திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகரா சாரு (89. பத்து-வத்து; திசைச்சொல், 146, , பரிகாம்-சேனை, 204, 205 - 7, பப்பார், 206. I | பரிகரி, 320, | பயகரமாலை, 91, 298, | பரிகல சேடம் உண்ண ல், 255. பயகரமாலை புரையாசிரியர், 257. பரிச்சாத்து-குதிரைத்திரன், 126. பயகான் பயத்தைக் கெடுப்பவன்,317. . பரிச் செட்டி, 132. பயம் கொண்டு வந்தது, எவரும் புயம் | பரிசஞ் செய்து - தீண்டி, 74, கொள்ள, 142. பரிசத்தால் மகளிர் சூல் கொள்ளுதல், பயந்த- அஞ்சிய, பெற்ற, 344, பரிசம், 297, I பயப்ப, 24, [54, 142. | பரிசன தோஷம், 200, (200, 276. பயம் அச்சம், நீர், பிரயோசனம், 47, 1 பரிசனம்-ஸ்பரிசம், பரிவாரங்கள், 89, பயன் இலாபம், 214. பரிசனம் செய்து - தொட்டு, 342. பயன்கணன்கு அறமுதலியன, 62, | பரிசு, 324. பாகதி - மேலான முத்தி, 327. பரித்தல் - பாதுகாத்தல், 109, 113. பரங்கண்டவர்- திருவாதவூரர், 114. | பரித்துறையாளர், 108, 136, பரசி, 60, (நகர், 316. பரிதவித்து, 70. பரசுராம சதர்வேதி மங்கலம் செல்லி : பரிதாப வெப்பம் - மிக்க வெப்பம், 45. பரஞ்சோதி முனிவர் : திருவிளையர் பரிந்தான் - அன்புற்றான், 33. டற் புராண ஆசிரியர், 96. பரிந்திருக்கும். அன்பு வைத்திருக்கும், பாணர், 81 - 2, 77, பரிகரி பானது, 349, [232. பரணன், 334, பரிந்தி, 132. பரணி, 59. பரிபவப் படல், அவமானப்படல், 272. பாத்தல் - பாவுதல், 229. பரிபலம், 307. பாதச் சவுதம் - பாத நூல், 130. பரிபாடல்; எட்டுத்தொகை நூல்களுள் பாதர்குலம், 330, ஐந்தாவது ; '70) - பாடல்களை யுடை பாதன் வலஞன், 84. பரிமாற்றம், 13:5, [ws, 7, 15, 206, பரதேசம், 152, 290. பரிமாற்று, 149, 335, பரதேசி பயகரன் - யாதொரு துணை!! பரிமளம், 221, | மில்லாதவருடைய அச்சத்தைக் | பரிமாற்றுதி, 149. பரந்தவன், 287. கெடுப்பவன், 317. பரியாள், குதிரை வீரன், 237, 210. பரநடம், 348, பரியிடுதல் - குதிரைகளை அளித்தல், பரம் - பாரம், 228. பரிவட்டம், 206, 248, [150. பரம குரு, 347.) பரிவத்தனம் சுற்றுதல், 127. பரம சிவன், 265. பரியத்திப்ப, 131, பரம ஞான சிவன், 8, பரிவீரமங்கலம் சிவ பெருமான்கு திரை பரம ஞானம்-சிவஞானம், 25, வீரராக எழுந்தருளிய இடமாம்;ஆளு பாமன், 343, | டையார் கோயிலுக்குத் தெற்கே பரமுனிவார், 42. ஒன்றரை நாழிகை வழித்தூரத்தில் பால் முரம்பு-பருக்கைக் கல்லாலாகிய உள்ளாது இவ்வூர். பரவசம், 47. [மேடு, 16. ! பரிவு- அன்பு , 111, 72, 158, 208 - 9, பரவர் - நெய்தனிலமாக்களில் ஒரு 248,277,288,307, 309, 319,330, வகைச் சாதியார் ; வலை வீசின பரிவேத்தர- தமையனுக்குவிவாகமாகா திருவிளையாடல்விழாநடப்பிப் மலிருக்கும் பொழுது தான் விவாக போர் இவர்கனே. ஞ்செய்து கொண்டவன்,219 .20, பராமுகம். அசட்டை , 216, 326, 222, 341, | பரி, 14, 150, பருதி மூலம், 326. [104, பரிக்கும், 109. பருப்பத இபம் - மலைபோன்றயானை,
