திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி: சO நுசுப்பு, 16, பகுதி-இயல்பு,பகுப்பு, 217, 248,260. நூபுரம், 15, பகுந்து பங்கிட்டு, 11, 146, 262, 263 நூலாசிரியர் கூற்று, 16, 101, 147. பகுவாய் - பிளந்தவாய், 174, [344. 155, 159, 168, 202, 233, 237 பகைவர் செய்யுங் கொடுஞ்செயல், 2422, 250, 273, 311.) 252. I தூற்கருத்து, 73, பகைவன் படையைக்காத்தது, 242. நூற்பயன், 232, 282 பக்கக்கலிதை, 68. | தூறு - புழுதி, 127. பங்கபஇலை - தாமரை இலை, 120. நெஞ்சம்வாழும் மனமகிழும், 210. பங்குனியுத்திரத்தில் திருமணம், 33. நெஞ்சறைபறை - நெஞ்சம் துடித்தல், பர்சிமதிசை-மேற்றிசை, 264. நெஞ்சு, 198.) (172. பச்சைத்தேவி - மரகதவல்லி, 43, கெஞ்சுளோர் - தைரிய முடையோர், | பச்சையின் இலக்கணம், 97. 171, (யுள், 105, பச்சைன்குற்றம் எட்டு, 17. நெட்டிலைபருப்பை யென்னுஞ் செய் | பசலை, 27). நெட்டோலையைக் கட்டி விட்டணம், பா - உதிர், 177, 262. நெடியகட்டோலை, 118, (99, | பாம்பை , 87, நெடுங்குரல், 141. பசுமலை, 177. நெடுமுகப் பன்றி, 202, ப+வைக்கோறல் மறைவழக்கல்ல, 177. நெடும் பெருங்காலம், 294, பஞ்சகவ்யாணன் , 133. நெய்த்து , 133.) பஞ்ச தாரை, 130). நெய்தல், 1,| பஞ்சவன் ஐந்து நிலத்தையு முடைய செய்ப்பிலி - மணியின் குற்றம், 85. காட்டிற்குத் தலைவன், பாண்டியன், நெய்யாடல் - நெய்விழவு, 51, | 17, 79, 100, 214, 267, 34). நெருநல் - நேற்று, 273,323. ' பஞ்சாக்கரத்தின் பெருமை, 195. நெருப்பின்கண் எடிட்டது டை இழ்க் பஞ்சாக்கரம், 17, கோணம், 193. குற்றமே, 69. ! பஞ்சு - செம்பஞ்சு, 15. நெற்றிக் கண்காட்டினாலும் குற்றம் | பட்டகுணஞ் ஈட்டாலும் தீராது தெறி - கதி, குலம், 34, 127, (பழமொழி), 166. நெறுக்கென:ஒலிக்குறிப்பு, 127 (299, பட்டாகட்டுதல், 206. நென் முதற்றானியங்கள், 227, 233, பட்டனை - பட்டாளாகிய அணை, 154. நேசர்கட்கு என்.பம் நேசன், 265, பட்ட ம், 2016, 294, நேடி தேடி, 26. (226, | பட்டமங்கலம் : இது சோமசுந்தாக் நேர் கண்டு - பிரத்தியட்சமாசக்கண்டு, கடவள் அட்டமாசித்தி அருளியார்; நேர்ந்தான், 26. பட்டமங்கையெனவும் வழங்கும் நேரியல், 156. சிவகங்கையைச் சார்ந்தது,217,34] , கேரியன் - சோழன், 253. பட்டவர்த்த னக் குதிரைகள், 133. நேரொவ்வா, 247. பட்டி மண்டபம் - சங்கமண்டபம், 61. நையாண்டி, 269, (220. பட்டினத்துச்செட்டி, 37. நொச்சித்தொடை - நொச்சி மாலை, ! பட்டினப்பாலை : பத்துப் பாட்டுள் நொய்ய கனமற்ற, 248. ஒன்பதாவது ; 31- அடிகளையுடை நோக்கு-கண், செய், 154, 107, யது; சோழன் கரிகாற் பெருவளத் நோக்குபதேசம், 9, 74, 85, 113, 189. தானைக் கடியலூர் உருத்திரக் கண் போக்குவித்தை , 254, ணனர் பாடியது, 224, 302. நோவதே - நோகின் றதே, 26. பட்டினம் - காவிரிப்பூம் பட்டினம், பகடு, யானை, 150, 299, 301. | பட்டு , 154. [108, 302. பகழி-அம்பு, 159.) | படகம், 205,
