திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கூட சூல், 128, 270, 336. | செல் உயர் அரசர்-மேகங்களிலூபர்ந்த சூலியர் - கர்ப்பமுடையோர், 22, அரசர், 230, சூழ்ச்சி , 188.) செல்லல் - துன்பம், 21?. சூழ்தல் - ஆராய்தல், 207. செல்லிநகர் : இந்நூலாசிரியருடைய சூழ்ந்து - ஆராய்ந்து , 11 t}, பார்;செவ்லி நாடெனவும், பரசுராம சூளாமce - முடிமணி, 34, 257, 327. சதர்வேதிமங்கலமெனவும் கூறப் சூளூ ரவு, 88, படும்; அதிவீரராமன் பட்டினத்திற் செங்கால் நாரை, 310. கும் இப்பெயருண்டென்பா , 316. செங்கோல், 2. செல்லூர்: குதிரை வடிவத்தை விட்டு செச்சை - (வெட்சி, 89. ரிகள் சென்ற இடமாம்; இது மதி செட்டி வனகன், முருகக்கடவள், 77, ச்ச மென்றும் ஊர்க்கு மேற்கும் 83, 98, 132. துரைக்கு வடக்குமாக உள்ளது, செட்டிகள்', 302. செல்னமின் - செல்வக்குமாரி, 324, செட்டிப்பண்பு-வைரிய வெ.-ம், 326. ! செவ்வன, 213, 268. செட்டிப்பன், 85. செல்வி செல்லியென்றாதல், 20. செட்டியார், 88. செவ்வந்திமாலை, 137. செட்டியான சொக்கு, 322. ! செவி, 26, செடி - நாற்றம், 269, | செழியர்குலர், 318, 337. செண்டலங்காரர் - இராசமன்னர் செழியர் நாதர், 22.) கோய பெருமாள், 9. செழியன், h(), 294, 324, 342. செண்டின் முற்கொம்பு, 136. செழியன் மாறன், 58, செண்டு - ஒருவகை ஆயுதம், !), 52, செழுந்தமிழ்க் கொத்து, 74. 136, 300, 321), 3-16, 5-13. செற்றம் - தனியாக்கோபம், பிறரை செண்டுவெரிகு திசைவையாளில்தி, உருத்துதல், 62, 169, 192. செத்தி - வி, 1967. [130), 333. செந்நாயக்கொற்றாள், 147. செத்திலாப்பத்து: திருவாசகத்தள்ள செற்றி - நெருங்கி, 119. ஒருபதிகம், 115, செறு - அடக்கு, 167. செந்தமிழ், 62. செறுத்தனர், 60. செந்தமிழ்க்கனியசொக்கன்,241,282 - சொத்து, 127. செந்தமிழ்பயிலுஞ் சுந்தரன, 187, சென்ற . வந்த, 180, செந்தமிழ் மந்திர வேடு, 197. சொளி, 15f}, 238, 247, 27:3, (229. செந்தமிழ்முக்கட்சொக்கன், 34. சென்னி தி மண்டலம் சோழநாடு, செப்புவல், 1.1. சென்னிப்பத்து : திருவாசகத்துள்ள செபவடம், 172. ஒருபதிகம், 114. செம்பியன், 1833, 322, 343, சென்னிமண்டலம், 187. செம்பொலைடம், 111), சென்ன மன், 266. செம்மலை -.or hiக்கத்தின் குற்றம், 9.5, சென காயம்பத்து - சென்னிப்பத்து. செம்மலேறு தேவிக்கு வயை, 30, செனிக்க - பரக்க, 320, [114, செம்மனச் செல்லி-வந்தியின் பெயர், பேட்டநாதன் , மகாதேவர், 22, செய் - செய்தல், (2, (338. I சேடம் - சேதம், 331. செய்பு - செய்து, 130, சேடன் - பாம்பு, 5. செய்யனே யென் தும்தேலராய், 185. சேடலூர் - திருவேடகம், ஆதிசேடன் (செய்யுள் - 2லா, 70, பூசித்த தலமாதலின் இஃது இப் செயசெவென்று, 182. பெயர் பெற்றது, 199. செருவாச்கணக்கர், 142, சேங் -பெருமை, 289, 5:37. செல் - மேகம், 14, 1111, 17{i. (பேர், 200,
