திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. 5. அரு கால் மாறி, 262,| கானல:பதிலிசேடம், 110. கால - கால்களை புடையன, 1+. கானையும் பதி . கானப்பேரூர், காளை காலசாலன், 282. யார் கோயில், 110, (வழக்கு,.79. காலமேகம், 177, கிஞ்.எல் திங்சித், சிறிது, மலை நாட்டு காலனைப்பாய்ந்த ஈரலன், 71). : திடை -டெத்தல், ஒப்புமாம், 14.5. காலி - பசுக்கள், 261.) திணறு, 341, I காணநல்லூர் - நீரகக் "ரும்பொருட் இம்புரி', 100. இக் குனம் முதலி. A Bள்ள ஜல ரமாலங்காரம், 308. த்தைண்ட பான்டோ தீ IX, மாரி கிராதர் - லேடர், 2:12. (2012. தர்களுடைய ஜில்கட்டத்தைத்தீர் ' இராதர் கோமாள் - சேதியர்கோன், த்தற்காகச் சிவபெருமாடைய | கிரியை பத்து (இசை யிலக்கணம்), கட்டளைப்படி உண்டாக்கிய | திரேதாகம், 347. (288. நிலைகளுள், பந்தர் பாழ்ந்த நீர்: கிழத்தன்மை , 87-8. யையுடைய கார் ; காவனூர் என காழவன், 2:28. வம் வழங்கும்; மதுரைக்கு கூடக்கே கதி கிழித் துணியால் செய்த முடிப் ஒரு காதத்தில் உள்ளது, 4.6. ப்பு, துகிற்பொதி, பொற்பொதி, காவணம்-பந்தர், 38, 46. {15, 210, 215, 321, 339. காவணவாவி, 40, கிழியறுத்தல்: இஃதி ஆவத் திரு காவலறை, 93, விழாவில் நாலாத் திருநாளில் நடை காவனந்தி, 3. பொம்; இதற்கு மேலைமாசி வீதியி காவனூர்: இப்பெயருள்ள கார்கள் ஒள்ள நக்கீரர் கோயில் அல்லது சங் மூன்று அன்று பரம்பக்குடிக்கு வட கத்தார் கோயிலிலிருந்து இரண்டு க்கே S.மயிலில் உள்ளது; மற்றோ விக்கிரகங்கள் எழுந்தருளுவ துண்டு; னேறு இராமநாதபுரத்துக்கு டே அற்றைக் கபிலபானார் வடிவங்க க்கே 4-மயிலில் உள்ள க; வேருெ ' ளொ சொல்லுகின்றனர், •ன்று மதுரைக்கு வடக்கே 10 கிள்ளிசோழன், 219, 225, 240, ஆஸ்து மயிலில் உள்ளது, 40, : 253. [15, 29, 89. காவிரி, 181. கிளை - குலம், சுற்றம், மூங்கில், யானை, காவிரிப்பூம்பட்டினம் - இது பட்டின் னனம்படும் - இன்பமுறுவார், 357, மெனவே முற்காலத்தி வழங்க வக் அதநாதன் - பாணபத்திரன், 267. தது, 108, 302. பந்தர், 191, -தம் - இசைப்பாட்டு, 111), 119. காமிநகர்ப்பெருமான் - திருஞானசம் ரன - நக்ரென் , 61, 64, 68, 74 - 5, காழிவேந்தன், 30.5, 308. RF, 132. [77, 334.5, 348. காளத்தி, 72, 33:1), [190, 31-1, - கீழ்த்திசை பாதாளம், 2261, காளம் - ஒருவகையாத்தயம், 45 ) , 17, கீழ்கர், 117. டியது, 100, காளி செல்லத்தம்மை, 20), 2011, ! ழைமதிலோரத்தில் அட்டாலை கட் காளி நாம செல்வி, 201, சற்று , மாணிக்கத்தின் குற்றங்களுன் கா' - காளையீசர், 111. தக்க , 95. (ஒன்று , 95. காளையார் கோயில், 11 ), குக்குடம், 139.| காளையார் கோயிலின் விசேடம், 110). ஆச்சரர், '2th காற்சிறை - காலிடம், 173, கண் - கடிவாளம், 241, 3-12. கான -வனம், 247, குசைய்த்து , 128. [268. கான்மாறியாடியார் துதி, 6. குஞ்சரந்தாங்குங் கோயிற் குழகன், சானமாறியாடினான், 331. குஞ்சரந்தாங்குங் கோயிற் கூத்தன், கான்மேதி காட்டெருமை, 25, 22!). - குஞ்சரம் பனை, 292. (193. கானம் - இசை, 25-6. குஞ்சி - தலைமயிர், 247, 19
