திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சீச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், படர், 161, | பத்தா-பர்த்தா , 319. படாம் - ஆடை, வஸ்திரம், 119, 249. I பத்திபாய்தல், 94 - 5. படிமம். ஒப்பு, வடிவம், 243, 264. | பத்திமன்ன வன், 59, படியிடந்த கோலம். ஆதிவராகம், 292. பத்திரம் - ஏடு, ஒருவகைக்கத்தி, 171, படிற்றுரை . பொய்யுரை, 213. 173, 194, 205, 277. படுவழி, 192. | பத்திரத்தோ டொள்வாள், 171, படை , 153, 177, 202-5, 238, 340, பத்திரன், 266, 273, 280, 283 - 4, படைச்சாத்து - சேனைத்திரன், 205. 289, ?44 - 5. படையாண்டதில்லை, 204. பதக்கணம் - பிரதக்ஷிணம், 248. படையாள் - சேனையைச்சேர், 203, பதங்கம் - விட்டில், 295. படையான்வேம், 202. [340. பதஞ்சலிக்கு ஆடியது, 42. (348. படையாளுதல், 238. பதஞ்சலிமுனி, 6, 42, 318, 332, படைவீடு, 200, 244, பதஞ்சலி முனிவர் தோத்திரம் : திரு பண், 15, 271, மணம் நிகழ்ந்தபின்பு நடன தரிசனம் பண்டசாலை, 121, செய்த பதஞ்சலி முனிவர் சோம பண்டருங் கூத்து - முன்பு இல்லாத சர்தரக்கடவுளைத் துதித்தனவாகச் கூத்து (பண் தரும் = இசையைத் சிலசலோகங்கள் மதுரை முதலிய தருகின்ற என்றுமாம்), 157. இடங்களில் வழங்குகின்றன; அவை பண்டாரம், 30, 234, 275. பதஞ்சலிக்கு நடனம்புரிந்ததை வலி பண்டிதர், 189. பதம்-இன்பம், 197, [புறுத்தும், பண்டுதல் - பழைய செய்தி, 280, பதமாறியது, 349. பண்டைமாமடம், 19(). பதமாறியாடுஞ் சொக்கு, 324. பண்டைமெய், 60. பதாதி, 294. ) பண்டையாய, 264, பதி , கணவன், 342. பண்ண றையடிமை, 271. பதிகம், 9, | பண்ணிசைச் சொக்கன், 282, பதிக முதனினைப்பு, 11. பண்பு - வேடம், 326. பதிகள் - மார்கள், 99. பணாமணி, 94. [ழில், 60,169, 1 பதியிலார் உருத்திரகணிகைமார், 234. பணி.ஆணை, திருவிளையாடல், தொ ' பதியின்வைபவம், 114. பணிக்கன் - கள்விற்போன், சாராயங் பதிற்றுப்பத்து : எட்டுத்தொகை நூல் காய்ச்சுவோன், தச்சுவேலை முத களுள் நான்காவது ; சேர அரசர் வியன செய்வோன், யுத்த முறை பதின்மசைப் பாடியது, 18, 144, யைக் கற்பிப்பவன், 168, 324, | பதினொராந் திருமுறை : திருவால பணிக்கு, 169. [339, | வாயுடையார் சேரமான் பெரு பணிந்து, 139, மாயைனாருக்கு அருளிச்செய்த பணிமாறுதல், 182. திருமுகப் பாசுரம் முதலியவர் பணிலம், 1111 றைத் தன்பாலுடை யதொரு நூல், பணிவிடை , 277, 326, 328. (71. பணிவிடையமைச்சர், 277, பதுமத்தார் . தாமரைப் பூமாலை, 316. பணை - வாத்தியம், 157. பதுமம், 16.) பணையும் - ஈடு, 214.5. பதுமராகம், 94, பத்தர், 177. பந்தம் - உறவு, சிறை, முறை, 146, பத்தர்கள் பத்தன், 137, 191, 209, ! பந்தர், 46.) [152. '213, 241, 244, [178, 208, 253. பந்ததிகாரி - பந்தா திகார் (பந்தம் - பத்தர் பத்தன், 74, 91, 164, 173, | சிறை ), 146, [137-8, 388, பத்தர்வாழ்வு, 103, பந்தி - குதிரைச்சாலை, 108, 118,121
