திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி, துய்த்து உண்டு , 284. தெய்வு மாதராள், 37. துய்யவை - கழுக்கள், கூர்மையையு தெய்வ வகத்தியர், 8. டையவை, 198. 180. தெய்வான் வழுதி, 43-4. துயிலுணர்தி துயிலுணர்தி: அடுக்கு, | தெரித்தல் - தெரிவித்தல், 145. துரகம், 254. ) தெரிப்பது, 145, துரக வெள்ளம், 221, தெரியலர், 3211, துருக்கர், 206. தொங்கர், 2011. துருவாசமுனிவன், 30, 318, 3:31. தெவ்-பகை, 24:7. துவக்கு, 149. தெய்வர், 243. துவர் - செம்மை நிறமுள்ள ஆடை | தெவ்வு - பகை, 195. (பகுதி, 115. (ஆகுபெயர்), 212-3, | தெள்' ': நிருவாகத்தின் ரு துவர்ப்பிடித்து மறுப்ப, 212.3. தெற் - திண்ணை ,பினளி, 261,271. துவரை நன்னாடு - பாண்டிய நாட்டி தெற்றிய, 145. லுள்ள சில நாடுகளுள் ஒன்று'; | 'தன் . அபரு, 38). வையைக்கரையிலுள்ளது; துர்ரை | தொன்மைமூலை, 14,. (323, 3-1-2. யென்பது மலாக்கு மேற்கேயு தென்!'ாரை, 5, 30, 318 - 20), ள்ள துவரைமானென்னும் நா ராசு | தென் திரை வேந்தன், 337, இருத்தல் கூடு மென்கின்றார், 23:3, | தென் மன, 3:35. துலங்க, 25, 128. தென் பாழ்க்குரு, 7. அந்த நெருங்கின, 108. தென்தாழ்ச் சொக்கன், 1013. து நக்கம், 49. தென் தல்வரை - (பொதியில், 73. துறை பெருந்துறை, 111, 117, 124. | தொறலம் - தென்னாடு, 3. துறையாளர் - பலங்கைத் தொழில் தென் றிருவாலவாய், 79, 282, களை ஆன்பவர், 338, தென்றிசை, 237, அன்பு றல், 67. தென்னர்கோ , 3:31. துரி. துன்பம், 234. தென்னார் கோமான், 3:31. [242, துனைவினின், 334, 339. தென் மார்க்கு நல்ல செல்வன், தூக்க.தொங்கக்கட்ட, 3363, தென்ன வன், 24;}, 291, 01. தூக்கினன் தொங்கக் கட்டினன், 15. | (தென்ன பன் பிரமராயன், 106, 116, தூக்க, 6, | தென்கான், 17, 77; 110, 112, 27:}, தூங்ககில்லாமல்.ஓய்வில்லாமல், தாமத 287.6, 15, 243, 39, 311,340 யாமல், 1301,217-X. நாப்கிடாது- தாமதியாமல், 247, தென்ன எ முறை காரியாகள், 147. தூசு, 130, 150, 273. தென்சை - இன்னிச, 231. தூய்தகு-தூய்மை பொருந்திய, 25:1, தேக்கிடும், Ity. தூய்மை மேனிய வாய்மையான்', 74. I தோகேசன், 312, துாய சூத்திரர் சக்சூத்திரர், 149, தேச - Fx.fl, 20, 35, 3:11. தூறு-புதர், 329. I தேத்து - இடத்து, 2-3, 68. தெய்வக்கம் கியர், 1(1). தேம், 24, 301. தெய்வச்சித்தன், 57. தேவதானம் தங்க, 243 தெய்வச்செயல், 289. தேவதேவன் - மகாதேவர், 20. தெய்வத்தது-திங்ய சரம், 50), தேவர்க்குத் தோவன், 21i'. தெய்வ தானம், 243, தேவர்கள் - அமரர்கள்', 111, தெய்கப்பலகை, 62. தேவாதவர், 123. தெய்வப் பாண்டியன், 7. தேவாரம், 1, 6, 7, 13, 17, 10, 11:11 7, தொட்கப்பாவ ண்டபம், , 24, 41ு ', ..), 534, 111, 71}, 33,
