திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ஈ.கூ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். சண்டவெக்கோபம் - மிக்கவெங்கோ | சயசய, 222. சண்ப கம், 221, (பம், 38. சரக்கறை-பொன்னறை; ''சாக்கறை சண்பை சீகாழி, 307. யோவென் றனி நெஞ்சமே" (திரு சண்பை நாயகர், 183. நா.தே.), 203, சத்தி-வேல், 81, 229, 320. சரணம் சாணம், 175, [288. சத்தி பீடம், 19. சாம்-ஸ்வரம், அம்பு, சலம், சலனம் சதகம், 115, சாவணப்பொய்கை - திருப்பரங்குன் சதங்கை சிவன் சலனென, 1300. தத்தில் உள்ளதொருதீர்த்தம், 227, சதமுறை பலமுறை, 47, 146. | சரவணபல், 227, சதிரோன், 19, - சாபங்கள், 288, சதுமறை முனிவர், 38. | சரியையாதி நான்குமார்க்கம் சரியை, சதுமாடம், 5. கிரியை, யோகம், ஞானம், 8. சதவேதம், 3. (ளுள் ஒன்று, 95. | சல்லிநகர், 2015. | சந்தர்கேடு - மார்க்கத்தின் குற்றங்க சல்லியாண்டான், 315. சந்தம் - இயல்பு, சந்தஸ், 26, 178,237. | சலசரங்கள்' நீர்வாழ்வன, 308, சந்தனம், 328. ஏலம் - துன்பம், தனியாக்கோபம், 259, சந்தியாட்டம், 309. சில +லனென, 130, (288. சந்திசமா, 301, சலிலம், 46. சந்திரமாகுலம், 301, சிவாலக்கம். வயிரம் பிறக்குமிடம், 96. சந்து. சந்தனமரம், 1:56, 229, 247. சலிப்ப சபிப்ப, 336, | சந்தை சொன்னதை மீட்டும் சொல் சவுதம்-சி.பொ தம், நால், 130, லல், வேதம், 112, 270, 312. சன்ட ல் பாரியின் குறிப்பு, 138. சந்தைகள், 2:16. I சற்பம் = சீர்ப்பம் பாம்பு, 51, 207. சந்தை சொல்யாண்டு, 282, சதீக்ஷை, 113. சக்காகம்-சிவசம், 26. சாக்கியர்கள் -சமணர்கள், 198, சப்படி, 96. | சாட்சி, 350. சபவடக்க முந்தாலும், 172, சாடுதல், 300, சபகடம் - ஜபவீடம், 114, சாணகம்-சாணம், 198.) சபை ஐந்து - ஆயிரக்கான் மண்டபம், ! சாத்தல் -வேதம், 114. [123, 140, மாற்றுக்கான மண்டபம், முதற் சாத்தவர்கள் - குதிரை வாணிகர்கள், பிராகாரத்தின் வடக்கே இரண்டு ( சாத்தன் - ஐயனர், 201, சபை, வெள்ளியம்பலம், : சாத்திய, 203. சம்பந்தர், 325, 3300, 340. சாத்து - படைத்திரள், 344. சம்பு, 3, 256. சாதகக்கண், 95. சம்புமா-நரியாகிய குதிரை, 125. சாதனங்கள், 215. சம்பவாணை, 134, சாதனம் உருத்திராக்கம், 235, சமண்ட லவர், 198. | ாதனை -பயிற்சி, 164. சமணர், 178-80, 198, 337, 340, சாதாரி-ஓர் இசை, தேவகாந்தாரி,271, சமணர் எண் ப்ர வர், 193, 195-7, 273, 328, 349. சமயாசாரியர் நால்வர் நதி, 7. (325. | சாதிப்பித்தல், 1634), சமவெளியில: இலங்கைத் தீவில் உள் : சாதிமுறையறியாத சமணர், 189, ளது, 94. (நான்கு, 94. சாதிமெய்ந்நெறித்தருமநீங்காவேதி சமவெளியைச் சார்ந்த மலைகள் சாதியந்தனன், 140, (பர், 107. சமாதி-சங்கற்பம், சமாதானம், கான சாதமார்க்கம், 120. திருஷ்டி, நினைவு, 64, 86, 125, | சாந்து சந்தனம், 344. சமையம், 24.) [243. ' சாபம், 77,