சீச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் படர் 161 | பத்தா - பர்த்தா 319 . படாம் - ஆடை வஸ்திரம் 119 249 . I பத்திபாய்தல் 94 - 5 . படிமம் . ஒப்பு வடிவம் 243 264 . | பத்திமன்ன வன் 59 படியிடந்த கோலம் . ஆதிவராகம் 292 . பத்திரம் - ஏடு ஒருவகைக்கத்தி 171 படிற்றுரை . பொய்யுரை 213 . 173 194 205 277 . படுவழி 192 . | பத்திரத்தோ டொள்வாள் 171 படை 153 177 202 - 5 238 340 பத்திரன் 266 273 280 283 - 4 படைச்சாத்து - சேனைத்திரன் 205 . 289 ? 44 - 5 . படையாண்டதில்லை 204 . பதக்கணம் - பிரதக்ஷிணம் 248 . படையாள் - சேனையைச்சேர் 203 பதங்கம் - விட்டில் 295 . படையான்வேம் 202 . [ 340 . பதஞ்சலிக்கு ஆடியது 42 . ( 348 . படையாளுதல் 238 . பதஞ்சலிமுனி 6 42 318 332 படைவீடு 200 244 பதஞ்சலி முனிவர் தோத்திரம் : திரு பண் 15 271 மணம் நிகழ்ந்தபின்பு நடன தரிசனம் பண்டசாலை 121 செய்த பதஞ்சலி முனிவர் சோம பண்டருங் கூத்து - முன்பு இல்லாத சர்தரக்கடவுளைத் துதித்தனவாகச் கூத்து ( பண் தரும் = இசையைத் சிலசலோகங்கள் மதுரை முதலிய தருகின்ற என்றுமாம் ) 157 . இடங்களில் வழங்குகின்றன ; அவை பண்டாரம் 30 234 275 . பதஞ்சலிக்கு நடனம்புரிந்ததை வலி பண்டிதர் 189 . பதம் - இன்பம் 197 [ புறுத்தும் பண்டுதல் - பழைய செய்தி 280 பதமாறியது 349 . பண்டைமாமடம் 19 ( ) . பதமாறியாடுஞ் சொக்கு 324 . பண்டைமெய் 60 . பதாதி 294 . ) பண்டையாய 264 பதி கணவன் 342 . பண்ண றையடிமை 271 . பதிகம் 9 | பண்ணிசைச் சொக்கன் 282 பதிக முதனினைப்பு 11 . பண்பு - வேடம் 326 . பதிகள் - மார்கள் 99 . பணாமணி 94 . [ ழில் 60 169 1 பதியிலார் உருத்திரகணிகைமார் 234 . பணி . ஆணை திருவிளையாடல் தொ ' பதியின்வைபவம் 114 . பணிக்கன் - கள்விற்போன் சாராயங் பதிற்றுப்பத்து : எட்டுத்தொகை நூல் காய்ச்சுவோன் தச்சுவேலை முத களுள் நான்காவது ; சேர அரசர் வியன செய்வோன் யுத்த முறை பதின்மசைப் பாடியது 18 144 யைக் கற்பிப்பவன் 168 324 | பதினொராந் திருமுறை : திருவால பணிக்கு 169 . [ 339 | வாயுடையார் சேரமான் பெரு பணிந்து 139 மாயைனாருக்கு அருளிச்செய்த பணிமாறுதல் 182 . திருமுகப் பாசுரம் முதலியவர் பணிலம் 1111 றைத் தன்பாலுடை யதொரு நூல் பணிவிடை 277 326 328 . ( 71 . பணிவிடையமைச்சர் 277 பதுமத்தார் . தாமரைப் பூமாலை 316 . பணை - வாத்தியம் 157 . பதுமம் 16 . ) பணையும் - ஈடு 214 . 5 . பதுமராகம் 94 பத்தர் 177 . பந்தம் - உறவு சிறை முறை 146 பத்தர்கள் பத்தன் 137 191 209 ! பந்தர் 46 . ) [ 152 . ' 213 241 244 [ 178 208 253 . பந்ததிகாரி - பந்தா திகார் ( பந்தம் - பத்தர் பத்தன் 74 91 164 173 | சிறை ) 146 [ 137 - 8 388 பத்தர்வாழ்வு 103 பந்தி - குதிரைச்சாலை 108 118 121