திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கடவுள் வாழ்த்து . வுடம்பிடிப் படைத்த டக்கை யுத்தம் மயூர ஆர்திக் கடம்பமர் மன்றற்றொங்கற் கந்தனைச் சிந்தை செய்வாம். (கசு) உக்கிரப்பெருவழுதியார். வேறு, தாரார் கிம்பத் தொடையிலங்கச் சசிமா மாபு தனில்வந்து பாரார் பெருவாழ் வுறத்தெய்வப் பாண்டிய னென்று முடிசூடிப் பேரா தரவா லாசாளும் பெருமான் திருமா மகவாய்மூர் சீரார் சங்கத் தமிழாய்ந்த தென்னன் பொன்னங் கழல் போற்றி, நக) கலைமகள், வேறு, புத்தக மக்க மாலை வராபயம் பொருந்து கையாண் முத்தணி யணிவாள் வெள்ளை முளரியா ரனாத்தான் மண்ணிற் சத்தமோ !.... த்தங் கண்-- கவளமெய் வான வேதா வத்தம மக்கனவி வெண்நீ சுடையட்டா ளிகள் போற்றி. (-)) சைவசமயாசாரியர் முதலியோர், படிபுகழ் சண்டை வேந்தர் மலரடி போற்றி பத்து வடிவுடை பியறேர் நாவுக்கரசடி போற்றி மாலை முடி கொள்சுந் தார்தார் போர் மூ. 563 5 வாத வூர் 5 டிபிணை போற்றி 2மாறோக்கடிபவ படிகள் போற்றி. (உக) நாற்பத்தெண்ணாயிரமுனிவர், டபலந்தரு தவத்தான் மிக்கோர் பத்தவை பாக்கியத்தோர் புலங்களுங் கடந்தோ ரீசன் மனேயலாற 3 போற்ற வில்லோர் "கடம்ப மர் செல்' (பரி. அ. 4 2.) * 7த் திப்பரங்குன்றத்துச் செல் வேபா ... நட்பட்டிருத்தலால், இத்துதி அமைச்சர் ததென்தலுமாம்; இய:, t. T> வே கடம்பில் படியில் அவர் எழுந்தருளியிருப்பதாகக் பybV> மரபாத லின், பொன் மாற்றுக் P த ர லுமாம்: "# தக்க மத சக்தியும் புது: பூங் கட: பும்' முந்து. உn), "கடம்பமர் கெடுபேர்" (பெரும்பான் , எக) Sபவத்ரகர்க. க., பாரார் - தமிழர்ளார். இக்கே , 'தேய்ப்ப JIT NR டி யன்' எ றது போல, "தெய்வவான் வழுதி'' படர் பில்ம் .. : 7'.) 2.), அக்கமாலை - 2. நத ராகமா); '' அக்கமாலை கொ - ங்கையிலெrix மறுவார்'' (தேவாரம்.) வராட்டயம்-மரமும் அ.யமும், கண்ட-செய்க. அமித. 2. '- ரியையா. நா ' குமார்க்கம் - சரிய, 3:1), யோகம், ஞாாம், நாற்பத்தெ tayubரம் ரென்பூரம் பேர், தில்முவாரbர் , நா , , , Top (முக் மாற்றுவர், திருவீழிமிழலை ஐந. ேற்றுவ ரென்பாே தகுமூஉப்பெ.! ரென், இவர்கள் இத்தலத்திலும் தம் சம், கா. _ ர் , திக்கா பத்தி, அருப்பு முதலிய தலங்களிலும் திர்த த II v3 APks diத நளியிருந்த சிவநேசச் செல்வர்க என்றும் (தொதின்; "எ தான் . கா பத்தெண் னாயிரரும்'' (திருவானக்காவிலா, கum}; ''கு' பத்துத் தீர்நாற்பத் தெண்ணா யிரவரெலும், ஒப்பந்த வேடத் தியாகதோம்'' (திருப்பூவணநாதருலா, (பி - ம்.) 1'பெருமாடருமா' மற்றங்கடி டிகர்' '3' போற்று இல்லோர்'
