திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. Host பாண்டிய மண்டலாதீசுவார்: ஸ்ரீசோ முறையீடு பெட்டைப்பாவின்பாய் மசுந்தாக் கடவுளின் விருதாவளித் ச்சலோடுவிட்டுப் போனது, 164 திருநாமங்களுள் ஒன்று. பார்ப்பு - பறவைக்குஞ்சு, 297, பாண்டிய வேந்தன், 58, [825. I பார்வையால் சூல் கொள்ளல்,128,270, பாண்டியன், 226, 273, 301, 318, | பாரம் , கரை, 227, பாண்டியன் இந்திரனிடம் பெற்ற : பாரமீன், 84. ஆரத்தைத் திருப்பரங் குன்றத்தில் பாசாவளை-ஓராயுதம், வளை தடி, 205, முருகக்கடவுளுக்கு உதவியது, 228, | பாரிய மரங்கள், 23, பாண்டியன் கைகுறைத்தது, 285. பாலகன், 150. | பாண்டியன் படித்துறை: பொத்து | பாலலோசனம்-நெற்றிக் கண், 88. மரையின் வடபாலுள்ள படித்துறை. பாலன், 324, 339. பாண்டியனகழ்வீதி = பன்னத்தெரு: | பாலை, 18, 342. மாசி வீதிக்கும் ஆவணி மூல வீதிக் பாவகப் பகுவாய் - செருப்பைத் கக்கு கும் இடையேயுள்ளது. கின்ற பிளந்தவாய், 174, பாணச் சாதிக்கோலம், 267. பாவபுண்ணியங்களின்பயன், 165,198, பாணச்சாதி வழக்கம், 283. பாவலர், 278, 261, [3001. பாணபத்திரர், 11, 267. பால்:லர்புலவன், 126. பாணபத்திரன்', 28-9, பாவறி ஞானப் பலகை, 61. பாணர் 60 தயற்காரர்; ஆங்கம் வெட் | பாவறிந்த கால்லன், (14. டின திருவிளை பாடல் கடத்துயோர் ' பாவரி மண்டபம் - சங்காண்டபம், 76. இவர்களே'; “உருமிடியென வெடி i பாலறி பாக்கள் - 146am , 18. படலெதிர் க.ஜவிகடத்தொருபாண | பாவை, 115, னொதுங்கத் திரிந்தன'' (மதுரைக் பாழி - குகை, 181, 190, கல. க) என்றதனால், அத்தன் ' urer செறி நிறைகாகம், 38. பாணச் சாதியானென்று தெரி - பாறு.கழுகு, 198. பானல், 209. பாணர் தம்மடியார் பரதேசம்போனால் | பானு, 21, | விறகையும் சுமந்து கொண்டு நீள | பிசகல், 134. உருகார், 273. I : பிஞ்ஞ கன், 14, 811, 207. பாணர் மாலையர் பாணர்க ர், 270, . பிட்டு, 323. பாணன், 206, 277 - 8, 328, 344, ! பிட்டு உதிர் உதிர்ந்த பிட்டு, 114,338. பாதாளம் - மிகவும் ஆழமான நீர்நிலை, | பிட்டுத் தோப்பு:மதுரைக்கு வடமேற் பாதிரி, 221. கில் வையையின் தென்கரையில் பாதுகாத்தற் குரியோர், 188, உள்ளது ; பிட்டுக்கு மண் சுமந்த பாக்தள், 343, (தல், 323, திரு Peryாடல் விழா நடக்கு பாப்பகுத்தல் - செய்யுட்களைப் பிரித் படம் இது. பாப்புக் காப்பு - பாம்பாகியகாப்பு, 308. | பிட்டு காணிச்சி, 143, 147, 338, பாம்பின் தன்மை , 174. பிடித்த பத்து : திருவாசகத் துள்ள பாம்பின் விடவைத்தியர், 303, பிண்:4., 188. [தொருபதிகம், 136, பாமதைக் கெய்தா மெய்யன், 70. பிண்டிபாலம் ஒருவகை'யா, தம், 205. பாட்டைக்கையர், 185. பிணப்புலால், 310. பார்த்திபன், 325, பி ' கண், 342. பார்த்தியன், 3:22. பித்தம், 22, பார்ப்பான் (தருகி'), 321. பாத்தா , 140, பார்ப்பான் முறையீடு பஈட்பாய்ச்ச | 4 தற்றர் 1118, லோடு சா : முட்டிப்பார்ப்பான் ! பிரதம பாடல், 281, (327.