திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

500 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் 85, 104, 110, 127, 130, 141, லெனவும் வழங்கும். 151, 156-7, 188, 175, 185, 187, I நக்கீரர் திருவுருவம் : இது திருப் 193, 262, 2618, 274, 311, 316, பாங்கரிக்கோயிலில் ஸ்ரீ முத்துக் தேவி , 249. குமாரஸ்வாமியின் பக்கத்தே யுள் தேனு-பசு, 176, ளது; உத்ஸவ மூர்த்தி; திருப்பரங் தேனுறவன்னி : திருவேடகப் பதிகத் குன்றத்தில் ஒவ்வொரு வருடத் தின் முதற்குறிப்பு, 191, தும் நடக்கும் பங்குனி உத்ஸவத் தையல், 302-3. தில் நான்காம் திருநாளில் முருகக் தையலாள், 305. கடவள் நக்கரனாரைச் சிறை மீட்ட தொகுதி, 172. ருளிய திருவி?ளயாடல் நடை பெ தொனக சங்கம், 61. (மொழி, 159, றும் போது இந்த மூர்த்தி எழுந்த தொங்கிஞான்ற : ஒரு பொருட்பன் களுதல் மரபு. தொடர் - நட்பு, 68. - நக்கீரன, 321, 31.). தொடர்நரி: இவர் நரிகள் ஒன்றை : நகர் சோதித்தல், 101. யொன்று தொடர்ந்து சென்ற இட நகரி, 21, 138, மாம்; தத்தனேரிக்கு மேற்கேயுள் நகுலம் - கீரி,3114. தொடை, 19, 24). (மது. நகுலியம், 3(14, தொண்டைவிதிவன-கூவுவன, 1:38. மச்சா , 17{}, தொத்துவர், 138, நஞ்சத்தடினி-விடம்:று, 176. தொந்தி கொள் தந்தி, 112, (கர், 12. நஞ்சுண்டோன - ஒருவகைச் சாதிப் தொந்தித் தந்திமத் தகப்பிள்ளை - வினய பெயர் ; கள்ளரினபட்டப் பெயர் தொந்திவிநாயகர், 82, 102. களுள் ஒன்று, சிவபெருமான், 14:3. தொப்பாரம் - வீரர்கள் தலையிலணியும் ! நஞ்சுறுவ - ந்ைதுவன, விஷம் முடிவிசேடம், 101, போல்வன, 14.) தொல்காப்பியம், 12, 61, 71, 186. நட்டம் - நடனம், 1501. தொல்லையாலயம், 71. 1 நடம், 324, தொலைந்து தோற்று, 197, நடனம், 350). தொழில் ஐந்து, 288. நடுவூர் : இம்மையே தருவார் கோயில் தொழுபவர்க்கெரியான், 92, 216, உள்ள இடம் ; இதிலுள்ள ஸ்வான் தொள்ளாயிரத்துத் தொண்ணூற் க்கு இயறாபீஷ்டப்ரதாயகர், இம்மை சொன்பதினமர், 115. யே நன்மை தருவாரெனவும் அம் தொனமாம் - ஆலமரம், 32f1. பிகைக்கு மத்தயபுரநாயக , நடுயூர் தொன்னெறி மலரோன், 298. நாயகி யெனவம் திருநாமங்கள் வழ் தோணோக்கம் : திருவாசகத்துள்ள ங்கும் ; சுந்தரமாநர் பூசித்ததலம்; ஒரு பதிகம், 115. [57, 324. மேல மாசிவீதிக்கு மேற்கேயுள் தோதகம்-குறிப்பு, துன்பம், வஞ்சகம், ' ளது, 243, தோரண வாயில், 18. நத்தாடு, 191. தோராவல், 97, நத்தம், 157. தோரை பீலி, மயிலிறகாந் செய்த கதி, 15.) விசிறி, 128, 2015,279. நந்த - பெருக, 212. தோலாக்கை, 173. நந்தாவிளக்கு, 20. தோற்றம், 96. (கும், 9, 61, 14. | நந்தி சுறாவுருவாகிப்புத்தகத்தை முடி நக்கீரர் : இப்பெயர் பேர் எனவும் வழங் | பிலேந்தியது, 83, (மை,39. நக்கீரர் இயற்றிய .ஆம்பனுவல், 61. நந்தி தேவரே குண்டோதராகி வந்த நக்கீரர் கோயில் : மதுரை மேலமாசி , நந்திமாமுனிவன, 39), வீதியில் உள்ளது; சங்கத்தார்கோஈம்', 125, 2341.