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி : சO நுசுப்பு 16 பகுதி - இயல்பு பகுப்பு 217 248 260 . நூபுரம் 15 பகுந்து பங்கிட்டு 11 146 262 263 நூலாசிரியர் கூற்று 16 101 147 . பகுவாய் - பிளந்தவாய் 174 [ 344 . 155 159 168 202 233 237 பகைவர் செய்யுங் கொடுஞ்செயல் 2422 250 273 311 . ) 252 . I தூற்கருத்து 73 பகைவன் படையைக்காத்தது 242 . நூற்பயன் 232 282 பக்கக்கலிதை 68 . | தூறு - புழுதி 127 . பங்கபஇலை - தாமரை இலை 120 . நெஞ்சம்வாழும் மனமகிழும் 210 . பங்குனியுத்திரத்தில் திருமணம் 33 . நெஞ்சறைபறை - நெஞ்சம் துடித்தல் பர்சிமதிசை - மேற்றிசை 264 . நெஞ்சு 198 . ) ( 172 . பச்சைத்தேவி - மரகதவல்லி 43 கெஞ்சுளோர் - தைரிய முடையோர் | பச்சையின் இலக்கணம் 97 . 171 ( யுள் 105 பச்சைன்குற்றம் எட்டு 17 . நெட்டிலைபருப்பை யென்னுஞ் செய் | பசலை 27 ) . நெட்டோலையைக் கட்டி விட்டணம் பா - உதிர் 177 262 . நெடியகட்டோலை 118 ( 99 | பாம்பை 87 நெடுங்குரல் 141 . பசுமலை 177 . நெடுமுகப் பன்றி 202 + வைக்கோறல் மறைவழக்கல்ல 177 . நெடும் பெருங்காலம் 294 பஞ்சகவ்யாணன் 133 . நெய்த்து 133 . ) பஞ்ச தாரை 130 ) . நெய்தல் 1 | பஞ்சவன் ஐந்து நிலத்தையு முடைய செய்ப்பிலி - மணியின் குற்றம் 85 . காட்டிற்குத் தலைவன் பாண்டியன் நெய்யாடல் - நெய்விழவு 51 | 17 79 100 214 267 34 ) . நெருநல் - நேற்று 273 323 . ' பஞ்சாக்கரத்தின் பெருமை 195 . நெருப்பின்கண் எடிட்டது டை இழ்க் பஞ்சாக்கரம் 17 கோணம் 193 . குற்றமே 69 . ! பஞ்சு - செம்பஞ்சு 15 . நெற்றிக் கண்காட்டினாலும் குற்றம் | பட்டகுணஞ் ஈட்டாலும் தீராது தெறி - கதி குலம் 34 127 ( பழமொழி ) 166 . நெறுக்கென : ஒலிக்குறிப்பு 127 ( 299 பட்டாகட்டுதல் 206 . நென் முதற்றானியங்கள் 227 233 பட்டனை - பட்டாளாகிய அணை 154 . நேசர்கட்கு என் . பம் நேசன் 265 பட்ட ம் 2016 294 நேடி தேடி 26 . ( 226 | பட்டமங்கலம் : இது சோமசுந்தாக் நேர் கண்டு - பிரத்தியட்சமாசக்கண்டு கடவள் அட்டமாசித்தி அருளியார் ; நேர்ந்தான் 26 . பட்டமங்கையெனவும் வழங்கும் நேரியல் 156 . சிவகங்கையைச் சார்ந்தது 217 34 ] கேரியன் - சோழன் 253 . பட்டவர்த்த னக் குதிரைகள் 133 . நேரொவ்வா 247 . பட்டி மண்டபம் - சங்கமண்டபம் 61 . நையாண்டி 269 ( 220 . பட்டினத்துச்செட்டி 37 . நொச்சித்தொடை - நொச்சி மாலை ! பட்டினப்பாலை : பத்துப் பாட்டுள் நொய்ய கனமற்ற 248 . ஒன்பதாவது ; 31 - அடிகளையுடை நோக்கு - கண் செய் 154 107 யது ; சோழன் கரிகாற் பெருவளத் நோக்குபதேசம் 9 74 85 113 189 . தானைக் கடியலூர் உருத்திரக் கண் போக்குவித்தை 254 ணனர் பாடியது 224 302 . நோவதே - நோகின் றதே 26 . பட்டினம் - காவிரிப்பூம் பட்டினம் பகடு யானை 150 299 301 . | பட்டு 154 . [ 108 302 . பகழி - அம்பு 159 . ) | படகம் 205