திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. அகூ கோதை-சோன், 279. நாற்பத்தொன்பதின்மர் ஆகிய இவர். கோப்பு-சோத்தல், பெருமை, 321. கிளடைய திருவுருவங்கள் முதலி கோபம், 95, உன் உள்ளன, கோபுரம், 18 [மா சரிக்கம், 34. ' சக்கத்தார் திருவுருவங்கள் : பொத் கோமளமாணிக்கம் - பார்ப்பனச்சாதி : ராமரையின் வடசரை மண்டபத் கோபாயு-நரி, 124, துள்ள தூணப்பத்திகளிலும், வாடர்! கோமாறவருமன். சந்தாமா நர், 46), | கோயிலுள் வாயுமூலையின் கண் கோமான் அசசன், 279. உள்ள ஆலயத்திலும் சங்கத்தார்களு கோமூத்திரி : ஒருவரை கடை, 1:30. மைய இருவுருவங்கள் அமைக்கப் கோமேதகம், 97. பெற்றுள்ளான். | கோயில், 60), 67, 102, 121, 157, | சங்கத்தின் கீழே: தியபெருமான் நின் 155, 170), 11-7, 193, 2:54, 268, ' றது', 4, 14, 68, 70. 31}1, 307, 370, | சங்கப்பல,ை 61, 32(1), 348. கோயிலைப் பொன்னால் லேய்ந்தது, சங்கப்பலகை கொடுத்தது, (1. 150,153, 2.12, 241. [பகம், 115. சங்கப்பலகை மொழியறிதல், ), 61, கோயிற்பத்து : திருவாசகத்தன்ள் ஒரு சங்கப்புலவர்கள், 17,61. 16. ST. 8), கோயிற்புராணம், 182. (2-11). | 72, 77-1, 182, 28(), 216. (336, கோரம் கொடுமை, சோழன் கு நிரை', | சங்கம் தொகுதி, 14, 158, 11, 112, கோல்-அம்பு, அளக்குங்கால், 142, சங்கமண்ட பம், 111 - 2, 81, 121, 162, 328, 237, 54). சங்கம் கட்டிப் , 3104), [231, 207. கோலம் அழகு, பன்றி, வேடம், 154, | அஃகான் சுகத்தைச் செய்பவன், 44, 214, 241}, 201-701, 292, 324, 3:1}, | சங்கரா, 7:'. கோலறை, 142-3, 147. சங்கரப்பதெங்கள் குலம், (18. கோலிய, 1241. | சங்கதம், 208, 272. கோவினார்கள், 148, சங்கு - சங்கநிதி, வளையல்,15,24, 12%. கோலுதல்'வளைத்தல், 148. சங்கை சந்தேகம், 116. கோவனம், 122, (கொடான், 122, : சர்ச!f, 205. கோ 1, 2017 மும் ஓடுமன்றிக் குதிரை - +:- இந்தா ரான, சந்திரன், 42, 264, கோள்-விடம், 176. சசியது இந்திரன், 264. கோளனாக, 208, சஞ்ச லம், 183. I கோரல், 99. சட்டென் விரைவக்குறிப்பு, 99. கோன்- அரசன், இடையன், தலைவன், சட்டை , 68. [230. 21, 50, 262, 326. சடக்கென -விரைவாக, 53, E0, 153, கோனெனும் பெயர், 89, 214, சடகம் கரிக்குருவி, 2107. கௌவை, 1:34. | சடங்கு நித்தியகன்மம், யாகமல்லாத சக்கரம். ஆஞ்ஞை , 348. காமம், 28, 41, 1:39, 152, 295. சகடு, 301, சடங்குக்கந்தன், 46. சகநெறி-உலகாடை, 46. சடங்குமைந்தன, 34. சகலகலாவலவன், 349. சீடாக்கரம். ஆறெழுத்து, 227. சங்கக்கு-சங்கப்புலவருக்கு, 34.5. சடிலம், 9. சங்கத்தமிழாய்ந்ததென்னன், 7, சடை கொடுவெருட்டல்வேண்டா, 19, சங்கத்தார் கோயில் : இது சோம் ஈத் , சடைப்பு:- ச் டJள் வெளி, 15, தாக் கடவுளுடைய திருக்கோயிலி சடைமன்ன ன், 3211, லுள்ள பெரிய பிராகாரத்தில் வாயு ' சடை முடியழகன், 175. (ரம், 308. மூலையிலுள்ளது; இதில் முருகக் கட் சலிடயாயெனுமால் என்னும் தேவா வுள், அகத்திய முனிவர், சங்கப்புலவர் | சடை,க்கிரனார், !.