திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புபாணம் தரும் ஆச்சிரமம். தவஞ் செய்யுமிடம், | தனபாலன், 212, 214. தாருகாவனம் (தருமம்.. தவம்), 86, | தனம் - கொங்கை, பொன், 8. தரும ஆசனம்-தியாய சபை, 213. தனச்சயம்; இது பாண்டியன் தனித்து தருமந் தருமீசன், 201, இன்று இந்திரனைச் சபித்த இட தரும நூனெறி, 310. ம், மதுரைக்கு மேற்கேயுள்ளது; தி தருமநெறி, 18. ருப்புகழ் பெற்ற முருகக் கடவுளின் தருமம் முப்பத்திரண்டு, 2(4, ஆலயத்தை யுடையது; ஐயங்கோட் தரும மன்று-நியாய சபை, 213. டைதனிச்சயமென வழங்கும்; "பச் தருமமூர்த்தி , 20, 73. கியத் திசைக்குளத் தமத்தனிச் சய தருமரூபத்திருவிளையாடல், 313. த்தினிற் பிளைப்பெருமாளே' (தி தருமவாச்சிரமம், 86. டுப்புகழ், 620), 232, தருமி - ஓர் ஆதிசைவன், 66-7, 335, கனிசு - கடன், 120, 343. தலைக்கடை - வாயில், 339. தனு - உடம்பு, வில், 153, 203. தலைக்கீடு தலைச்சாத்து, 127. தரமணி - அல்லிநகட்டியம்', 231. தலபறி. தலைமயிரைப்பறித்துக்கொள் தாகம், 41 - 5. I தலையோடு, 249. (ளுகின்ற, 102. தாங்குதல் - தடை, 217.) தவ்வு-தீரவு, 146. தாங்குதல் கொடாது - தாங்காமல், தவ்வும் - தாவும், 129. தாடி, 177. (தாமதியாது, 112,72, 19. தவளை, 249. (334, தாண்டவிட்டான், 241). தவிசு -ஆசனம், 61, 277, 301, 120, ; தாண்மிசைக் கொடிகட்டியது, 177-8. தழல் மூன்று , 311. Fam) - கட்டை , சிவபெருமான், 48, தழிய- தழுவிய, 337. 129, 334. தழும்பு, 207. தாதகித் தெரியல் - ஆத்திமாலை, 241. தள்ளி , 286, தாதை, :337, தளம் சேனை, 318.) தாபாங்டிலம், 300.) தளம்புதல்- துளும்புதல், 198. தாபிப்பான், 23-4, தளம்பு கெஞ்சு, 198. தாமம், 18, 121. தளரிளலளர் என்னும் பதிகம், 195, தாயத்தார், 341, தளை கட்டு, 19. தாயுமானவர் பாடல், 114, தற்பரன் பரமசிவன், 347. தார் - கிண்கிணிமாலை, 126, 177. தறித்து வெட்டி, 346. தாரகை - கதி, 207, 247. தன்மங்கள், 325. தாசை ஐந்து, 2018. தன்னைக் கொல்ல வந்த தாயிலும் பசு தாலம், 173. வைக் கொல்லலாகாது, 177. தாழ்த்த ல்-தாமதித்தல், 325. தனக் கட்டு, 303, தாழவோதி, 196, தனக்கிழி, (17. தாழாது- தாமதியாமல், 208. தனக்கு நல்லவர்க்கு நல்லோன், 88. ' தாள்வரை அடிமலை,பாதசைலம், 230, தனஞ்சயன் வடிவம்: பொற்றாமரை' தானங்கள் எட்டு ( இசையிலக்கணம்), யிற் பாண்டியன் படித்துறையிற் ! தானம் - இடம், 288. (288. கிழக்குத் தூணிலுள்ள வடிவம் தானம் தவம், 224, 246. (தனஞ்சய னென்பவன் முதலில் தானவர், 24, இத்தலத்தைக் கண்டு மணலூரி தானவிசேடம், 30. லிருந்த குலசேகர பாண்டியனுக்கு தானவைபவம்- தலவிசேடம், 13,166, இத்தல விசேடத்தைத் தெரிவித்த | தானியம், 227, 233, 252, 294), வணிகன் : திருவளை, திருநகரங் . தானை, 255, கண்ட , கூ.) திட்டிவிடம், 174,
கூசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புபாணம் தரும் ஆச்சிரமம் . தவஞ் செய்யுமிடம் | தனபாலன் 212 214 . தாருகாவனம் ( தருமம் . . தவம் ) 86 | தனம் - கொங்கை பொன் 8 . தரும ஆசனம் - தியாய சபை 213 . தனச்சயம் ; இது பாண்டியன் தனித்து தருமந் தருமீசன் 201 இன்று இந்திரனைச் சபித்த இட தரும நூனெறி 310 . ம் மதுரைக்கு மேற்கேயுள்ளது ; தி தருமநெறி 18 . ருப்புகழ் பெற்ற முருகக் கடவுளின் தருமம் முப்பத்திரண்டு 2 ( 4 ஆலயத்தை யுடையது ; ஐயங்கோட் தரும மன்று - நியாய சபை 213 . டைதனிச்சயமென வழங்கும் ; பச் தருமமூர்த்தி 20 73 . கியத் திசைக்குளத் தமத்தனிச் சய தருமரூபத்திருவிளையாடல் 313 . த்தினிற் பிளைப்பெருமாளே ' ( தி தருமவாச்சிரமம் 86 . டுப்புகழ் 620 ) 232 தருமி - ஓர் ஆதிசைவன் 66 - 7 335 கனிசு - கடன் 120 343 . தலைக்கடை - வாயில் 339 . தனு - உடம்பு வில் 153 203 . தலைக்கீடு தலைச்சாத்து 127 . தரமணி - அல்லிநகட்டியம் ' 231 . தலபறி . தலைமயிரைப்பறித்துக்கொள் தாகம் 41 - 5 . I தலையோடு 249 . ( ளுகின்ற 102 . தாங்குதல் - தடை 217 . ) தவ்வு - தீரவு 146 . தாங்குதல் கொடாது - தாங்காமல் தவ்வும் - தாவும் 129 . தாடி 177 . ( தாமதியாது 112 72 19 . தவளை 249 . ( 334 தாண்டவிட்டான் 241 ) . தவிசு - ஆசனம் 61 277 301 120 ; தாண்மிசைக் கொடிகட்டியது 177 - 8 . தழல் மூன்று 311 . Fam ) - கட்டை சிவபெருமான் 48 தழிய - தழுவிய 337 . 129 334 . தழும்பு 207 . தாதகித் தெரியல் - ஆத்திமாலை 241 . தள்ளி 286 தாதை : 337 தளம் சேனை 318 . ) தாபாங்டிலம் 300 . ) தளம்புதல் - துளும்புதல் 198 . தாபிப்பான் 23 - 4 தளம்பு கெஞ்சு 198 . தாமம் 18 121 . தளரிளலளர் என்னும் பதிகம் 195 தாயத்தார் 341 தளை கட்டு 19 . தாயுமானவர் பாடல் 114 தற்பரன் பரமசிவன் 347 . தார் - கிண்கிணிமாலை 126 177 . தறித்து வெட்டி 346 . தாரகை - கதி 207 247 . தன்மங்கள் 325 . தாசை ஐந்து 2018 . தன்னைக் கொல்ல வந்த தாயிலும் பசு தாலம் 173 . வைக் கொல்லலாகாது 177 . தாழ்த்த ல் - தாமதித்தல் 325 . தனக் கட்டு 303 தாழவோதி 196 தனக்கிழி ( 17 . தாழாது - தாமதியாமல் 208 . தனக்கு நல்லவர்க்கு நல்லோன் 88 . ' தாள்வரை அடிமலை பாதசைலம் 230 தனஞ்சயன் வடிவம் : பொற்றாமரை ' தானங்கள் எட்டு ( இசையிலக்கணம் ) யிற் பாண்டியன் படித்துறையிற் ! தானம் - இடம் 288 . ( 288 . கிழக்குத் தூணிலுள்ள வடிவம் தானம் தவம் 224 246 . ( தனஞ்சய னென்பவன் முதலில் தானவர் 24 இத்தலத்தைக் கண்டு மணலூரி தானவிசேடம் 30 . லிருந்த குலசேகர பாண்டியனுக்கு தானவைபவம் - தலவிசேடம் 13 166 இத்தல விசேடத்தைத் தெரிவித்த | தானியம் 227 233 252 294 ) வணிகன் : திருவளை திருநகரங் . தானை 255 கண்ட கூ . ) திட்டிவிடம் 174