லமர் மாயையை வென்ற கதை ! புக்கில் வீடு 151 210 யைக் கூறுவது 77 . புகல் 2 268 . பிரணவம் 13 | புகலி 179 340 . பிரம்படிக் கார் 122 புகலிப் பழம்பதி 179 . பிரம்பு 181 . புகவிவேந்தர் 190 பிரமகத்தி 246 - 8 251 343 . புகழ் - திருவிளையாடல் 21 . பிரமகற்பம் 243 311 புகழ்க்கினியான் 74 116 . ( 307 . பிரமசாயை 247 புகழ்க்கு நல்ல சொக்கன் 191 215 பிரமசாரி 151 புகழ்க்கு சல்லோன் 260 280 312 பிரமசாரிப் புதல்வர் 114 . புகழ் கொண்டான் 296 . பிரமத்தி - பிரமாறத்தி 327 . புகழ்தரு சுந்தரன் 283 . பிரமமுகூர்த்த ம் 286 . புகழ்மாது 57 பிரமராக்கதம் 227 புகை - மாணிக்கத்தின் குற்றம் 95 . பிரமராயன் 106 116 . புங்கவம் - இடபம் 281 பிரமனூர் : திருச்சக்காமாற் றென்னும் | புஞ்சம் தொகுதி 100 பதிகத்தின் முதற் குறிப்பு 1861 . | புட்கலம் 230 பிரமாணத்தோர் . ஆஸ்திகர் 242 . . புட் கலாவருத்தம் - ஒருமேகம் 54 பிரமாணம் - ஆஸ்திக புத்தி 149 237 . ' புட்டகேசி 76 ) . [ 320 34 பிரமாணி 108 . I புடலி 324 . பிரமாமுதல் பிலிகா பரியந்தம் 279 . | புடாயம் - மாணிக்கத்தின் குற்றம் 91 ) பிரவஞ்சம் 313 . I | புடை 82 | பிரளயம் 342 ( ஒன்று 218 . - புடைப்ப - தடிப்ப 165 பிராகாமியம் - அட்டமா சித்திகளுள் புடைப்பு அடியா லுண்டாகிய வீக்கம் பிரார்த்தனைப்பத்து : திருவாசகத் புண்ணியன் 223 . [ 148 . துள்ள தொருபதிகம் 115 . புணர்ச்சிப்பத்து - திருவாசகத்துள்ள பிழம்பாய் நின்றான் 68 . ) புணரி கடல் 49 . ( ஒரு பதிகம் 115 . பிடிம்பு - திரட்சி 68 . I புணை ஈடு 232 59 83 . பிழை பொறுப்போன் 79 . புத்தி - அருள் ஞானம் போகம் 22 பிள்ளையார் பாளையம் : திருஞான சம் புத்திமுனிவர் - வியாஸர் முதலியோர் பந்த மூர்த்தி நாயனார் சைனர்களை புத்திரர் - மாதக்கர்கள் 272 . [ 8 . வாதில் வெல்லுவதற்கு வந்து திருக் - புதல்வர் மாணாக்கர் 115 188 . 9 . கூட்டத்தோடு முதலில் தங்கிய புத்தி புத்தி 74 112 ( 156 ஷர் ; மதுரைக்குத் தெற்கே புன் புயங்க நட்டம் - ஒருவகை நடனம் பிறங்கல் - மலை 177 ளது . புயல் - நீர் மேகம் 55 . பிறர்கண் அக்கரம் பொரு தவன் - பிறர் புயலரசர் 342 ரிட முள்ள வித்தையைச் சகியாத புயலைவிலங்கிட்டேன் 14 . வன் ( அக்காம் : ஆகுபெயர் ) 73 | புரந்தரன் 225 ; 231 331 . பிறிது சாபம் - சாபத்தின் பரிகாரம் | புசம் - உடம்பு 2 14 பிறைக் கொழுந்து 317 . ( 31 - 2 . புரவி - குதிரை 139 . பிறைக் கோட்டு மாக்கள் - பன்றிகள் புரவி நூல் - அசுவசாத்திரம் 104 108 . பிறைக் கோடு 2 . ) [ 204 . புரவியீடு 137 பின்ன ம் 192 . புரிப்பித்து குஞ்சிப்பித்து 3 . பின்னர்யாவையமுணர்பவன் 52 . புரிவலித்து கயிறுகட்டி 158 . பீடு பெருமை 55 267 299 பரிவு 21 .