திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. 'ந.கூடு தக்கரம் = தஸ்காம் - நானகாரியம், கள் | தந்திரம் - சேனை, 99, 208, 294. தகர், 13:3. (ளத்தன்மை , 57, ! தந்திரவிதி - நூல்விதி, 260. தகாக்கொவ, 139. தந்திரி - தந்தி, 268, தகுணிச்சம், 205. தந்து - நூல், 61). தசதானம், 246, தக்தையன் - தந்தை , 253, . தட்ப ம், 2013.) தப்பு - ஒருவகைப்பறை, 291. தடக்கை வீரன், 222. தபதியர் - ஸ்தபதியர், 236, தடக்கை வேந்தன், 17, 205. தபோதனர் , 309.) தடம் - தீர்த்த ம்,43,72, 252. தம்பம் - ஆதாரம், 54, 203, 342, தடாதகை, 34, 38, 318 - 1, 332-3, I தம்பிரான், (18. தடா தகையார், 311}. தமாம், 17. தடாரி, 205. - தமியர், 71. நடி, 171. தமிழ் - தமிழ்ச்செய்யுள், தமிழ்நூல், - தடி கா 6-ஆம, 91, 776, 199, i 6, 82,634,75,266, 321, 324, 334, தண்ட ம் - தண்ட னை , பிரம்பு, 141:2, | 335, 3:37, 341, 348. 146, 192, 2():4., 215. - தமிழ்க்க ணக்கர், 145. [228, தண்ட மிழ் ம.திரை, 21/j. தமிழ்க்கு நல்ல தண்டமிழ் முருகன், தண்டமிழ் முருகன், 228. தடக்குரு, 7:1, | தண்ட லம், 228, தமிழ்க்கொத்து - தமிழ்ச் செய்யுட்க தண்டவ - சோலை, 15, 17. ளின் தொகுதி; தமிழ் நூல்களின் தண்ட லைம் es - (சோலைம), 178. தண்டிவந்து - அலைத்துவந்து, 223, - தமிழ்கள், 113, 150. தண்து ) - பிரம்பு, 188, 205, 309, தச்சூத்திரம், 74. தன் இலக்கதிர், 110), தமிழ்ச்சொக்கன், 4, 81, 108, 2013. தண்டுலம்- அரிசி, 111), 2:57. தமிழத்தண்டலம் - தமிழ்நாடு, 228. தண்டுவன பொருந்துவன, 127. தாழ்த்தி - வையைாதி, 15. தண்டை -வால், 24). | தங்காவலர் சரிதை, 108. தண்னீர்ப்பந்தர், 276, 320, 342, | தமிழ்ப்பூங் தென்பாலென்பது, 73, தீண்த மை , 205, [349. தமிழப் பொழிப்பு, 11. தணிவதில்லை குறையாது, 211. தாழ்மா ?ல, 263. தத்தன்' என்னும் ஒரு பாண்டியன், | தமிழ்வானார் - தமிழ்ப்புலவர், 286. 173, 176. தமிழாய்ந்த தென்னன், 7. [14, தத்தனேரி: VEL Kr -ஆம் திருவிளாயாட தமழியலை அனலும் புனலும் அறிதல், லிற் ஈ. ஜப்பெற்ற தத்தனென்னும் | தமிழிலக்கம் ஐந்து, 63. பாண்டியன் ஈண்டாக்காய ரெ | தயாநிதி), ')(). ன்று தெரிகிறது; குதிரை வட்டிய ' தாக்கு - புலி, 3, மொழிந்த நரிகள் தத்திச் சென்ற தர 1:7 , 271, இடமாதலின், நத்தாயென்று - தரம்- தகுதி, 32, 223. முதலில் வழங்கிய பெயர் அப்பால் | தாளத்தியல், 95. இங்ஙனமாயிற்றென்று சொல்வது தராம் முத்து, 15. முண்டு; இவ்வூர் செல்லூர்க்கு தாளவடம், 334, (நம், 96. (மேற்கே பள்ளது, தராசம்-மாணிக்கத்தின் ஒருவகைக் குற் தத்துவராயர் பாடுதுறை, 4. தரித்து தங்கி, 344, தந்தமணித் தொடை-யானைத் தந்தத் தரிபெறல் = தரித்தவப்பெறல், நிலை தாலாகிய மணிகளையுடையமாலை, | பெறல், 320. தந்தி, 112. (240, I தருகாட்டரையன் - இந்திரன், 320.