திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சு.அச நவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், கொடுக்கு. ஆடையின் தொங்கல், 143. | கொற்ரம், 104. கொடுங்க.ை 171. (4, 269. ! கொற்றவன, 259, கொடுங்குன் றம் பிரான்மலை, 181. ! கொற்கள் - மண்வேலை செய்பவன், கொடுங்கோல் , 139, கொற்றாளர், 145. கொடுக்கோளூர் கழறிற்றறிவார் நாய கொற்று-கதிரஜப்பவனுக்குரிய கடலி, ஒருடைய இராசதானி, 276. கொத்', படி, மண்வேலை, 143, கொடைத்தசவு. 274, சொன் - அச்சம், 231 , 34:3, [145. கொண்கன , 33:3, கொள்றி. -- வருத்த, 25. கொண்டல் - மேகம், 17. (கோ- தமை , 12. கொண்டல்வண்ணன், 50). கோ என்பதை முடிமன்னர்களின் கொண்டாழி:மதுரையின் மேந்கேயள் ' பெபசோடு சேர்ப்பர் : கோச்சே ளதோரோடை , வலைவீசுகிற குள ரன், கோச்சோழன், கோப்பாண்டி மாகவுள்ளது; சோழன் முதலியோ யன், 10, [297. ரைத்தன் னுட் கொண்டு ஆழ்த்தின கோக்கடம் தலைமையாகிய கரிக்குருவி, மையால் இப்பெயர் பெற்றது, 10, கோகனகத்தன், 50). 241, 327, 342. (காரம், 55, கோகிலச்சரம், 285, கொண்மு : கொண்மூவென்பதன்வி | (சோங்கு, 17, கொண்மூ -மேசம், 54, 280. கோச்சடை : போச்டில் வருமரால் கொத்திசை, 271. அந்தணர்களுக்குத் தானஞ்செய் கொத்து தொகுதி, 6:3,261,2011, 271. யப்பொர் (பயகரமாலையரை); கொந்தக்குலம் கொந்தகக்குலாம் ; மது மதுரைக்கு 2-மயில் மேற்கோள் ரைக்கு அக்கினி மூயேரில் 4-நர | மாது. ழிகை வழித்தரரத்தில் கொந்தகை | கோச்சடில்லருமன் உக்கிரப் பெருல்! யென்று ஒர் பொருண்டு; அதிற் ழுதிடாருடை A உபநயனத் திருநா கொந்தக வேளாளரென ஒருங்குப் மம், 52, 333. பினர் உளர், 2012. கோசலர், 206, கொந்தகப்பெருமான், 2016,208. [325, ; கோட்டம், 221. கொந்தகன் . படைத்தலவன், 149, | கோட்டுமண் கொள்ளல் , மண்ணைக் கொந்தகை : மதுரைக்குத் தன் கிழக் | கொம்பாற்குத்தியெடுத்தல், 178. கில் 4 நாழிகை வழித்தாரத்தில் , கோட்டை, 327. உள்ள தோரூர்; கொந்தகக் தலத்தா | சோடகம்-குதிரை, 107, 129, 137. ராகிய ஒருவகை வேளாளர் அசல் | கோடககமர்-குரைமேலேறிச் செய் இருக்கின் றனர்; சுந்தர சாமந்தமைக் யும் சண்டை , சிவந்தயுத்தம், 231. கொந்தகக்குலத்தாரென்று க -ஆம் சோடாரி, 270. திருவிளையாடல் தெரிவிக்கின்றது, கோடிக்க-அலங்கரிக்க, 121. கொந்தவீரன், 340. கோடிநாயி - கோடி சூரியர், 250), கொம்பு, 136, கோடு-கரை, மறு', 327. கொம்மை பட்டம், 36, கோடுடைமாமுனி கலைக்கோட்டு கொல்லொணாப்படை எவற்கும் வெல் முனி, 111. [தல், 14. லொணாது, 177. ! கோடுதல் வழிதப்பிச்செல்லுதல்,வளை கொழுமள்ளர், 16. கோடுவன, 14, கொள்ளிகொள் வட்டம், 131, [108. | கோணம் சதுரம், 81. கொளப்படும் - கொளல் வேண்டும், கோத்திரம் குலம், 322, 325. (விடாமை, 287. கோத்தும்பி, 115. கொளுத்தக்கொண்டு கோண்டது கோதனம் - பசு, 2119, கொளுவுதல் - பொருத்துதல், 30. கோதிலாமாபின் வந்தகுலம், 66.
