திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. சாக நம்ம - நம்முடைய, 49, நற்றமிழிறைவன், 289. நம்முளோர் - நம்மவர், 132. நற்றவர், 238. நமச்சிவாய, 195, | நற்றவன், 62. நமச்சிவாய வாழ்க, 149. | நன்கு , 2000, நமன்படர் யமதூதர், 339, கன்குற - தெளிய, 59. கயந்தவையாவையு நல்கவல்லவன், 47. நன்குராது, 66. நயந்தழைத்து, 106. நன்சுனை, 228. நயந்து , 24. ஈன்பு - நன்மை , 13,67,71, 115,167. நயப்ப - விரும்ப, 265. நன்புதா, 152, நரசிங்கக்கணை, 101. நன்புளோர் - சங்கப்புலவர், 67. நரசிங்கம், 104,' நன்பும், 210. நரந்தம் - நாந்தப்புல், 15. நன்மை , 170. நாலை - கடல், 49, கன்னடம் - சொக்கத் தாண்டவம், 5. நரி, 14, 141. நன்ச ன், 135. நரி உறுமிச் சள்ளிடல், 138. நன்னிங்த்த ம், 181. நரிக்குடி. ! (இஃது ஆளுடை நீரியார் | நன்னெறிப்புலகன் - இறைவன், 68. ஈரிகளைக் குதிரைகளாக்கிய இடம் ; நன்னெறிப் பொருட்குந் தீங்கு கணு புதுக்கோட்டையைச் சார்ந்த முலை குமோ . 139. நரிகள், 249, (நாட்டிலுள்ளது, 123, நன்னெறிமறையோர், 299. 15:பெரியாக்கியது, 323, நன்னெறி முறை செய்வோர், 121. நரிபரியானது, 349.) நனிநல்ல, 142. நரிமாவாய்,338.) நாகம் - நாகருலகம், 111, 241. நரியாது - நரித்தன்மையில்லாமல், 124, நாகமலை', 176, 34). நரைவிருத்தன், 338. நாகமாபுரம்-மதுரை 171. நல்க, 199, நாகராயர் பாம்பின் அரசன், 5. நல்குரவு, 86, 85, 277. நாசிகாபரணம் - மூக்கணி, 235. எல்லடியார்க்கு நல்லான், 150, நாசி மூசி, 177. நல்லது 'உடன்பாட்டுக் குறிப்பு, 1801, | நாஞ்சில் - கலப்பை , 290, நல்ல நல்ல, 87. நாடு, 233, 290, 345. நல்லருட் சொக்கன், 308. (கள், 145. நாடு ஒரு நகரென ஆளல், 53. நல்லாள் - நன்மையைபுடைய ஆட் நாதமாதிய பறை, 143. நல்லூர், 40. நாதன், 119. | நலந்து, 293. நாதியர் - ஞாதியர், 326. நவ்வி, 133, 172. நாப்பண், 234. சவ்வியன், 257, நாம் - அச்சம், 70, 80, 163. நவகதி, 130, நாம் அளித்த வேலையற அச்சத்தைக் நவநவமணி, 98. கொடுத்த கடல் வற்றும்படி, 80. நவம் - ஒன்பது, புதுமை, 98. நாமகள் - சரசுவதி, 111, நவமணிகளின் தோற்றம், 94. நாமஞ்சாத்தி, 114. நவை, 297, நாமா- அச்சமற, 70, நழுவக்கடவோம், 138. நாமுன்னூர்: மேகத்திற்குப்புணை கொடு நளவெண்பா; புகழேந்திப் புலவரால் ப்போர்யாரென்று பாண்டியன் கே நளி, 111.[இயற்றப்பெற்ற நூல்,9,81. ட்டபோது வந்தமற்றையோரைத் நளிபுனல், 53. தள்ளிவிட்டு நாம் முன்' என்று சொ நற்றமிழ், 348. ல்லிக்கொண்டு, புணை கொடுத்தற்கு நற்றமிழ்ப் புலவன், 70. வந்த உபகாரியினுடைய வார்; இது 51