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . Host பாண்டிய மண்டலாதீசுவார் : ஸ்ரீசோ முறையீடு பெட்டைப்பாவின்பாய் மசுந்தாக் கடவுளின் விருதாவளித் ச்சலோடுவிட்டுப் போனது 164 திருநாமங்களுள் ஒன்று . பார்ப்பு - பறவைக்குஞ்சு 297 பாண்டிய வேந்தன் 58 [ 825 . I பார்வையால் சூல் கொள்ளல் 128 270 பாண்டியன் 226 273 301 318 | பாரம் கரை 227 பாண்டியன் இந்திரனிடம் பெற்ற : பாரமீன் 84 . ஆரத்தைத் திருப்பரங் குன்றத்தில் பாசாவளை - ஓராயுதம் வளை தடி 205 முருகக்கடவுளுக்கு உதவியது 228 | பாரிய மரங்கள் 23 பாண்டியன் கைகுறைத்தது 285 . பாலகன் 150 . | பாண்டியன் படித்துறை : பொத்து | பாலலோசனம் - நெற்றிக் கண் 88 . மரையின் வடபாலுள்ள படித்துறை . பாலன் 324 339 . பாண்டியனகழ்வீதி = பன்னத்தெரு : | பாலை 18 342 . மாசி வீதிக்கும் ஆவணி மூல வீதிக் பாவகப் பகுவாய் - செருப்பைத் கக்கு கும் இடையேயுள்ளது . கின்ற பிளந்தவாய் 174 பாணச் சாதிக்கோலம் 267 . பாவபுண்ணியங்களின்பயன் 165 198 பாணச்சாதி வழக்கம் 283 . பாவலர் 278 261 [ 3001 . பாணபத்திரர் 11 267 . பால் : லர்புலவன் 126 . பாணபத்திரன் ' 28 - 9 பாவறி ஞானப் பலகை 61 . பாணர் 60 தயற்காரர் ; ஆங்கம் வெட் | பாவறிந்த கால்லன் ( 14 . டின திருவிளை பாடல் கடத்துயோர் ' பாவரி மண்டபம் - சங்காண்டபம் 76 . இவர்களே ' ; உருமிடியென வெடி i பாலறி பாக்கள் - 146am 18 . படலெதிர் . ஜவிகடத்தொருபாண | பாவை 115 னொதுங்கத் திரிந்தன ' ' ( மதுரைக் பாழி - குகை 181 190 கல . ) என்றதனால் அத்தன் ' urer செறி நிறைகாகம் 38 . பாணச் சாதியானென்று தெரி - பாறு . கழுகு 198 . பானல் 209 . பாணர் தம்மடியார் பரதேசம்போனால் | பானு 21 | விறகையும் சுமந்து கொண்டு நீள | பிசகல் 134 . உருகார் 273 . I : பிஞ்ஞ கன் 14 811 207 . பாணர் மாலையர் பாணர்க ர் 270 . பிட்டு 323 . பாணன் 206 277 - 8 328 344 ! பிட்டு உதிர் உதிர்ந்த பிட்டு 114 338 . பாதாளம் - மிகவும் ஆழமான நீர்நிலை | பிட்டுத் தோப்பு : மதுரைக்கு வடமேற் பாதிரி 221 . கில் வையையின் தென்கரையில் பாதுகாத்தற் குரியோர் 188 உள்ளது ; பிட்டுக்கு மண் சுமந்த பாக்தள் 343 ( தல் 323 திரு Peryாடல் விழா நடக்கு பாப்பகுத்தல் - செய்யுட்களைப் பிரித் படம் இது . பாப்புக் காப்பு - பாம்பாகியகாப்பு 308 . | பிட்டு காணிச்சி 143 147 338 பாம்பின் தன்மை 174 . பிடித்த பத்து : திருவாசகத் துள்ள பாம்பின் விடவைத்தியர் 303 பிண் : 4 . 188 . [ தொருபதிகம் 136 பாமதைக் கெய்தா மெய்யன் 70 . பிண்டிபாலம் ஒருவகை ' யா தம் 205 . பாட்டைக்கையர் 185 . பிணப்புலால் 310 . பார்த்திபன் 325 பி ' கண் 342 . பார்த்தியன் 3 : 22 . பித்தம் 22 பார்ப்பான் ( தருகி ' ) 321 . பாத்தா 140 பார்ப்பான் முறையீடு பஈட்பாய்ச்ச | 4 தற்றர் 1118 லோடு சா : முட்டிப்பார்ப்பான் ! பிரதம பாடல் 281 ( 327 .