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . ' . கூடு தக்கரம் = தஸ்காம் - நானகாரியம் கள் | தந்திரம் - சேனை 99 208 294 . தகர் 13 : 3 . ( ளத்தன்மை 57 ! தந்திரவிதி - நூல்விதி 260 . தகாக்கொவ 139 . தந்திரி - தந்தி 268 தகுணிச்சம் 205 . தந்து - நூல் 61 ) . தசதானம் 246 தக்தையன் - தந்தை 253 . தட்ப ம் 2013 . ) தப்பு - ஒருவகைப்பறை 291 . தடக்கை வீரன் 222 . தபதியர் - ஸ்தபதியர் 236 தடக்கை வேந்தன் 17 205 . தபோதனர் 309 . ) தடம் - தீர்த்த ம் 43 72 252 . தம்பம் - ஆதாரம் 54 203 342 தடாதகை 34 38 318 - 1 332 - 3 I தம்பிரான் ( 18 . தடா தகையார் 311 } . தமாம் 17 . தடாரி 205 . - தமியர் 71 . நடி 171 . தமிழ் - தமிழ்ச்செய்யுள் தமிழ்நூல் - தடி கா 6 - ஆம 91 776 199 i 6 82 634 75 266 321 324 334 தண்ட ம் - தண்ட னை பிரம்பு 141 : 2 | 335 3 : 37 341 348 . 146 192 2 ( ) : 4 . 215 . - தமிழ்க்க ணக்கர் 145 . [ 228 தண்ட மிழ் . திரை 21 / j . தமிழ்க்கு நல்ல தண்டமிழ் முருகன் தண்டமிழ் முருகன் 228 . தடக்குரு 7 : 1 | தண்ட லம் 228 தமிழ்க்கொத்து - தமிழ்ச் செய்யுட்க தண்டவ - சோலை 15 17 . ளின் தொகுதி ; தமிழ் நூல்களின் தண்ட லைம் es - ( சோலைம ) 178 . தண்டிவந்து - அலைத்துவந்து 223 - தமிழ்கள் 113 150 . தண்து ) - பிரம்பு 188 205 309 தச்சூத்திரம் 74 . தன் இலக்கதிர் 110 ) தமிழ்ச்சொக்கன் 4 81 108 2013 . தண்டுலம் - அரிசி 111 ) 2 : 57 . தமிழத்தண்டலம் - தமிழ்நாடு 228 . தண்டுவன பொருந்துவன 127 . தாழ்த்தி - வையைாதி 15 . தண்டை - வால் 24 ) . | தங்காவலர் சரிதை 108 . தண்னீர்ப்பந்தர் 276 320 342 | தமிழ்ப்பூங் தென்பாலென்பது 73 தீண்த மை 205 [ 349 . தமிழப் பொழிப்பு 11 . தணிவதில்லை குறையாது 211 . தாழ்மா ? 263 . தத்தன் ' என்னும் ஒரு பாண்டியன் | தமிழ்வானார் - தமிழ்ப்புலவர் 286 . 173 176 . தமிழாய்ந்த தென்னன் 7 . [ 14 தத்தனேரி : VEL Kr - ஆம் திருவிளாயாட தமழியலை அனலும் புனலும் அறிதல் லிற் . ஜப்பெற்ற தத்தனென்னும் | தமிழிலக்கம் ஐந்து 63 . பாண்டியன் ஈண்டாக்காய ரெ | தயாநிதி ) ' ) ( ) . ன்று தெரிகிறது ; குதிரை வட்டிய ' தாக்கு - புலி 3 மொழிந்த நரிகள் தத்திச் சென்ற தர 1 : 7 271 இடமாதலின் நத்தாயென்று - தரம் - தகுதி 32 223 . முதலில் வழங்கிய பெயர் அப்பால் | தாளத்தியல் 95 . இங்ஙனமாயிற்றென்று சொல்வது தராம் முத்து 15 . முண்டு ; இவ்வூர் செல்லூர்க்கு தாளவடம் 334 ( நம் 96 . ( மேற்கே பள்ளது தராசம் - மாணிக்கத்தின் ஒருவகைக் குற் தத்துவராயர் பாடுதுறை 4 . தரித்து தங்கி 344 தந்தமணித் தொடை - யானைத் தந்தத் தரிபெறல் = தரித்தவப்பெறல் நிலை தாலாகிய மணிகளையுடையமாலை | பெறல் 320 . தந்தி 112 . ( 240 I தருகாட்டரையன் - இந்திரன் 320 .