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . அகூ கோதை - சோன் 279 . நாற்பத்தொன்பதின்மர் ஆகிய இவர் . கோப்பு - சோத்தல் பெருமை 321 . கிளடைய திருவுருவங்கள் முதலி கோபம் 95 உன் உள்ளன கோபுரம் 18 [ மா சரிக்கம் 34 . ' சக்கத்தார் திருவுருவங்கள் : பொத் கோமளமாணிக்கம் - பார்ப்பனச்சாதி : ராமரையின் வடசரை மண்டபத் கோபாயு - நரி 124 துள்ள தூணப்பத்திகளிலும் வாடர் ! கோமாறவருமன் . சந்தாமா நர் 46 ) | கோயிலுள் வாயுமூலையின் கண் கோமான் அசசன் 279 . உள்ள ஆலயத்திலும் சங்கத்தார்களு கோமூத்திரி : ஒருவரை கடை 1 : 30 . மைய இருவுருவங்கள் அமைக்கப் கோமேதகம் 97 . பெற்றுள்ளான் . | கோயில் 60 ) 67 102 121 157 | சங்கத்தின் கீழே : தியபெருமான் நின் 155 170 ) 11 - 7 193 2 : 54 268 ' றது ' 4 14 68 70 . 31 } 1 307 370 | சங்கப்பல
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 108

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 109

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 110
61 32 ( 1 ) 348 . கோயிலைப் பொன்னால் லேய்ந்தது சங்கப்பலகை கொடுத்தது ( 1 . 150 153 2 . 12 241 . [ பகம் 115 . சங்கப்பலகை மொழியறிதல் ) 61 கோயிற்பத்து : திருவாசகத்தன்ள் ஒரு சங்கப்புலவர்கள் 17 61 . 16 . ST . 8 ) கோயிற்புராணம் 182 . ( 2 - 11 ) . | 72 77 - 1 182 28 ( ) 216 . ( 336 கோரம் கொடுமை சோழன் கு நிரை ' | சங்கம் தொகுதி 14 158 11 112 கோல் - அம்பு அளக்குங்கால் 142 சங்கமண்ட பம் 111 - 2 81 121 162 328 237 54 ) . சங்கம் கட்டிப் 3104 ) [ 231 207 . கோலம் அழகு பன்றி வேடம் 154 | அஃகான் சுகத்தைச் செய்பவன் 44 214 241 } 201 - 701 292 324 3 : 1 } | சங்கரா 7 : ' . கோலறை 142 - 3 147 . சங்கரப்பதெங்கள் குலம் ( 18 . கோலிய 1241 . | சங்கதம் 208 272 . கோவினார்கள் 148 சங்கு - சங்கநிதி வளையல் 15 24 12 % . கோலுதல் ' வளைத்தல் 148 . சங்கை சந்தேகம் 116 . கோவனம் 122 ( கொடான் 122 : சர்ச ! f 205 . கோ 1 2017 மும் ஓடுமன்றிக் குதிரை - + : - இந்தா ரான சந்திரன் 42 264 கோள் - விடம் 176 . சசியது இந்திரன் 264 . கோளனாக 208 சஞ்ச லம் 183 . I கோரல் 99 . சட்டென் விரைவக்குறிப்பு 99 . கோன் - அரசன் இடையன் தலைவன் சட்டை 68 . [ 230 . 21 50 262 326 . சடக்கென - விரைவாக 53 E0 153 கோனெனும் பெயர் 89 214 சடகம் கரிக்குருவி 2107 . கௌவை 1 : 34 . | சடங்கு நித்தியகன்மம் யாகமல்லாத சக்கரம் . ஆஞ்ஞை 348 . காமம் 28 41 1 : 39 152 295 . சகடு 301 சடங்குக்கந்தன் 46 . சகநெறி - உலகாடை 46 . சடங்குமைந்தன 34 . சகலகலாவலவன் 349 . சீடாக்கரம் . ஆறெழுத்து 227 . சங்கக்கு - சங்கப்புலவருக்கு 34 . 5 . சடிலம் 9 . சங்கத்தமிழாய்ந்ததென்னன் 7 சடை கொடுவெருட்டல்வேண்டா 19 சங்கத்தார் கோயில் : இது சோம் ஈத் சடைப்பு : - ச் டJள் வெளி 15 தாக் கடவுளுடைய திருக்கோயிலி சடைமன்ன ன் 3211 லுள்ள பெரிய பிராகாரத்தில் வாயு ' சடை முடியழகன் 175 . ( ரம் 308 . மூலையிலுள்ளது ; இதில் முருகக் கட் சலிடயாயெனுமால் என்னும் தேவா வுள் அகத்திய முனிவர் சங்கப்புலவர் | சடை க்கிரனார் ! .