திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ஈ. - தருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். 94.) கமலம் . பதுமநிதி, 24, கருநாடமன்னன் - கருநாடகதேசத் கமுகின்பாளை, 15. | கருநாடர், 200, 251. (தரசன், 258. கயம் யானை,21, 229. கருப்பஞ்சருகு எரிதல், 194, கயவன், 170. * கரும்பன - கரும்பையன்ன, 321. கயற்கண் , 335, கருவி - நீர், மின்ன ல் முதலியவற் கயற்குறி - மீனமுத்திரை, 300, றின் தொகுதி, 55. கயிலை, 72, 335. I கருவியானம், 55. I காலைபாதிகாளத்திபாதி பந்தாதி : நத் | கல்மாரி கல்மழை, 281. திரரால் இயற்றப் பெற்ற நூல், 72. | கல்யாணன - கல்லாடை,ம் குணமும் காகம், 38. உள்ளவன், 121, 140. காடி, 205. கல்லணை - இலங்கைத்தீவில், சமனொ கரப்பெருங்குள் - யானை, 57. ளியிலிருந்து உண்டாகும் ஒருக, கரப்பொற்குன்று - யானை, 3, காமுந்தாலும், 172. I கல்லாடம், 1, 6, 9, 10, 11, 27, 40, கரவாளம் - கைக்கத்தி, 128. 41, 46, 51, 59, 63, 67, 75, 78, காளந்தி - விடாதி, 5, 30. 84, 88, 92, 94 - 15, 122, கரி, 15. | 132, 142 - 3, 15:5, 168, 212, கரிக்குருவி, 11, 295, 32!!, 330, I 137, 241, 14:3, 258, 26:3, 256, கரிக்குருவிமருத்ஞ்ச யமந்திரமோது | 274, 287, 292, தல், 295. கல்லானை, 321), கரிகாயாக - யானை கரிக்கட்டை. யாக, | கல்ப ம் - கல்லானை, 9, 3:34. கரிமுகன், 1. | (100. ' கல்லுரு, 341, கரியமால் , கரியமாணிக்கப்பெருமாள், கல்லோலம் - அலை, 49. கரியுரித்தோன், 296. (20. | கல்விமன்னன், 121. கரு, 24. I | கலவல் - கலத்தல், 31:3. கருகிட - கோபிக்ச, 28:1, | கலவை , 278. கருகுதல் - மாணிக்கத்தின் குற்றம், 15. | கலிங்கத்துப் பான' : ரூ . றகரத்தி தாண் கருங்குருவி, 196, 238, 310. டைமான் மீது சயங்கொண்டார் கருடன், 303, பாடிய நால், 9, 300, சுருடி - கெருடி, 160. கலிங்கம் - அடை, 7. கருகரன், 175). காலிங்கர், 200. 1 கருணை , 15, கலித்து - சந்தித்து, 48, 5:3. கரு லச்சொக்கநாதன், 11. கலித்துயர், 328. கருணைச்சொக்கன், 273, 291, 314. | கலித்தொகை ; எட்டுத்தொகை நால் கருணை சேர்கடவுள், 285. | களுள் ஆருவது, 17, 20. கருணை சேர்சொக்கன், 289, 21). | கலியாணன் - நல்ல படையைாடை கருப்பமெய்யன், 166 - 7. கலியுகம், 311, 147. லன், 12). கருணமேனிப்புண்ஷியன், 223. கலை, 24. கருணையன், 121. ' கலைகள் அறுபத்துமூன்று பாதம் ஒழி: கருணையுடை நாயகன், 116, ந்த கலைகள், 339. கருணை புடையார், 20f. கலைச்சங்கம் - ஆடையின் தொகுதி, கருணைவாழ்வு, 208, 350. (304. வித்தையின் தொகுதி, 1 12. கருத் கடையடையணி, 174, 225-6, கலைமகள் துதி, 7. கருதிய பொருள்கள் வேண்டுபவளிக் | கம்வை, 140. கருகர், 253 - 4. (குங்கடவுள், 98. ' கவாம், 253. கருநாடதேயம், 206, 251. கஷ்டம் - கபடம், 317.
. - தருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . 94 . ) கமலம் . பதுமநிதி 24 கருநாடமன்னன் - கருநாடகதேசத் கமுகின்பாளை 15 . | கருநாடர் 200 251 . ( தரசன் 258 . கயம் யானை 21 229 . கருப்பஞ்சருகு எரிதல் 194 கயவன் 170 . * கரும்பன - கரும்பையன்ன 321 . கயற்கண் 335 கருவி - நீர் மின்ன ல் முதலியவற் கயற்குறி - மீனமுத்திரை 300 றின் தொகுதி 55 . கயிலை 72 335 . I கருவியானம் 55 . I காலைபாதிகாளத்திபாதி பந்தாதி : நத் | கல்மாரி கல்மழை 281 . திரரால் இயற்றப் பெற்ற நூல் 72 . | கல்யாணன - கல்லாடை ம் குணமும் காகம் 38 . உள்ளவன் 121 140 . காடி 205 . கல்லணை - இலங்கைத்தீவில் சமனொ கரப்பெருங்குள் - யானை 57 . ளியிலிருந்து உண்டாகும் ஒருக கரப்பொற்குன்று - யானை 3 காமுந்தாலும் 172 . I கல்லாடம் 1 6 9 10 11 27 40 கரவாளம் - கைக்கத்தி 128 . 41 46 51 59 63 67 75 78 காளந்தி - விடாதி 5 30 . 84 88 92 94 - 15 122 கரி 15 . | 132 142 - 3 15 : 5 168 212 கரிக்குருவி 11 295 32 ! ! 330 I 137 241 14 : 3 258 26 : 3 256 கரிக்குருவிமருத்ஞ்ச யமந்திரமோது | 274 287 292 தல் 295 . கல்லானை 321 ) கரிகாயாக - யானை கரிக்கட்டை . யாக | கல்ப ம் - கல்லானை 9 3 : 34 . கரிமுகன் 1 . | ( 100 . ' கல்லுரு 341 கரியமால் கரியமாணிக்கப்பெருமாள் கல்லோலம் - அலை 49 . கரியுரித்தோன் 296 . ( 20 . | கல்விமன்னன் 121 . கரு 24 . I | கலவல் - கலத்தல் 31 : 3 . கருகிட - கோபிக்ச 28 : 1 | கலவை 278 . கருகுதல் - மாணிக்கத்தின் குற்றம் 15 . | கலிங்கத்துப் பான ' : ரூ . றகரத்தி தாண் கருங்குருவி 196 238 310 . டைமான் மீது சயங்கொண்டார் கருடன் 303 பாடிய நால் 9 300 சுருடி - கெருடி 160 . கலிங்கம் - அடை 7 . கருகரன் 175 ) . காலிங்கர் 200 . 1 கருணை 15 கலித்து - சந்தித்து 48 5 : 3 . கரு லச்சொக்கநாதன் 11 . கலித்துயர் 328 . கருணைச்சொக்கன் 273 291 314 . | கலித்தொகை ; எட்டுத்தொகை நால் கருணை சேர்கடவுள் 285 . | களுள் ஆருவது 17 20 . கருணை சேர்சொக்கன் 289 21 ) . | கலியாணன் - நல்ல படையைாடை கருப்பமெய்யன் 166 - 7 . கலியுகம் 311 147 . லன் 12 ) . கருணமேனிப்புண்ஷியன் 223 . கலை 24 . கருணையன் 121 . ' கலைகள் அறுபத்துமூன்று பாதம் ஒழி : கருணையுடை நாயகன் 116 ந்த கலைகள் 339 . கருணை புடையார் 20f . கலைச்சங்கம் - ஆடையின் தொகுதி கருணைவாழ்வு 208 350 . ( 304 . வித்தையின் தொகுதி 1 12 . கருத் கடையடையணி 174 225 - 6 கலைமகள் துதி 7 . கருதிய பொருள்கள் வேண்டுபவளிக் | கம்வை 140 . கருகர் 253 - 4 . ( குங்கடவுள் 98 . ' கவாம் 253 . கருநாடதேயம் 206 251 . கஷ்டம் - கபடம் 317 .