அரும்பத முதலியவற்றின் அகரா சாரு ( 89 . பத்து - வத்து ; திசைச்சொல் 146 பரிகாம் - சேனை 204 205 - 7 பப்பார் 206 . I | பரிகரி 320 | பயகரமாலை 91 298 | பரிகல சேடம் உண்ண ல் 255 . பயகரமாலை புரையாசிரியர் 257 . பரிச்சாத்து - குதிரைத்திரன் 126 . பயகான் பயத்தைக் கெடுப்பவன் 317 . . பரிச் செட்டி 132 . பயம் கொண்டு வந்தது எவரும் புயம் | பரிசஞ் செய்து - தீண்டி 74 கொள்ள 142 . பரிசத்தால் மகளிர் சூல் கொள்ளுதல் பயந்த - அஞ்சிய பெற்ற 344 பரிசம் 297 I பயப்ப 24 [ 54 142 . | பரிசன தோஷம் 200 ( 200 276 . பயம் அச்சம் நீர் பிரயோசனம் 47 1 பரிசனம் - ஸ்பரிசம் பரிவாரங்கள் 89 பயன் இலாபம் 214 . பரிசனம் செய்து - தொட்டு 342 . பயன்கணன்கு அறமுதலியன 62 | பரிசு 324 . பாகதி - மேலான முத்தி 327 . பரித்தல் - பாதுகாத்தல் 109 113 . பரங்கண்டவர் - திருவாதவூரர் 114 . | பரித்துறையாளர் 108 136 பரசி 60 ( நகர் 316 . பரிதவித்து 70 . பரசுராம சதர்வேதி மங்கலம் செல்லி : பரிதாப வெப்பம் - மிக்க வெப்பம் 45 . பரஞ்சோதி முனிவர் : திருவிளையர் பரிந்தான் - அன்புற்றான் 33 . டற் புராண ஆசிரியர் 96 . பரிந்திருக்கும் . அன்பு வைத்திருக்கும் பாணர் 81 - 2 77 பரிகரி பானது 349 [ 232 . பரணன் 334 பரிந்தி 132 . பரணி 59 . பரிபவப் படல் அவமானப்படல் 272 . பாத்தல் - பாவுதல் 229 . பரிபலம் 307 . பாதச் சவுதம் - பாத நூல் 130 . பரிபாடல் ; எட்டுத்தொகை நூல்களுள் பாதர்குலம் 330 ஐந்தாவது ; ' 70 ) - பாடல்களை யுடை பாதன் வலஞன் 84 . பரிமாற்றம் 13 : 5 [ ws 7 15 206 பரதேசம் 152 290 . பரிமாற்று 149 335 பரதேசி பயகரன் - யாதொரு துணை ! ! பரிமளம் 221 | மில்லாதவருடைய அச்சத்தைக் | பரிமாற்றுதி 149 . பரந்தவன் 287 . கெடுப்பவன் 317 . பரியாள் குதிரை வீரன் 237 210 . பரநடம் 348 பரியிடுதல் - குதிரைகளை அளித்தல் பரம் - பாரம் 228 . பரிவட்டம் 206 248 [ 150 . பரம குரு 347 . ) பரிவத்தனம் சுற்றுதல் 127 . பரம சிவன் 265 . பரியத்திப்ப 131 பரம ஞான சிவன் 8 பரிவீரமங்கலம் சிவ பெருமான்கு திரை பரம ஞானம் - சிவஞானம் 25 வீரராக எழுந்தருளிய இடமாம் ; ஆளு பாமன் 343 | டையார் கோயிலுக்குத் தெற்கே பரமுனிவார் 42 . ஒன்றரை நாழிகை வழித்தூரத்தில் பால் முரம்பு - பருக்கைக் கல்லாலாகிய உள்ளாது இவ்வூர் . பரவசம் 47 . [ மேடு 16 . ! பரிவு - அன்பு 111 72 158 208 - 9 பரவர் - நெய்தனிலமாக்களில் ஒரு 248 277 288 307 309 319 330 வகைச் சாதியார் ; வலை வீசின பரிவேத்தர - தமையனுக்குவிவாகமாகா திருவிளையாடல்விழாநடப்பிப் மலிருக்கும் பொழுது தான் விவாக போர் இவர்கனே . ஞ்செய்து கொண்டவன் 219 . 20 பராமுகம் . அசட்டை 216 326 222 341 | பரி 14 150 பருதி மூலம் 326 . [ 104 பரிக்கும் 109 . பருப்பத இபம் - மலைபோன்றயானை