திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூகூச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். சேதிபர் கோமான், 208, | சொக்கு பேரழகு, 1, 27, 18, 143. சேதிபர் கோமான், 208. 151, 172, 207, 277, 389, 342, சேந்த . சிவந்த, 16. 314.5. (172. சேமம், 18. 1 சொட்டை - ஒருவதை ஆயுதம், 109, சேய், 329. (225. | சொல்-புகழ், 285,316, சேரசோழபாண்டிய சென்னு முறை, சொல்லெலுக்கு செந்தமிழ், 72. சேரமான், 350. சொன்றி - சோறு, 44, சேரமான் பெருமாள் நாயனார், 11, சொன்றிமலை, 9. சோன்சோழன், 225. சோகம் - வாட்டம், 47. சேரனாடு, 225, | போகித்தல், 26;. சேலுடன் செண்டிட்டு, 33(1. . சோதி, 6, 247, (பத்து , 12:'. சேலை, 204, சோதியே சடபேயென்றும் அருட் சேலைத் தலைமிசை முடிந்துகொண்டு. | சோதிவடிவமக்கை : இப் பெயர் சாந்த ஆடையின் தலைப்பை முடிந்து மதியென் றும் வடமொழிச் சொல் கொண்டு, 239. லின் மொதிபெயர்ப்பு, 33, சேவைதருதல் (சன்மானம்),204, 207. , சோ சந்தரக் கடலள் ஈரேத்தில் சேவுறுகுறி - இடபமுத்திரை, 92, ஆடியது, 5, 157, சேனைகள், 2016, ' சோமன் - சந்திரன், சோம சுந்தரக்கட சேனையைக் காட்டுதல், 206. சோர், 22, (வுன், 106, 111. சேனையோட்டுசாமந்தர், 2015. சோகமலை, 178, ) சேனை வீரர், 253. சோலைாம் சுருட்கொண்டது, 185, சைந்தவக் குதிரை, 119. சோமுன், It3, 337. சைவசிகாமார், 191. சோழட்டு, 225, (ஈம்பந்தர், 181, சைவசித்தாந்தம், 191, சோமியலை நிகச்கிறவன். திருஞான சைவன், 338, | சோனகர், 206, சைவன் மகள், 152, நட்பு - போர், போர்க்களம், 36, 220, சொக்கதாண்டவம், 42. ஞாயில், 92, சொக்கநாதருலா,27. (286, ஞாளி - நாய், 290. சொக்கநாதன், 1610, 161, 211, 2{i.), ஞான்ற - தொங்கிய, 159, 280. சொக்கநாயகன, 1, 58, 78, 107,211, ஞான்றார் - தொங்கல், 184. சொக்கப்புனிதன், 93. ஞான்று , 57, 116, 2&4. சொக்கமூர்த்தி, 92, 200. பானக்கண்ண தசாண்டல், 80). சொக்கர், 53, 312, கானசம்பந்தர், 1094-5. சொக்கவேந்து, 260, 301, + ஈன'ப் புதல்வர் - #:பர், 115. சொக்கன், 8, 42, 53, 61, 82, 82, ஞானப்பூங்கோதை, 70. 23, 103, 128, 136, 151, 155, ஞானபூசார் - சம்பந்தர், 1[14. 164, 173 4, 191, 2017, 215, 218, ஞாசமாமுகர்' - சம்பந்தர், 193. 226, 261, 265, 2657, 27:3, 2$2', . நா முதல்வன் - சிவபெருமான், 274. 285, 289, 291, 21)5, 293-9, 307. , ஞானயானை, 180. 8, 10, 312-4, 317, 334, 337--, ! ஞானவாவிடம்,11. 341, 346-7.) தானவுபதேசம், 74, 323. சொக்கன் அசு, 130,) ஞா சவேந்தர் - சிபந்தர், 197. சொக்கன் மேலாக்கை, 173. | ஞாபோ 'தசம், 349. சொக்கனல்லால் வேருெரு தெய்: ' நம்மூேசை, 18. மில்லை , 273, 312, தக்காக'பா', [j, 35, 4), 127 சொக்கனாலயம், 190, 29.