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி துய்த்து உண்டு 284 . தெய்வு மாதராள் 37 . துய்யவை - கழுக்கள் கூர்மையையு தெய்வ வகத்தியர் 8 . டையவை 198 . 180 . தெய்வான் வழுதி 43 - 4 . துயிலுணர்தி துயிலுணர்தி : அடுக்கு | தெரித்தல் - தெரிவித்தல் 145 . துரகம் 254 . ) தெரிப்பது 145 துரக வெள்ளம் 221 தெரியலர் 3211 துருக்கர் 206 . தொங்கர் 2011 . துருவாசமுனிவன் 30 318 3 : 31 . தெவ் - பகை 24 : 7 . துவக்கு 149 . தெய்வர் 243 . துவர் - செம்மை நிறமுள்ள ஆடை | தெவ்வு - பகை 195 . ( பகுதி 115 . ( ஆகுபெயர் ) 212 - 3 | தெள் ' ' : நிருவாகத்தின் ரு துவர்ப்பிடித்து மறுப்ப 212 . 3 . தெற் - திண்ணை பினளி 261 271 . துவரை நன்னாடு - பாண்டிய நாட்டி தெற்றிய 145 . லுள்ள சில நாடுகளுள் ஒன்று ' ; | ' தன் . அபரு 38 ) . வையைக்கரையிலுள்ளது ; துர்ரை | தொன்மைமூலை 14 . ( 323 3 - 1 - 2 . யென்பது மலாக்கு மேற்கேயு தென் ! 'ாரை 5 30 318 - 20 ) ள்ள துவரைமானென்னும் நா ராசு | தென் திரை வேந்தன் 337 இருத்தல் கூடு மென்கின்றார் 23 : 3 | தென் மன 3 : 35 . துலங்க 25 128 . தென் பாழ்க்குரு 7 . அந்த நெருங்கின 108 . தென்தாழ்ச் சொக்கன் 1013 . து நக்கம் 49 . தென் தல்வரை - ( பொதியில் 73 . துறை பெருந்துறை 111 117 124 . | தொறலம் - தென்னாடு 3 . துறையாளர் - பலங்கைத் தொழில் தென் றிருவாலவாய் 79 282 களை ஆன்பவர் 338 தென்றிசை 237 அன்பு றல் 67 . தென்னர்கோ 3 : 31 . துரி . துன்பம் 234 . தென்னார் கோமான் 3 : 31 . [ 242 துனைவினின் 334 339 . தென் மார்க்கு நல்ல செல்வன் தூக்க . தொங்கக்கட்ட 3363 தென்ன வன் 24 ; } 291 01 . தூக்கினன் தொங்கக் கட்டினன் 15 . | ( தென்ன பன் பிரமராயன் 106 116 தூக்க 6 | தென்கான் 17 77 ; 110 112 27 : } தூங்ககில்லாமல் . ஓய்வில்லாமல் தாமத 287 . 6 15 243 39 311 340 யாமல் 1301 217 - X . நாப்கிடாது - தாமதியாமல் 247 தென்ன முறை காரியாகள் 147 . தூசு 130 150 273 . தென்சை - இன்னிச 231 . தூய்தகு - தூய்மை பொருந்திய 25 : 1 தேக்கிடும் Ity . தூய்மை மேனிய வாய்மையான் ' 74 . I தோகேசன் 312 துாய சூத்திரர் சக்சூத்திரர் 149 தேச - Fx . fl 20 35 3 : 11 . தூறு - புதர் 329 . I தேத்து - இடத்து 2 - 3 68 . தெய்வக்கம் கியர் 1 ( 1 ) . தேம் 24 301 . தெய்வச்சித்தன் 57 . தேவதானம் தங்க 243 தெய்வச்செயல் 289 . தேவதேவன் - மகாதேவர் 20 . தெய்வத்தது - திங்ய சரம் 50 ) தேவர்க்குத் தோவன் 21i ' . தெய்வ தானம் 243 தேவர்கள் - அமரர்கள் ' 111 தெய்கப்பலகை 62 . தேவாதவர் 123 . தெய்வப் பாண்டியன் 7 . தேவாரம் 1 6 7 13 17 10 11 : 11 7 தொட்கப்பாவ ண்டபம் 24 41ு ' . . ) 534 111 71 } 33