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . சாக நம்ம - நம்முடைய 49 நற்றமிழிறைவன் 289 . நம்முளோர் - நம்மவர் 132 . நற்றவர் 238 . நமச்சிவாய 195 | நற்றவன் 62 . நமச்சிவாய வாழ்க 149 . | நன்கு 2000 நமன்படர் யமதூதர் 339 கன்குற - தெளிய 59 . கயந்தவையாவையு நல்கவல்லவன் 47 . நன்குராது 66 . நயந்தழைத்து 106 . நன்சுனை 228 . நயந்து 24 . ஈன்பு - நன்மை 13 67 71 115 167 . நயப்ப - விரும்ப 265 . நன்புதா 152 நரசிங்கக்கணை 101 . நன்புளோர் - சங்கப்புலவர் 67 . நரசிங்கம் 104 ' நன்பும் 210 . நரந்தம் - நாந்தப்புல் 15 . நன்மை 170 . நாலை - கடல் 49 கன்னடம் - சொக்கத் தாண்டவம் 5 . நரி 14 141 . நன்ச ன் 135 . நரி உறுமிச் சள்ளிடல் 138 . நன்னிங்த்த ம் 181 . நரிக்குடி . ! ( இஃது ஆளுடை நீரியார் | நன்னெறிப்புலகன் - இறைவன் 68 . ஈரிகளைக் குதிரைகளாக்கிய இடம் ; நன்னெறிப் பொருட்குந் தீங்கு கணு புதுக்கோட்டையைச் சார்ந்த முலை குமோ . 139 . நரிகள் 249 ( நாட்டிலுள்ளது 123 நன்னெறிமறையோர் 299 . 15 : பெரியாக்கியது 323 நன்னெறி முறை செய்வோர் 121 . நரிபரியானது 349 . ) நனிநல்ல 142 . நரிமாவாய் 338 . ) நாகம் - நாகருலகம் 111 241 . நரியாது - நரித்தன்மையில்லாமல் 124 நாகமலை ' 176 34 ) . நரைவிருத்தன் 338 . நாகமாபுரம் - மதுரை 171 . நல்க 199 நாகராயர் பாம்பின் அரசன் 5 . நல்குரவு 86 85 277 . நாசிகாபரணம் - மூக்கணி 235 . எல்லடியார்க்கு நல்லான் 150 நாசி மூசி 177 . நல்லது ' உடன்பாட்டுக் குறிப்பு 1801 | நாஞ்சில் - கலப்பை 290 நல்ல நல்ல 87 . நாடு 233 290 345 . நல்லருட் சொக்கன் 308 . ( கள் 145 . நாடு ஒரு நகரென ஆளல் 53 . நல்லாள் - நன்மையைபுடைய ஆட் நாதமாதிய பறை 143 . நல்லூர் 40 . நாதன் 119 . | நலந்து 293 . நாதியர் - ஞாதியர் 326 . நவ்வி 133 172 . நாப்பண் 234 . சவ்வியன் 257 நாம் - அச்சம் 70 80 163 . நவகதி 130 நாம் அளித்த வேலையற அச்சத்தைக் நவநவமணி 98 . கொடுத்த கடல் வற்றும்படி 80 . நவம் - ஒன்பது புதுமை 98 . நாமகள் - சரசுவதி 111 நவமணிகளின் தோற்றம் 94 . நாமஞ்சாத்தி 114 . நவை 297 நாமா - அச்சமற 70 நழுவக்கடவோம் 138 . நாமுன்னூர் : மேகத்திற்குப்புணை கொடு நளவெண்பா ; புகழேந்திப் புலவரால் ப்போர்யாரென்று பாண்டியன் கே நளி 111 . [ இயற்றப்பெற்ற நூல் 9 81 . ட்டபோது வந்தமற்றையோரைத் நளிபுனல் 53 . தள்ளிவிட்டு நாம் முன் ' என்று சொ நற்றமிழ் 348 . ல்லிக்கொண்டு புணை கொடுத்தற்கு நற்றமிழ்ப் புலவன் 70 . வந்த உபகாரியினுடைய வார் ; இது 51