கூகூச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . சேதிபர் கோமான் 208 | சொக்கு பேரழகு 1 27 18 143 . சேதிபர் கோமான் 208 . 151 172 207 277 389 342 சேந்த . சிவந்த 16 . 314 . 5 . ( 172 . சேமம் 18 . 1 சொட்டை - ஒருவதை ஆயுதம் 109 சேய் 329 . ( 225 . | சொல் - புகழ் 285 316 சேரசோழபாண்டிய சென்னு முறை சொல்லெலுக்கு செந்தமிழ் 72 . சேரமான் 350 . சொன்றி - சோறு 44 சேரமான் பெருமாள் நாயனார் 11 சொன்றிமலை 9 . சோன்சோழன் 225 . சோகம் - வாட்டம் 47 . சேரனாடு 225 | போகித்தல் 26 ; . சேலுடன் செண்டிட்டு 33 ( 1 . . சோதி 6 247 ( பத்து 12 : ' . சேலை 204 சோதியே சடபேயென்றும் அருட் சேலைத் தலைமிசை முடிந்துகொண்டு . | சோதிவடிவமக்கை : இப் பெயர் சாந்த ஆடையின் தலைப்பை முடிந்து மதியென் றும் வடமொழிச் சொல் கொண்டு 239 . லின் மொதிபெயர்ப்பு 33 சேவைதருதல் ( சன்மானம் ) 204 207 . சோ சந்தரக் கடலள் ஈரேத்தில் சேவுறுகுறி - இடபமுத்திரை 92 ஆடியது 5 157 சேனைகள் 2016 ' சோமன் - சந்திரன் சோம சுந்தரக்கட சேனையைக் காட்டுதல் 206 . சோர் 22 ( வுன் 106 111 . சேனையோட்டுசாமந்தர் 2015 . சோகமலை 178 ) சேனை வீரர் 253 . சோலைாம் சுருட்கொண்டது 185 சைந்தவக் குதிரை 119 . சோமுன் It3 337 . சைவசிகாமார் 191 . சோழட்டு 225 ( ஈம்பந்தர் 181 சைவசித்தாந்தம் 191 சோமியலை நிகச்கிறவன் . திருஞான சைவன் 338 | சோனகர் 206 சைவன் மகள் 152 நட்பு - போர் போர்க்களம் 36 220 சொக்கதாண்டவம் 42 . ஞாயில் 92 சொக்கநாதருலா 27 . ( 286 ஞாளி - நாய் 290 . சொக்கநாதன் 1610 161 211 2 { i . ) ஞான்ற - தொங்கிய 159 280 . சொக்கநாயகன 1 58 78 107 211 ஞான்றார் - தொங்கல் 184 . சொக்கப்புனிதன் 93 . ஞான்று 57 116 2 & 4 . சொக்கமூர்த்தி 92 200 . பானக்கண்ண தசாண்டல் 80 ) . சொக்கர் 53 312 கானசம்பந்தர் 1094 - 5 . சொக்கவேந்து 260 301 + ஈன ' ப் புதல்வர் - # : பர் 115 . சொக்கன் 8 42 53 61 82 82 ஞானப்பூங்கோதை 70 . 23 103 128 136 151 155 ஞானபூசார் - சம்பந்தர் 1 [ 14 . 164 173 4 191 2017 215 218 ஞாசமாமுகர் ' - சம்பந்தர் 193 . 226 261 265 2657 27 : 3 2 $ 2 ' . நா முதல்வன் - சிவபெருமான் 274 . 285 289 291 21 ) 5 293 - 9 307 . ஞானயானை 180 . 8 10 312 - 4 317 334 337 - - ! ஞானவாவிடம் 11 . 341 346 - 7 . ) தானவுபதேசம் 74 323 . சொக்கன் அசு 130 ) ஞா சவேந்தர் - சிபந்தர் 197 . சொக்கன் மேலாக்கை 173 . | ஞாபோ ' தசம் 349 . சொக்கனல்லால் வேருெரு தெய் : ' நம்மூேசை 18 . மில்லை 273 312 தக்காக ' பா ' [ j 35 4 ) 127 சொக்கனாலயம் 190 29 .