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . 5 . அரு கால் மாறி 262 | கானல : பதிலிசேடம் 110 . கால - கால்களை புடையன 1 + . கானையும் பதி . கானப்பேரூர் காளை காலசாலன் 282 . யார் கோயில் 110 ( வழக்கு . 79 . காலமேகம் 177 கிஞ் . எல் திங்சித் சிறிது மலை நாட்டு காலனைப்பாய்ந்த ஈரலன் 71 ) . : திடை - டெத்தல் ஒப்புமாம் 14 . 5 . காலி - பசுக்கள் 261 . ) திணறு 341 I காணநல்லூர் - நீரகக் ரும்பொருட் இம்புரி ' 100 . இக் குனம் முதலி . A Bள்ள ஜல ரமாலங்காரம் 308 . த்தைண்ட பான்டோ தீ IX மாரி கிராதர் - லேடர் 2 : 12 . ( 2012 . தர்களுடைய ஜில்கட்டத்தைத்தீர் ' இராதர் கோமாள் - சேதியர்கோன் த்தற்காகச் சிவபெருமாடைய | கிரியை பத்து ( இசை யிலக்கணம் ) கட்டளைப்படி உண்டாக்கிய | திரேதாகம் 347 . ( 288 . நிலைகளுள் பந்தர் பாழ்ந்த நீர் : கிழத்தன்மை 87 - 8 . யையுடைய கார் ; காவனூர் என காழவன் 2 : 28 . வம் வழங்கும் ; மதுரைக்கு கூடக்கே கதி கிழித் துணியால் செய்த முடிப் ஒரு காதத்தில் உள்ளது 4 . 6 . ப்பு துகிற்பொதி பொற்பொதி காவணம் - பந்தர் 38 46 . { 15 210 215 321 339 . காவணவாவி 40 கிழியறுத்தல் : இஃதி ஆவத் திரு காவலறை 93 விழாவில் நாலாத் திருநாளில் நடை காவனந்தி 3 . பொம் ; இதற்கு மேலைமாசி வீதியி காவனூர் : இப்பெயருள்ள கார்கள் ஒள்ள நக்கீரர் கோயில் அல்லது சங் மூன்று அன்று பரம்பக்குடிக்கு வட கத்தார் கோயிலிலிருந்து இரண்டு க்கே S . மயிலில் உள்ளது ; மற்றோ விக்கிரகங்கள் எழுந்தருளுவ துண்டு ; னேறு இராமநாதபுரத்துக்கு டே அற்றைக் கபிலபானார் வடிவங்க க்கே 4 - மயிலில் உள்ள ; வேருெ ' ளொ சொல்லுகின்றனர் •ன்று மதுரைக்கு வடக்கே 10 கிள்ளிசோழன் 219 225 240 ஆஸ்து மயிலில் உள்ளது 40 : 253 . [ 15 29 89 . காவிரி 181 . கிளை - குலம் சுற்றம் மூங்கில் யானை காவிரிப்பூம்பட்டினம் - இது பட்டின் னனம்படும் - இன்பமுறுவார் 357 மெனவே முற்காலத்தி வழங்க வக் அதநாதன் - பாணபத்திரன் 267 . தது 108 302 . பந்தர் 191 - தம் - இசைப்பாட்டு 111 ) 119 . காமிநகர்ப்பெருமான் - திருஞானசம் ரன - நக்ரென் 61 64 68 74 - 5 காழிவேந்தன் 30 . 5 308 . RF 132 . [ 77 334 . 5 348 . காளத்தி 72 33 : 1 ) [ 190 31 - 1 - கீழ்த்திசை பாதாளம் 2261 காளம் - ஒருவகையாத்தயம் 45 ) 17 கீழ்கர் 117 . டியது 100 காளி செல்லத்தம்மை 20 ) 2011 ! ழைமதிலோரத்தில் அட்டாலை கட் காளி நாம செல்வி 201 சற்று மாணிக்கத்தின் குற்றங்களுன் கா ' - காளையீசர் 111 . தக்க 95 . ( ஒன்று 95 . காளையார் கோயில் 11 ) குக்குடம் 139 . | காளையார் கோயிலின் விசேடம் 110 ) . ஆச்சரர் ' 2th காற்சிறை - காலிடம் 173 கண் - கடிவாளம் 241 3 - 12 . கான - வனம் 247 குசைய்த்து 128 . [ 268 . கான்மாறியாடியார் துதி 6 . குஞ்சரந்தாங்குங் கோயிற் குழகன் சானமாறியாடினான் 331 . குஞ்சரந்தாங்குங் கோயிற் கூத்தன் கான்மேதி காட்டெருமை 25 22 ! ) . - குஞ்சரம் பனை 292 . ( 193 . கானம் - இசை 25 - 6 . குஞ்சி - தலைமயிர் 247 19