திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ந.அ. திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். குஞ்சிச்சடை - சிறு சடை, 56. குயிற்பத்து: திருவாசகத்துள்ள ஒருப குடபாலோடை - மேற்கிலுள்ள தான ! குரக்கினம் குரங்கினம்,15.(நிகம், 126. வலைவீசுகுளம், 241. குரத்தியர் - சைனமதத்துள்ள தன் முது குடும்ப நீதி, 229. குரு, 94. [மகளிர், 190. குண்ட ர், 180, 185, குருந்து , 112, 115. குண்டிகை, 181, 309, குருவான், 2:3 குண்டோதரப்பூதம், 31), குருவிந்தமணி- அரசர்சாதிமாணிக்கம், குண்டோதரன், 39, 332. குருவிருந்தத் துறை; இவ்வூர் மதுரை குணங்கள், 97. னார், 2500, | க்கு மேற்கே, சி-தாழிலக வழித் குணப்பெருங்குன்று - மூர்த்தி நாய தாரத்தில் உள்ளது; குருவித் துறை குணம், 75. யென இக்காலத்து வழங்கும்; பன் குணலை - மகிழ்ச்சிமிகுதிக்கண் ஆடும் றிக் குட்டிகளாக வந்தோர் பழம் - ஒருவகைக் கூத்து , 139, 70, 152, பிறப்பிற் பிறந்த ஊர் (திருவிளை. குதவழி, 198. பன்றிக்குட்டிக்கு, உ.) குதிரைக் காலிற்கழல், 126. குருளை-சூட்டி , 11, 101,345-6. குதிரைக் குற்றங்கள், 133. குலச்சின்ற, 179, குதிரைகள் வருதல், 120, [129-30). குலசேகர பாண்டியன் வடிவம்: பொற் குதிரைகளின் இலக்கணம் முதலியன, ராமரையில் வடபாலுள்ள பாண்டி குதிரைகளின் நடை ஐந், ', 131, யன் படித்துறையில் மேல்பாமா குதிரைகளின் பெருமை, 154 - 5. ஃலுள்ள வடிவர்; குலசேகரபாண் குதிரைச் செட்டி, 132. டிபனென்பவன் தனஞ்சயன் சொ குதிரை நோய்கள், 134. ல்லக் கேட்டு இத்தலத்தைக் கண்டு குதிரைப் பெயர்கள், 133. கராகச் செய்வித்து இதனை இராச குதிரை முன் காட்டல், 131. தாபோகக் கொண்டவன. (திரு குதிரையிடங் காட்டல், 131. விளை. திருநகரங்.) குதிரையாயிரத்துக்கோர்குதிரையாள், குலதிவாம், 321, 237, 239. வன் 242, ' குலம் - மலை, வங்கிசம் (மூங்கில்), 15, குதினா, ராவுத்தன் - குதிரைத் தல! ! குலப்ரை - இமயபு), 15, (68. குதிரையின் தாரை ஐந்து 13i). : குலிசம், 25. குதிரையின் நடை ஒன்பது, 1.3{1. குல கனா, 15. குதிரையின் நலமும் தீங்கும், 132. குலோத் ஜிங்கசோழன் கோவை, 16:3, குதிரையின் நிறமும் அடியவப் பண் குழகன், 208. பும், 132, குழர்த க் கோலம், 154. குதிரையின் பிதப்பிடம் எழு, 132. குழப்பி , குழம்பச் செய்து, 57. குதிரையீடு - குதிரைகளைக் கொணர் குழம்பு கொற்றாளர், 145. ந்து ஒப்பித்தல், 128, 137, | குழம்பு தவ் - மனங்கலங்குதல், 145. குதிரையைப் புகழ் தல், 1:34.), ' குழல், 261.. குதிரையுணவு, 1:39. குழலி, 72. குதிரை வலக்காட்டல், 11. | குழற்கா. கடந்தலாகிய சோ"ல, 3:3, குதிரை வீரர், 129. i குழாம், 2.), குந்த ம், ' ().5, 207, குழுமன் குண்டர், 180), குப்பாயம் சட்டை , 127, 2015. குழுவுடையமண், 189. (பதிகம், 123. கும்பிடல், 237, குழைத்தபத்த: திருவாசகத்துள்ள ஒரு குமரவேள், 33. | |{} | குளம் நெற்றி, வாவி, 71,101. குமான் அகண்ட த்தை வலம் வந்தது, ! குளிர் விமானம், 27. குமரியாடல், 89.) குநட்டன், 44,
. . திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . குஞ்சிச்சடை - சிறு சடை 56 . குயிற்பத்து : திருவாசகத்துள்ள ஒருப குடபாலோடை - மேற்கிலுள்ள தான ! குரக்கினம் குரங்கினம் 15 . ( நிகம் 126 . வலைவீசுகுளம் 241 . குரத்தியர் - சைனமதத்துள்ள தன் முது குடும்ப நீதி 229 . குரு 94 . [ மகளிர் 190 . குண்ட ர் 180 185 குருந்து 112 115 . குண்டிகை 181 309 குருவான் 2 : 3 குண்டோதரப்பூதம் 31 ) குருவிந்தமணி - அரசர்சாதிமாணிக்கம் குண்டோதரன் 39 332 . குருவிருந்தத் துறை ; இவ்வூர் மதுரை குணங்கள் 97 . னார் 2500 | க்கு மேற்கே சி - தாழிலக வழித் குணப்பெருங்குன்று - மூர்த்தி நாய தாரத்தில் உள்ளது ; குருவித் துறை குணம் 75 . யென இக்காலத்து வழங்கும் ; பன் குணலை - மகிழ்ச்சிமிகுதிக்கண் ஆடும் றிக் குட்டிகளாக வந்தோர் பழம் - ஒருவகைக் கூத்து 139 70 152 பிறப்பிற் பிறந்த ஊர் ( திருவிளை . குதவழி 198 . பன்றிக்குட்டிக்கு . ) குதிரைக் காலிற்கழல் 126 . குருளை - சூட்டி 11 101 345 - 6 . குதிரைக் குற்றங்கள் 133 . குலச்சின்ற 179 குதிரைகள் வருதல் 120 [ 129 - 30 ) . குலசேகர பாண்டியன் வடிவம் : பொற் குதிரைகளின் இலக்கணம் முதலியன ராமரையில் வடபாலுள்ள பாண்டி குதிரைகளின் நடை ஐந் ' 131 யன் படித்துறையில் மேல்பாமா குதிரைகளின் பெருமை 154 - 5 . ஃலுள்ள வடிவர் ; குலசேகரபாண் குதிரைச் செட்டி 132 . டிபனென்பவன் தனஞ்சயன் சொ குதிரை நோய்கள் 134 . ல்லக் கேட்டு இத்தலத்தைக் கண்டு குதிரைப் பெயர்கள் 133 . கராகச் செய்வித்து இதனை இராச குதிரை முன் காட்டல் 131 . தாபோகக் கொண்டவன . ( திரு குதிரையிடங் காட்டல் 131 . விளை . திருநகரங் . ) குதிரையாயிரத்துக்கோர்குதிரையாள் குலதிவாம் 321 237 239 . வன் 242 ' குலம் - மலை வங்கிசம் ( மூங்கில் ) 15 குதினா ராவுத்தன் - குதிரைத் தல ! ! குலப்ரை - இமயபு ) 15 ( 68 . குதிரையின் தாரை ஐந்து 13i ) . : குலிசம் 25 . குதிரையின் நடை ஒன்பது 1 . 3 { 1 . குல கனா 15 . குதிரையின் நலமும் தீங்கும் 132 . குலோத் ஜிங்கசோழன் கோவை 16 : 3 குதிரையின் நிறமும் அடியவப் பண் குழகன் 208 . பும் 132 குழர்த க் கோலம் 154 . குதிரையின் பிதப்பிடம் எழு 132 . குழப்பி குழம்பச் செய்து 57 . குதிரையீடு - குதிரைகளைக் கொணர் குழம்பு கொற்றாளர் 145 . ந்து ஒப்பித்தல் 128 137 | குழம்பு தவ் - மனங்கலங்குதல் 145 . குதிரையைப் புகழ் தல் 1 : 34 . ) ' குழல் 261 . . குதிரையுணவு 1 : 39 . குழலி 72 . குதிரை வலக்காட்டல் 11 . | குழற்கா . கடந்தலாகிய சோ 3 : 3 குதிரை வீரர் 129 . i குழாம் 2 . ) குந்த ம் ' ( ) . 5 207 குழுமன் குண்டர் 180 ) குப்பாயம் சட்டை 127 2015 . குழுவுடையமண் 189 . ( பதிகம் 123 . கும்பிடல் 237 குழைத்தபத்த : திருவாசகத்துள்ள ஒரு குமரவேள் 33 . | | { } | குளம் நெற்றி வாவி 71 101 . குமான் அகண்ட த்தை வலம் வந்தது ! குளிர் விமானம் 27 . குமரியாடல் 89 . ) குநட்டன் 44