சு . அச நவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் கொடுக்கு . ஆடையின் தொங்கல் 143 . | கொற்ரம் 104 . கொடுங்க .ை 171 . ( 4 269 . ! கொற்றவன 259 கொடுங்குன் றம் பிரான்மலை 181 . ! கொற்கள் - மண்வேலை செய்பவன் கொடுங்கோல் 139 கொற்றாளர் 145 . கொடுக்கோளூர் கழறிற்றறிவார் நாய கொற்று - கதிரஜப்பவனுக்குரிய கடலி ஒருடைய இராசதானி 276 . கொத் ' படி மண்வேலை 143 கொடைத்தசவு . 274 சொன் - அச்சம் 231 34 : 3 [ 145 . கொண்கன 33 : 3 கொள்றி . - - வருத்த 25 . கொண்டல் - மேகம் 17 . ( கோ - தமை 12 . கொண்டல்வண்ணன் 50 ) . கோ என்பதை முடிமன்னர்களின் கொண்டாழி : மதுரையின் மேந்கேயள் ' பெபசோடு சேர்ப்பர் : கோச்சே ளதோரோடை வலைவீசுகிற குள ரன் கோச்சோழன் கோப்பாண்டி மாகவுள்ளது ; சோழன் முதலியோ யன் 10 [ 297 . ரைத்தன் னுட் கொண்டு ஆழ்த்தின கோக்கடம் தலைமையாகிய கரிக்குருவி மையால் இப்பெயர் பெற்றது 10 கோகனகத்தன் 50 ) . 241 327 342 . ( காரம் 55 கோகிலச்சரம் 285 கொண்மு : கொண்மூவென்பதன்வி | ( சோங்கு 17 கொண்மூ - மேசம் 54 280 . கோச்சடை : போச்டில் வருமரால் கொத்திசை 271 . அந்தணர்களுக்குத் தானஞ்செய் கொத்து தொகுதி 6 : 3 261 2011 271 . யப்பொர் ( பயகரமாலையரை ) ; கொந்தக்குலம் கொந்தகக்குலாம் ; மது மதுரைக்கு 2 - மயில் மேற்கோள் ரைக்கு அக்கினி மூயேரில் 4 - நர | மாது . ழிகை வழித்தரரத்தில் கொந்தகை | கோச்சடில்லருமன் உக்கிரப் பெருல் ! யென்று ஒர் பொருண்டு ; அதிற் ழுதிடாருடை A உபநயனத் திருநா கொந்தக வேளாளரென ஒருங்குப் மம் 52 333 . பினர் உளர் 2012 . கோசலர் 206 கொந்தகப்பெருமான் 2016 208 . [ 325 ; கோட்டம் 221 . கொந்தகன் . படைத்தலவன் 149 | கோட்டுமண் கொள்ளல் மண்ணைக் கொந்தகை : மதுரைக்குத் தன் கிழக் | கொம்பாற்குத்தியெடுத்தல் 178 . கில் 4 நாழிகை வழித்தாரத்தில் கோட்டை 327 . உள்ள தோரூர் ; கொந்தகக் தலத்தா | சோடகம் - குதிரை 107 129 137 . ராகிய ஒருவகை வேளாளர் அசல் | கோடககமர் - குரைமேலேறிச் செய் இருக்கின் றனர் ; சுந்தர சாமந்தமைக் யும் சண்டை சிவந்தயுத்தம் 231 . கொந்தகக்குலத்தாரென்று - ஆம் சோடாரி 270 . திருவிளையாடல் தெரிவிக்கின்றது கோடிக்க - அலங்கரிக்க 121 . கொந்தவீரன் 340 . கோடிநாயி - கோடி சூரியர் 250 ) கொம்பு 136 கோடு - கரை மறு ' 327 . கொம்மை பட்டம் 36 கோடுடைமாமுனி கலைக்கோட்டு கொல்லொணாப்படை எவற்கும் வெல் முனி 111 . [ தல் 14 . லொணாது 177 . ! கோடுதல் வழிதப்பிச்செல்லுதல் வளை கொழுமள்ளர் 16 . கோடுவன 14 கொள்ளிகொள் வட்டம் 131 [ 108 . | கோணம் சதுரம் 81 . கொளப்படும் - கொளல் வேண்டும் கோத்திரம் குலம் 322 325 . ( விடாமை 287 . கோத்தும்பி 115 . கொளுத்தக்கொண்டு கோண்டது கோதனம் - பசு 2119 கொளுவுதல் - பொருத்துதல் 30 . கோதிலாமாபின் வந்தகுலம் 66 .