திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி: 5.அது கவடி - பலகறை, 198, 240), 269. | களவேள்விநாடு - பாண்டி வளநாட்டின் கவடித்தாமம் - பலகறைமாலை, 24). ! சிழநாடுகளுள் ஒன்று; பண்டைக் கவடிவெண்பல், 198. சாலத்தில், ஒரு பாண்டியன் சோழ காந்தம் - தலையில்லாத உடம்பு, 222. னொருவனைக்கொன்று களவேள்வி கவளம், 337, செய்தற்கு இடமாக விருந்ததி கவிதை , (1.5), 3:36, 3:14. பத் இஃது இப்பெயர் பெற்றது; கவிதை தொடா -கவிபாடி, 85. காட்டு நாடெனலம் மறப்பதிம்; இந் கவிமனர் - கமன்னர், கவியாசர், சங் நாடு மூவரை'ன அண்ணத்திற் கப்புலவர் , 78. ஈடப்பட்டுள்ளது ; மதுரைக்குக் கவிவாணர்-சங்கப்புலார், 61). நமக்கோள் வீரசோழனென்றும் கலின், 93, 349. தார் இதன் கண்ணதென் : தெரி கவின்குழல், 114. கிறது, 1933. கவுண்யகோத்ராம், 179. களாசி காராஞ்சி, 119, 150. கவுணியர், 340, | * குதிரைகள், 132. கவுணியர் கோன் - சம்பந்தர், 316. கற்பகதரு. வா னேவிய சடம், 190. கவுரியன் பாண்டியன் , 10);, 212. கற்பகப்பொழில், 32. கழகம் - கல்விச்சால, 26.5, கற்பகவிநாயகர், 1. கழங்கு, 34. கற்பழிக்கனன் 58. கிழறி-சபதங்கூறி, 176. கற்பித்தல் செய்தல், 28. கழறிற்றறிவார் நாயஞர், 275. கற்பு. கல்வி, பாதிவிர்த்தியம், 288. கழனி, 1301, கற்பாம், 221. | கட், 16. கற்றுச் சொல்வோர், 68. 54, 325. கங்கார, (!). முக்சார்ச்ச யணர், 12-. கந்றைவார் ச: சா.க்கள், 289, காக்குன்று, 159. காங்கு, 147, | கழுக்கால், 2005. (தல், 196, கறம் - கருமை, 180, கழுமாங்கள் எறுவோராற் சுமக்கப்படு கறுத்த - கோபித்த, 1411. கழுமலம் 'காம், 186. கறுத்து - கோபித்து, 146, 283. கமூலர் படைவீடு : இது சமணர்கள் கறுவி - கோத்து , 18, 174, 3();'. எறிய 1000-கழுமரங்களின் வரிசை +றவினர், 1:17, முடிந்த ழைக் கோடியாகிய இடத் கறும் - கடிவாளம், 1 265. பாலுள்ளது ; திருப்பூவணத்தின் கறை - அ.முக்கு, இரத்தம், 2.), 289. பாகத்தது; இக்காலத்து, கழுவேறும் கன்மாப்பா வறிவதொருபலகை, 334. மடை, வேற சடையெனவழங் கன் றால் - வாடு தல், 179. கும்; கமக்களின்.பரிசை முடிந்த கன்றினர் - பகைவர், 115. Ga? கோடியில் மேலக்காலென கன்ன டன், 343.) நா மார் உள்ளது, 198. கன்னத்தில் விரலாக்குத்தல், 1Jil. கழைக்கோல், 2015, கன்ன ல் கரும்பு, 51, 114, 191, 334. கீழைய தண்டு - மூங்கிற்றண்டு, 87, கன்னல் மொழி, 131, கள்ளர் நாடு - மதுரைக்கு வடக்தே 8. களனி -எட்டுப் பராயமுடையவள் ,கன் மாலில் உள்ளது. யாகுமரிகதி, 20, 151, 166, கள்ள ன், 248-9). ' 192, 32, களக்கம் கலகம், களங்கம், குற்றம், 256, ' கன்னிகை - விவாகமாகாதவள், 330, களங்கம், 93. [து, 201, கனேனி நன் முதல், 237. களங்கனிக்கொத்து. களாப்பழக் கொத் கன்னிநாடு - பாண்டிநாடு, 244. களம் - கழுத்து , 16, 194.5. கன்னிமண்டலம் - பாண்டி நாடு, 258,