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கூட சூல் 128 270 336 . | செல் உயர் அரசர் - மேகங்களிலூபர்ந்த சூலியர் - கர்ப்பமுடையோர் 22 அரசர் 230 சூழ்ச்சி 188 . ) செல்லல் - துன்பம் 21 ? . சூழ்தல் - ஆராய்தல் 207 . செல்லிநகர் : இந்நூலாசிரியருடைய சூழ்ந்து - ஆராய்ந்து 11 t } பார் ; செவ்லி நாடெனவும் பரசுராம சூளாமce - முடிமணி 34 257 327 . சதர்வேதிமங்கலமெனவும் கூறப் சூளூ ரவு 88 படும் ; அதிவீரராமன் பட்டினத்திற் செங்கால் நாரை 310 . கும் இப்பெயருண்டென்பா 316 . செங்கோல் 2 . செல்லூர் : குதிரை வடிவத்தை விட்டு செச்சை - ( வெட்சி 89 . ரிகள் சென்ற இடமாம் ; இது மதி செட்டி வனகன் முருகக்கடவள் 77 ச்ச மென்றும் ஊர்க்கு மேற்கும் 83 98 132 . துரைக்கு வடக்குமாக உள்ளது செட்டிகள் ' 302 . செல்னமின் - செல்வக்குமாரி 324 செட்டிப்பண்பு - வைரிய வெ . - ம் 326 . ! செவ்வன 213 268 . செட்டிப்பன் 85 . செல்வி செல்லியென்றாதல் 20 . செட்டியார் 88 . செவ்வந்திமாலை 137 . செட்டியான சொக்கு 322 . ! செவி 26 செடி - நாற்றம் 269 | செழியர்குலர் 318 337 . செண்டலங்காரர் - இராசமன்னர் செழியர் நாதர் 22 . ) கோய பெருமாள் 9 . செழியன் h ( ) 294 324 342 . செண்டின் முற்கொம்பு 136 . செழியன் மாறன் 58 செண்டு - ஒருவகை ஆயுதம் ! ) 52 செழுந்தமிழ்க் கொத்து 74 . 136 300 321 ) 3 - 16 5 - 13 . செற்றம் - தனியாக்கோபம் பிறரை செண்டுவெரிகு திசைவையாளில்தி உருத்துதல் 62 169 192 . செத்தி - வி 1967 . [ 130 ) 333 . செந்நாயக்கொற்றாள் 147 . செத்திலாப்பத்து : திருவாசகத்தள்ள செற்றி - நெருங்கி 119 . ஒருபதிகம் 115 செறு - அடக்கு 167 . செந்தமிழ் 62 . செறுத்தனர் 60 . செந்தமிழ்க்கனியசொக்கன் 241 282 - சொத்து 127 . செந்தமிழ்பயிலுஞ் சுந்தரன 187 சென்ற . வந்த 180 செந்தமிழ் மந்திர வேடு 197 . சொளி 15f } 238 247 27 : 3 ( 229 . செந்தமிழ்முக்கட்சொக்கன் 34 . சென்னி தி மண்டலம் சோழநாடு செப்புவல் 1 . 1 . சென்னிப்பத்து : திருவாசகத்துள்ள செபவடம் 172 . ஒருபதிகம் 114 . செம்பியன் 1833 322 343 சென்னிமண்டலம் 187 . செம்பொலைடம் 111 ) சென்ன மன் 266 . செம்மலை - . or hiக்கத்தின் குற்றம் 9 . 5 சென காயம்பத்து - சென்னிப்பத்து . செம்மலேறு தேவிக்கு வயை 30 செனிக்க - பரக்க 320 [ 114 செம்மனச் செல்லி - வந்தியின் பெயர் பேட்டநாதன் மகாதேவர் 22 செய் - செய்தல் ( 2 ( 338 . I சேடம் - சேதம் 331 . செய்பு - செய்து 130 சேடன் - பாம்பு 5 . செய்யனே யென் தும்தேலராய் 185 . சேடலூர் - திருவேடகம் ஆதிசேடன் ( செய்யுள் - 2லா 70 பூசித்த தலமாதலின் இஃது இப் செயசெவென்று 182 . பெயர் பெற்றது 199 . செருவாச்கணக்கர் 142 சேங் - பெருமை 289 5 : 37 . செல் - மேகம் 14 1111 17 { i . ( பேர் 200