500 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் 85 104 110 127 130 141 லெனவும் வழங்கும் . 151 156 - 7 188 175 185 187 I நக்கீரர் திருவுருவம் : இது திருப் 193 262 2618 274 311 316 பாங்கரிக்கோயிலில் ஸ்ரீ முத்துக் தேவி 249 . குமாரஸ்வாமியின் பக்கத்தே யுள் தேனு - பசு 176 ளது ; உத்ஸவ மூர்த்தி ; திருப்பரங் தேனுறவன்னி : திருவேடகப் பதிகத் குன்றத்தில் ஒவ்வொரு வருடத் தின் முதற்குறிப்பு 191 தும் நடக்கும் பங்குனி உத்ஸவத் தையல் 302 - 3 . தில் நான்காம் திருநாளில் முருகக் தையலாள் 305 . கடவள் நக்கரனாரைச் சிறை மீட்ட தொகுதி 172 . ருளிய திருவி ? ளயாடல் நடை பெ தொனக சங்கம் 61 . ( மொழி 159 றும் போது இந்த மூர்த்தி எழுந்த தொங்கிஞான்ற : ஒரு பொருட்பன் களுதல் மரபு . தொடர் - நட்பு 68 . - நக்கீரன 321 31 . ) . தொடர்நரி : இவர் நரிகள் ஒன்றை : நகர் சோதித்தல் 101 . யொன்று தொடர்ந்து சென்ற இட நகரி 21 138 மாம் ; தத்தனேரிக்கு மேற்கேயுள் நகுலம் - கீரி 3114 . தொடை 19 24 ) . ( மது . நகுலியம் 3 ( 14 தொண்டைவிதிவன - கூவுவன 1 : 38 . மச்சா 17 { } தொத்துவர் 138 நஞ்சத்தடினி - விடம் : று 176 . தொந்தி கொள் தந்தி 112 ( கர் 12 . நஞ்சுண்டோன - ஒருவகைச் சாதிப் தொந்தித் தந்திமத் தகப்பிள்ளை - வினய பெயர் ; கள்ளரினபட்டப் பெயர் தொந்திவிநாயகர் 82 102 . களுள் ஒன்று சிவபெருமான் 14 : 3 . தொப்பாரம் - வீரர்கள் தலையிலணியும் ! நஞ்சுறுவ - ந்ைதுவன விஷம் முடிவிசேடம் 101 போல்வன 14 . ) தொல்காப்பியம் 12 61 71 186 . நட்டம் - நடனம் 1501 . தொல்லையாலயம் 71 . 1 நடம் 324 தொலைந்து தோற்று 197 நடனம் 350 ) . தொழில் ஐந்து 288 . நடுவூர் : இம்மையே தருவார் கோயில் தொழுபவர்க்கெரியான் 92 216 உள்ள இடம் ; இதிலுள்ள ஸ்வான் தொள்ளாயிரத்துத் தொண்ணூற் க்கு இயறாபீஷ்டப்ரதாயகர் இம்மை சொன்பதினமர் 115 . யே நன்மை தருவாரெனவும் அம் தொனமாம் - ஆலமரம் 32f1 . பிகைக்கு மத்தயபுரநாயக நடுயூர் தொன்னெறி மலரோன் 298 . நாயகி யெனவம் திருநாமங்கள் வழ் தோணோக்கம் : திருவாசகத்துள்ள ங்கும் ; சுந்தரமாநர் பூசித்ததலம் ; ஒரு பதிகம் 115 . [ 57 324 . மேல மாசிவீதிக்கு மேற்கேயுள் தோதகம் - குறிப்பு துன்பம் வஞ்சகம் ' ளது 243 தோரண வாயில் 18 . நத்தாடு 191 . தோராவல் 97 நத்தம் 157 . தோரை பீலி மயிலிறகாந் செய்த கதி 15 . ) விசிறி 128 2015 279 . நந்த - பெருக 212 . தோலாக்கை 173 . நந்தாவிளக்கு 20 . தோற்றம் 96 . ( கும் 9 61 14 . | நந்தி சுறாவுருவாகிப்புத்தகத்தை முடி நக்கீரர் : இப்பெயர் பேர் எனவும் வழங் | பிலேந்தியது 83 ( மை 39 . நக்கீரர் இயற்றிய . ஆம்பனுவல் 61 . நந்தி தேவரே குண்டோதராகி வந்த நக்கீரர் கோயில் : மதுரை மேலமாசி நந்திமாமுனிவன 39 ) வீதியில் உள்ளது ; சங்கத்தார்கோஈம் ' 125 2341 .