திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. ஈ அன குறட்ட காது பூதவுடம்பு, 44, ! கூருகிரெண்கு, 15, குறள் - குறுகியது, 41. கூவம். கிணறு, 330, 333. குறி புண்டாம், முத்திரை, 152, 239, கூர்ங்கெட உதைத்தோன், 296, குறிஞ்சி , 16, | கூறை - ஆடை, 11!!. குறிஞசிலி-ஒருவகைமாம், 2019. ! கூன், 340. குறிஞ்சிலிக் கொத்து, 264], [243, | ஈடனல், 348. குறியறிவு குறித்த பேயுடைய அறிவு, | கேட்டேன் - ஐயோ, 117, 156. குறுந்தொகை! எட்டுத் தொந்த நூல் ' கெருட்டி - ஆயுதீப் பாயற்சி செய்யுஞ் களுள் இரண்டாவது, 17. #ாலை, 244. குறும்பர், 346. ! (நட்டமுட்டு : சைனபரிபாஷை; குறும் பெருநரிகள், 141. ' ''முகநலுங் கேட்டு முட்டியா குறுமுனி அகத்தியர், }', 34. இது போன்ற பம்: '' (பெரிய. திரு குறுமுனிவன, 321. பா, ஆஅ /-), 183. குறை - குந்தம், 9. கேடகம், 215, தசைச் து. 252, கேதகை, 10, 221. குன்றக் 5:'புரித்தோன், 205. போளர், 2400, (63, குன்தமெறிந்தாய், 228. கேவலனல்லன் - சாதார்ண்ன ல்லன், குன்றி- குன்ற, குன்றியம், 191, 255, கோல், 24, 291 - 2, 295, 303, கூகை -கோட்டான், 132. (329. கூசல், நானல், 118, 18:3, 241. கை - செயல், 196. கூடம்- வனை ,மா மேம் பங் க அறக்கல்: யுத்தபரியாகை, 171. கூடமில்லான, 51. (கர், 54. ' கை தன்கேள் கை தீல் மாகாது, 286. கூடல், 5, 19, 55, 249, 320-23, | கைதடம், வங்சனை', 197, 286, 343. கூடல் நகர்த்து தி, 5. [341), 318, தைவான், 11, 156, கூடலிறையனர் வேருெரு தெய்வ கைந்தலமிதவை, 210). கூடற்புரம், 324, (முண்டோ , 248. கைப்பொருள் கொண்டு மெய்ப்பொ கடன் மன்ன ன், 321, I ருள் தேதிவான், 203. (197, 258 கூடனகர், 322. | கயர் - வஞ்சகர், 187, 191, 195, கூடி விரட்டி, பட்டுக் கோட்டை முத | க'வ, 72, லிய இடங்களில் பூக்கு, 17-1,213, 10க"வயாகி காளத்திபாதியந்தாதி, 72, சு.டை தட்டிப் பாம்பு: திருப்பது | TENT') கைக்கத்தி, 136. [3:35. குன்றத்தின் வடக்கே தண்ட கைவிர்க்கொண்டு - கையை உதறிக் குளத்திற்குத் தென் கிழக்கேயள் ' கொத்தில், 10, கொண்டு, 185, து: குளத்தை கெட்டிய பூதம் ' கொக்கு.குதிரை, 132. மண் கூடை பைத் தட்டுதற்கு இட்ட | கொங்கணர், 206, மாக இருந்தமையிடச் இஃது ஆப் ! கொங்கர், 203. பெயர் பெற்ற தென்பர். கொங்குதேர் வாழ்க்கை குறுந்தொகை கூத்தன், 193, யிலுள்ள இரண்டாம் செய்யுளின் கூத்து , 157-8- முதல், 68. கூதிர்கான், 210), கொச்சை சீகாழி, 188. (தர், 188. டப்பிடு கூப்பிடு தூரம் 1000. சொச்சைப்பாலன் திருஞான சம்பத் கூப்பீ டு, 100, கொச்சைமுனி - திருஞான சம்பந்த கூடம் - கிணறு, 223, 3:32, மூர்த்தி நாயனார், 190, [262. கூர்க்கு மூக்கு, 397. கொச்சையான் - இழிந்தவனல்லன், கூர்ம புராணம்: பதினெண் புராணப் பொட்டு , மண்வெட்டி, 143, 147' களுள் ஒன்று, 300, | கொடிகள், 14, [165.