கடவுள் வாழ்த்து . வுடம்பிடிப் படைத்த டக்கை யுத்தம் மயூர ஆர்திக் கடம்பமர் மன்றற்றொங்கற் கந்தனைச் சிந்தை செய்வாம் . ( கசு ) உக்கிரப்பெருவழுதியார் . வேறு தாரார் கிம்பத் தொடையிலங்கச் சசிமா மாபு தனில்வந்து பாரார் பெருவாழ் வுறத்தெய்வப் பாண்டிய னென்று முடிசூடிப் பேரா தரவா லாசாளும் பெருமான் திருமா மகவாய்மூர் சீரார் சங்கத் தமிழாய்ந்த தென்னன் பொன்னங் கழல் போற்றி நக ) கலைமகள் வேறு புத்தக மக்க மாலை வராபயம் பொருந்து கையாண் முத்தணி யணிவாள் வெள்ளை முளரியா ரனாத்தான் மண்ணிற் சத்தமோ ! . . . . த்தங் கண் - - கவளமெய் வான வேதா வத்தம மக்கனவி வெண்நீ சுடையட்டா ளிகள் போற்றி . ( - ) ) சைவசமயாசாரியர் முதலியோர் படிபுகழ் சண்டை வேந்தர் மலரடி போற்றி பத்து வடிவுடை பியறேர் நாவுக்கரசடி போற்றி மாலை முடி கொள்சுந் தார்தார் போர் மூ . 563 5 வாத வூர் 5 டிபிணை போற்றி 2மாறோக்கடிபவ படிகள் போற்றி . ( உக ) நாற்பத்தெண்ணாயிரமுனிவர் டபலந்தரு தவத்தான் மிக்கோர் பத்தவை பாக்கியத்தோர் புலங்களுங் கடந்தோ ரீசன் மனேயலாற 3 போற்ற வில்லோர் கடம்ப மர் செல் ' ( பரி . . 4 2 . ) * 7த் திப்பரங்குன்றத்துச் செல் வேபா . . . நட்பட்டிருத்தலால் இத்துதி அமைச்சர் ததென்தலுமாம் ; இய : t . T > வே கடம்பில் படியில் அவர் எழுந்தருளியிருப்பதாகக் பybV > மரபாத லின் பொன் மாற்றுக் P லுமாம் : # தக்க மத சக்தியும் புது : பூங் கட : பும் ' முந்து . உn ) கடம்பமர் கெடுபேர் ( பெரும்பான் எக ) Sபவத்ரகர்க . . பாரார் - தமிழர்ளார் . இக்கே ' தேய்ப்ப JIT NR டி யன் ' றது போல தெய்வவான் வழுதி ' ' படர் பில்ம் . . : 7 ' . ) 2 . ) அக்கமாலை - 2 . நத ராகமா ) ; ' ' அக்கமாலை கொ - ங்கையிலெrix மறுவார் ' ' ( தேவாரம் . ) வராட்டயம் - மரமும் . யமும் கண்ட - செய்க . அமித . 2 . ' - ரியையா . நா ' குமார்க்கம் - சரிய 3 : 1 ) யோகம் ஞாாம் நாற்பத்தெ tayubரம் ரென்பூரம் பேர் தில்முவாரbர் நா Top ( முக் மாற்றுவர் திருவீழிமிழலை ஐந . ேற்றுவ ரென்பாே தகுமூஉப்பெ . ! ரென் இவர்கள் இத்தலத்திலும் தம் சம் கா . _ ர் திக்கா பத்தி அருப்பு முதலிய தலங்களிலும் திர்த II v3 APks diத நளியிருந்த சிவநேசச் செல்வர்க என்றும் ( தொதின் ; தான் . கா பத்தெண் னாயிரரும் ' ' ( திருவானக்காவிலா கum } ; ' ' கு ' பத்துத் தீர்நாற்பத் தெண்ணா யிரவரெலும் ஒப்பந்த வேடத் தியாகதோம் ' ' ( திருப்பூவணநாதருலா ( பி - ம் . ) 1 ' பெருமாடருமா ' மற்றங்கடி டிகர் ' ' 3 ' போற்று இல்லோர் '