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி : 5 . அது கவடி - பலகறை 198 240 ) 269 . | களவேள்விநாடு - பாண்டி வளநாட்டின் கவடித்தாமம் - பலகறைமாலை 24 ) . ! சிழநாடுகளுள் ஒன்று ; பண்டைக் கவடிவெண்பல் 198 . சாலத்தில் ஒரு பாண்டியன் சோழ காந்தம் - தலையில்லாத உடம்பு 222 . னொருவனைக்கொன்று களவேள்வி கவளம் 337 செய்தற்கு இடமாக விருந்ததி கவிதை ( 1 . 5 ) 3 : 36 3 : 14 . பத் இஃது இப்பெயர் பெற்றது ; கவிதை தொடா - கவிபாடி 85 . காட்டு நாடெனலம் மறப்பதிம் ; இந் கவிமனர் - கமன்னர் கவியாசர் சங் நாடு மூவரை ' அண்ணத்திற் கப்புலவர் 78 . ஈடப்பட்டுள்ளது ; மதுரைக்குக் கவிவாணர் - சங்கப்புலார் 61 ) . நமக்கோள் வீரசோழனென்றும் கலின் 93 349 . தார் இதன் கண்ணதென் : தெரி கவின்குழல் 114 . கிறது 1933 . கவுண்யகோத்ராம் 179 . களாசி காராஞ்சி 119 150 . கவுணியர் 340 | * குதிரைகள் 132 . கவுணியர் கோன் - சம்பந்தர் 316 . கற்பகதரு . வா னேவிய சடம் 190 . கவுரியன் பாண்டியன் 10 ) ; 212 . கற்பகப்பொழில் 32 . கழகம் - கல்விச்சால 26 . 5 கற்பகவிநாயகர் 1 . கழங்கு 34 . கற்பழிக்கனன் 58 . கிழறி - சபதங்கூறி 176 . கற்பித்தல் செய்தல் 28 . கழறிற்றறிவார் நாயஞர் 275 . கற்பு . கல்வி பாதிவிர்த்தியம் 288 . கழனி 1301 கற்பாம் 221 . | கட் 16 . கற்றுச் சொல்வோர் 68 . 54 325 . கங்கார ( ! ) . முக்சார்ச்ச யணர் 12 - . கந்றைவார் : சா . க்கள் 289 காக்குன்று 159 . காங்கு 147 | கழுக்கால் 2005 . ( தல் 196 கறம் - கருமை 180 கழுமாங்கள் எறுவோராற் சுமக்கப்படு கறுத்த - கோபித்த 1411 . கழுமலம் ' காம் 186 . கறுத்து - கோபித்து 146 283 . கமூலர் படைவீடு : இது சமணர்கள் கறுவி - கோத்து 18 174 3 ( ) ; ' . எறிய 1000 - கழுமரங்களின் வரிசை + றவினர் 1 : 17 முடிந்த ழைக் கோடியாகிய இடத் கறும் - கடிவாளம் 1 265 . பாலுள்ளது ; திருப்பூவணத்தின் கறை - . முக்கு இரத்தம் 2 . ) 289 . பாகத்தது ; இக்காலத்து கழுவேறும் கன்மாப்பா வறிவதொருபலகை 334 . மடை வேற சடையெனவழங் கன் றால் - வாடு தல் 179 . கும் ; கமக்களின் . பரிசை முடிந்த கன்றினர் - பகைவர் 115 . Ga ? கோடியில் மேலக்காலென கன்ன டன் 343 . ) நா மார் உள்ளது 198 . கன்னத்தில் விரலாக்குத்தல் 1Jil . கழைக்கோல் 2015 கன்ன ல் கரும்பு 51 114 191 334 . கீழைய தண்டு - மூங்கிற்றண்டு 87 கன்னல் மொழி 131 கள்ளர் நாடு - மதுரைக்கு வடக்தே 8 . களனி - எட்டுப் பராயமுடையவள் கன் மாலில் உள்ளது . யாகுமரிகதி 20 151 166 கள்ள ன் 248 - 9 ) . ' 192 32 களக்கம் கலகம் களங்கம் குற்றம் 256 ' கன்னிகை - விவாகமாகாதவள் 330 களங்கம் 93 . [ து 201 கனேனி நன் முதல் 237 . களங்கனிக்கொத்து . களாப்பழக் கொத் கன்னிநாடு - பாண்டிநாடு 244 . களம் - கழுத்து 16 194 . 5 . கன்னிமண்டலம் - பாண்டி நாடு 258