திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். பருமம் - குதிலரமுதுகிற்றவிச, 130, - பறை - சொல், 143, 160. பருவம் ஐந்து - ஐந்தாம் பிராயம், 337, | பறைதல் - சொல்லுதல், 150, 194, பல்கோலம், 24. [பல எலும்பு, 315. பறையதையும், 142, பல்லக்கு - சிவிகை, பல உத்திராக்கம், பன்றி , 292, 350. (ப.து, 11. பல்லவம், 95, பன்றிக்குட்டிகளை வன்னியராக்கி பலகலை வல்லான், 311. பன்றிக்குறும்பர் பன்னிருவர், 295. பலகை, 281, 329, 345. பன்றி குஞ்சர நிகர வளர்ந்தது, 292. பலகை விட்டது, 350, பன்றிமலை, 295, 346, பலம் - பயன், 328. பன்ன ம் - இலை, 227. பவக்கடல், 112. பன்னியர் பெருமான், 158, பவநிசி - பாவமாகிய இருள், 98, | பனவன்-பிராமணன், 339, பவழத்தின் குற்ற மெட்டு, 97. பனி, 21.) பவழமால்லரை-சிவபெருமான், 4. பனுவல் - செய்யுள், நூல், 2,01, 105. பவளக்குன்றம், 2. பனை - ரீன்லிசேடம், 310. பவளத்தின் ஒனி எட்டு, 96. பனப்பை யோலை, 118. பவளத்தின்குறைஎட்டு, 96. பனையோலையைக் கட்டி விடுத்தல், 99, பவளவிலக்கணம், 97. பாக்கியம் - புண்ணியம், 113. பவனம் வீடு, 18, பாகவதப்பிரமசாரி - வைணவப் பிர பலித்தினா, 152, பாகவதர், 152, 206. [மசாரி, 151. பழஞ்சொல்மந்திரம்-பஞ்சாக்கரம், 3. | பாகவத 7 - திருமாலடியவன், 152, பழமதுரை: இஃது இப்போதுள்ள ! பாங்கர், 26, (338. மதுரைப்பாக்குக் கிழக்கே பிருந்த பாங்கனார், 22. [317, 320,"343. தாகத் தெரிகிறது; '' தர்சொடு பாங்கு - அழகு, 24, 45, 58, 225, பிறந்து பழமதுரையில் வளர்ந்த பாசம் - அன்பு, ஆணவமுதலியன, கொடி'' (மீனட்சி. சப்பாணி. க--நி); | கயிறு, 6, 202. பழமதிரைமேடென்ற ஒரிடமும் பாசமூன்று மும்மலம், 113. பழம துரைமுளியென்ற ஒரு பாசுரம்-ஓலையிலுள்ள வாக்கியம், 166, முனியின் கோலும் அக்கேயுண்டு, | 277. (யாட்டு, 306, பழமுதிர்சோல, 228, ' [8), ' பாஞ்சாலிகம் - மாப்பாவை விளை பழமொழி, 55, 69,89, 120,134,160, | பாட்டன் பாட்டையுடையவன், 339, 177, 238, 273, 285, 309. பாட்டிசை வென்றது - இசைப் பா' பழனம், 16, | டை வென்றது, 350. பழி - ஹத்தி, 23, பாடசர் -பாணர், 274. ) பழிக்கஞ்சி நீக்கினான், 164, பாடலம் - பாதிரி, 321, பழிக்கஞ்ச சொக்கன், 307. பாடித்த - பேசிய, 201. பழிச்ச, 87, 308. | பாடை - பேதம், 171, பழிச்சி. துதித்து, 72. பாடைக்குந்தப்பேம் : பாடைக்குத்தப் பழிச்சு- துதிப்பாய், 341. புவராத கண்டன் என்பது சிலாசா பழியஞ்சியது, 346,) (தனம், 194. பழியஞ்சுஞ் சொக்கன், 104. பாடைகூறல், 170, பழுத்து நரைத்த விருத்தன், 88. பாண்டிக்கொற்றவன், 259, பழுது - சாபம், 32, பாண்டி நன்னாடன், 268, பள்ளி யெழுச்சி, 117. பாண்டி நாட்டின் பெருமை, 14. பறிதலை, 259, பாண்டிநாட்டுத்துதி, 4. பறிதலைக்கையர், 1900. பாண்டி நாடு, 225, 310. பறிதலையுர்-சமணர், 180, பாண்டி நாடு சிவலோகமானது 53,
சசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . பருமம் - குதிலரமுதுகிற்றவிச 130 - பறை - சொல் 143 160 . பருவம் ஐந்து - ஐந்தாம் பிராயம் 337 | பறைதல் - சொல்லுதல் 150 194 பல்கோலம் 24 . [ பல எலும்பு 315 . பறையதையும் 142 பல்லக்கு - சிவிகை பல உத்திராக்கம் பன்றி 292 350 . ( . து 11 . பல்லவம் 95 பன்றிக்குட்டிகளை வன்னியராக்கி பலகலை வல்லான் 311 . பன்றிக்குறும்பர் பன்னிருவர் 295 . பலகை 281 329 345 . பன்றி குஞ்சர நிகர வளர்ந்தது 292 . பலகை விட்டது 350 பன்றிமலை 295 346 பலம் - பயன் 328 . பன்ன ம் - இலை 227 . பவக்கடல் 112 . பன்னியர் பெருமான் 158 பவநிசி - பாவமாகிய இருள் 98 | பனவன் - பிராமணன் 339 பவழத்தின் குற்ற மெட்டு 97 . பனி 21 . ) பவழமால்லரை - சிவபெருமான் 4 . பனுவல் - செய்யுள் நூல் 2 01 105 . பவளக்குன்றம் 2 . பனை - ரீன்லிசேடம் 310 . பவளத்தின் ஒனி எட்டு 96 . பனப்பை யோலை 118 . பவளத்தின்குறைஎட்டு 96 . பனையோலையைக் கட்டி விடுத்தல் 99 பவளவிலக்கணம் 97 . பாக்கியம் - புண்ணியம் 113 . பவனம் வீடு 18 பாகவதப்பிரமசாரி - வைணவப் பிர பலித்தினா 152 பாகவதர் 152 206 . [ மசாரி 151 . பழஞ்சொல்மந்திரம் - பஞ்சாக்கரம் 3 . | பாகவத 7 - திருமாலடியவன் 152 பழமதுரை : இஃது இப்போதுள்ள ! பாங்கர் 26 ( 338 . மதுரைப்பாக்குக் கிழக்கே பிருந்த பாங்கனார் 22 . [ 317 320 343 . தாகத் தெரிகிறது ; ' ' தர்சொடு பாங்கு - அழகு 24 45 58 225 பிறந்து பழமதுரையில் வளர்ந்த பாசம் - அன்பு ஆணவமுதலியன கொடி ' ' ( மீனட்சி . சப்பாணி . - - நி ) ; | கயிறு 6 202 . பழமதிரைமேடென்ற ஒரிடமும் பாசமூன்று மும்மலம் 113 . பழம துரைமுளியென்ற ஒரு பாசுரம் - ஓலையிலுள்ள வாக்கியம் 166 முனியின் கோலும் அக்கேயுண்டு | 277 . ( யாட்டு 306 பழமுதிர்சோல 228 ' [ 8 ) ' பாஞ்சாலிகம் - மாப்பாவை விளை பழமொழி 55 69 89 120 134 160 | பாட்டன் பாட்டையுடையவன் 339 177 238 273 285 309 . பாட்டிசை வென்றது - இசைப் பா ' பழனம் 16 | டை வென்றது 350 . பழி - ஹத்தி 23 பாடசர் - பாணர் 274 . ) பழிக்கஞ்சி நீக்கினான் 164 பாடலம் - பாதிரி 321 பழிக்கஞ்ச சொக்கன் 307 . பாடித்த - பேசிய 201 . பழிச்ச 87 308 . | பாடை - பேதம் 171 பழிச்சி . துதித்து 72 . பாடைக்குந்தப்பேம் : பாடைக்குத்தப் பழிச்சு - துதிப்பாய் 341 . புவராத கண்டன் என்பது சிலாசா பழியஞ்சியது 346 ) ( தனம் 194 . பழியஞ்சுஞ் சொக்கன் 104 . பாடைகூறல் 170 பழுத்து நரைத்த விருத்தன் 88 . பாண்டிக்கொற்றவன் 259 பழுது - சாபம் 32 பாண்டி நன்னாடன் 268 பள்ளி யெழுச்சி 117 . பாண்டி நாட்டின் பெருமை 14 . பறிதலை 259 பாண்டிநாட்டுத்துதி 4 . பறிதலைக்கையர் 1900 . பாண்டி நாடு 225 310 . பறிதலையுர் - சமணர் 180 பாண்டி நாடு சிவலோகமானது 53