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . அன குறட்ட காது பூதவுடம்பு 44 ! கூருகிரெண்கு 15 குறள் - குறுகியது 41 . கூவம் . கிணறு 330 333 . குறி புண்டாம் முத்திரை 152 239 கூர்ங்கெட உதைத்தோன் 296 குறிஞ்சி 16 | கூறை - ஆடை 11 ! ! . குறிஞசிலி - ஒருவகைமாம் 2019 . ! கூன் 340 . குறிஞ்சிலிக் கொத்து 264 ] [ 243 | ஈடனல் 348 . குறியறிவு குறித்த பேயுடைய அறிவு | கேட்டேன் - ஐயோ 117 156 . குறுந்தொகை ! எட்டுத் தொந்த நூல் ' கெருட்டி - ஆயுதீப் பாயற்சி செய்யுஞ் களுள் இரண்டாவது 17 . #ாலை 244 . குறும்பர் 346 . ! ( நட்டமுட்டு : சைனபரிபாஷை ; குறும் பெருநரிகள் 141 . ' ' ' முகநலுங் கேட்டு முட்டியா குறுமுனி அகத்தியர் } ' 34 . இது போன்ற பம் : ' ' ( பெரிய . திரு குறுமுனிவன 321 . பா ஆஅ / - ) 183 . குறை - குந்தம் 9 . கேடகம் 215 தசைச் து . 252 கேதகை 10 221 . குன்றக் 5 : ' புரித்தோன் 205 . போளர் 2400 ( 63 குன்தமெறிந்தாய் 228 . கேவலனல்லன் - சாதார்ண்ன ல்லன் குன்றி - குன்ற குன்றியம் 191 255 கோல் 24 291 - 2 295 303 கூகை - கோட்டான் 132 . ( 329 . கூசல் நானல் 118 18 : 3 241 . கை - செயல் 196 . கூடம் - வனை மா மேம் பங் அறக்கல் : யுத்தபரியாகை 171 . கூடமில்லான 51 . ( கர் 54 . ' கை தன்கேள் கை தீல் மாகாது 286 . கூடல் 5 19 55 249 320 - 23 | கைதடம் வங்சனை ' 197 286 343 . கூடல் நகர்த்து தி 5 . [ 341 ) 318 தைவான் 11 156 கூடலிறையனர் வேருெரு தெய்வ கைந்தலமிதவை 210 ) . கூடற்புரம் 324 ( முண்டோ 248 . கைப்பொருள் கொண்டு மெய்ப்பொ கடன் மன்ன ன் 321 I ருள் தேதிவான் 203 . ( 197 258 கூடனகர் 322 . | கயர் - வஞ்சகர் 187 191 195 கூடி விரட்டி பட்டுக் கோட்டை முத | ' 72 லிய இடங்களில் பூக்கு 17 - 1 213 10க வயாகி காளத்திபாதியந்தாதி 72 சு . டை தட்டிப் பாம்பு : திருப்பது | TENT ' ) கைக்கத்தி 136 . [ 3 : 35 . குன்றத்தின் வடக்கே தண்ட கைவிர்க்கொண்டு - கையை உதறிக் குளத்திற்குத் தென் கிழக்கேயள் ' கொத்தில் 10 கொண்டு 185 து : குளத்தை கெட்டிய பூதம் ' கொக்கு . குதிரை 132 . மண் கூடை பைத் தட்டுதற்கு இட்ட | கொங்கணர் 206 மாக இருந்தமையிடச் இஃது ஆப் ! கொங்கர் 203 . பெயர் பெற்ற தென்பர் . கொங்குதேர் வாழ்க்கை குறுந்தொகை கூத்தன் 193 யிலுள்ள இரண்டாம் செய்யுளின் கூத்து 157 - 8 முதல் 68 . கூதிர்கான் 210 ) கொச்சை சீகாழி 188 . ( தர் 188 . டப்பிடு கூப்பிடு தூரம் 1000 . சொச்சைப்பாலன் திருஞான சம்பத் கூப்பீ டு 100 கொச்சைமுனி - திருஞான சம்பந்த கூடம் - கிணறு 223 3 : 32 மூர்த்தி நாயனார் 190 [ 262 . கூர்க்கு மூக்கு 397 . கொச்சையான் - இழிந்தவனல்லன் கூர்ம புராணம் : பதினெண் புராணப் பொட்டு மண்வெட்டி 143 147 ' களுள் ஒன்று 300 | கொடிகள் 14 [ 165 .