. கூ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . சண்டவெக்கோபம் - மிக்கவெங்கோ | சயசய 222 . சண்ப கம் 221 ( பம் 38 . சரக்கறை - பொன்னறை ; ' ' சாக்கறை சண்பை சீகாழி 307 . யோவென் றனி நெஞ்சமே ( திரு சண்பை நாயகர் 183 . நா . தே . ) 203 சத்தி - வேல் 81 229 320 . சரணம் சாணம் 175 [ 288 . சத்தி பீடம் 19 . சாம் - ஸ்வரம் அம்பு சலம் சலனம் சதகம் 115 சாவணப்பொய்கை - திருப்பரங்குன் சதங்கை சிவன் சலனென 1300 . தத்தில் உள்ளதொருதீர்த்தம் 227 சதமுறை பலமுறை 47 146 . | சரவணபல் 227 சதிரோன் 19 - சாபங்கள் 288 சதுமறை முனிவர் 38 . | சரியையாதி நான்குமார்க்கம் சரியை சதுமாடம் 5 . கிரியை யோகம் ஞானம் 8 . சதவேதம் 3 . ( ளுள் ஒன்று 95 . | சல்லிநகர் 2015 . | சந்தர்கேடு - மார்க்கத்தின் குற்றங்க சல்லியாண்டான் 315 . சந்தம் - இயல்பு சந்தஸ் 26 178 237 . | சலசரங்கள் ' நீர்வாழ்வன 308 சந்தனம் 328 . ஏலம் - துன்பம் தனியாக்கோபம் 259 சந்தியாட்டம் 309 . சில + லனென 130 ( 288 . சந்திசமா 301 சலிலம் 46 . சந்திரமாகுலம் 301 சிவாலக்கம் . வயிரம் பிறக்குமிடம் 96 . சந்து . சந்தனமரம் 1 : 56 229 247 . சலிப்ப சபிப்ப 336 | சந்தை சொன்னதை மீட்டும் சொல் சவுதம் - சி . பொ தம் நால் 130 லல் வேதம் 112 270 312 . சன்ட ல் பாரியின் குறிப்பு 138 . சந்தைகள் 2 : 16 . I சற்பம் = சீர்ப்பம் பாம்பு 51 207 . சந்தை சொல்யாண்டு 282 சதீக்ஷை 113 . சக்காகம் - சிவசம் 26 . சாக்கியர்கள் - சமணர்கள் 198 சப்படி 96 . | சாட்சி 350 . சபவடக்க முந்தாலும் 172 சாடுதல் 300 சபகடம் - ஜபவீடம் 114 சாணகம் - சாணம் 198 . ) சபை ஐந்து - ஆயிரக்கான் மண்டபம் ! சாத்தல் - வேதம் 114 . [ 123 140 மாற்றுக்கான மண்டபம் முதற் சாத்தவர்கள் - குதிரை வாணிகர்கள் பிராகாரத்தின் வடக்கே இரண்டு ( சாத்தன் - ஐயனர் 201 சபை வெள்ளியம்பலம் : சாத்திய 203 . சம்பந்தர் 325 3300 340 . சாத்து - படைத்திரள் 344 . சம்பு 3 256 . சாதகக்கண் 95 . சம்புமா - நரியாகிய குதிரை 125 . சாதனங்கள் 215 . சம்பவாணை 134 சாதனம் உருத்திராக்கம் 235 சமண்ட லவர் 198 . | ாதனை - பயிற்சி 164 . சமணர் 178 - 80 198 337 340 சாதாரி - ஓர் இசை தேவகாந்தாரி 271 சமணர் எண் ப்ர வர் 193 195 - 7 273 328 349 . சமயாசாரியர் நால்வர் நதி 7 . ( 325 . | சாதிப்பித்தல் 1634 ) சமவெளியில : இலங்கைத் தீவில் உள் : சாதிமுறையறியாத சமணர் 189 ளது 94 . ( நான்கு 94 . சாதிமெய்ந்நெறித்தருமநீங்காவேதி சமவெளியைச் சார்ந்த மலைகள் சாதியந்தனன் 140 ( பர் 107 . சமாதி - சங்கற்பம் சமாதானம் கான சாதமார்க்கம் 120 . திருஷ்டி நினைவு 64 86 125 | சாந்து சந்தனம் 344 . சமையம் 24 . ) [ 243 . ' சாபம் 77