திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

*80 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். ஐராவத்தீர்த்தம் : ஐராவதத்தால் உண் / ஓதா துணர்ந்தவன, 192. டாக்கப்பெற்றது; யானையூருனியெ ஓதிமம், 69, 110. னவும், கணபதியேந்தலெனவும்வழ : ஓம் என்பது உடன்பாட்டை யுணர் ங்கும்; மதுரைக்குமேற்கேயுள்ள த்தும் வடசொல், 191. (திருவிளை. வெள்ளை , 27, 30.) ஓரம் - பட்சபாதம், 286. ஐராவதநல்லூர்: ஐராவதம் உண்டாக் ' ஒரை, 22. கிய தார்; மதுரைக்குக் கிழக்கேயுள் , ஒலம் - முழக்கம், 3,36. எது (திருவிளை. வெள்ளை . 27,30.) ஒலிடல் - முழங்குதல், 46. ஐராவதேசுவார்: கராவததீர்த்தக்கரை ஓலை, 232, 346. யில் ஐராவதத்தாற் பூசிக்கப்பெற்ற : ஓவையைக்கட்டியனுப்பல், 232. சிவலிங்கப்பெருமான் (திருவிளை, : மூவம் - சித்திரவேலை, 333. வெள்ளை : 27, 30.) ககனம், 72. ஒக்கும் - சரி, 92.) : கங்குல் நள் - பாதியிரவு, 345. ஒக்குமொக்கும் : அடுக்கு, 74, ! கங்கை - பொற்றாமரை, 81,166,212. ஒக்குமே - ஒக்குமா, 60. | கங்கைக்கரையுயர் மண் - திருமுடியில் ஒட்டி சபதஞ்செய்து பொருந்தி,171, வைத்திருந்தமண், 147. (166. ஒட்டியர், 2016. [324. சங்கைகன்னி முதலான தீர்த்தங்கள், ஒப்பார் - இராசகாரியங்களை ஒழுங்கு ! கச்சம் - ஒரு.க.கை அளவு, 103. படச் செய்பவர், 113, 117 - 8. கச்சை , 143, 259.) ஒப்பிலழகன - ஈந்தரேசர், 28. சசை-குதிரையை கட்டுங்கருவி, 12). ஒப்பு - பொருத்தம், 217 - 8. கஞ்சம் - தாமரை, வெண்கலம், 26, ஒருக்கல் - ஒதுக்கிப்பாடுதல், 287. கஞ்சமணி, 130. [130, 205, 215. ஒருக்கால் - ஒருமுறை, 12, 192. கஞ்சர்டபுரம்: பெருங்கரையென்னும் ஒருங்க, 93, | நார்; கரிக்குருவி பூர்வஜன்ம புண் ஒருப்பட்டு, 206. ணியத்தால், ஒருமரத்தின் மீதிரு ஒருப்படுதல் - துணிதல், 335. ந்து தனக்குப்பதவைகளால் உண் ஒல்குலிடை, 346. டாகும் துன்பத்தையும் அதனை மாற் ஒல்லை , 307. | அதற்குரிய வழியையும் நினைத்துக் ஒல்லையில், 62, கொண்டிருந்த இடம். ஒயா - ஒத்து , 17. கஞ்ச டம் - கரிக்குருவி. ஒழித்துக்காட்ட, 14. கஞ்சவாள், 171, 1 ஒழுங்கி - ஒழுங்குபடுத்தி, 1433. கஞ்சாம் - சட்டை , 42. ஒளி - தெய்வத்தன்மை , 224. சஞ்ஈகியர் - சட்டையிட்ட பிரதான ஒளிர்பான் -ஒளித்துநிற்பவன், 263. எட்குன்றம், 261), (கள்', ஒளிநிற்றல், 263. கட்செவி - பாம்பு, 2. ஒளிவளர் சேரன் சோழன், 225. கட்டவிழ்த்த ல், 19. ஒற்றி - உணர்ந்து , 25. கட்டுதல் தார்: பாண்டிபாசன்" மேகங் ஒற்றை - ஒருவகைவாத்தியம், 254, | களைப்பிடித்துக் கட்டிய இடம்; இரு ஒன்றொழியாயிரவர், 115. ஏசிறையென்னுமூர்க்கு அருகிலுள் ஒன்னார், 290. ளது, 230. ஓங்கல் - மேருமலை, 22, 256. கட்டோலை - முத்திரையோலை, 99, ஓசனை - யோசனையளவு, 199, 220, கடகு, 2015, 324. [118. ஒட்டு - ஒட்டுதல், 129. (251. | கடம்பமர்கந்தன், 7. ஒரு, 122. | டம்பமாகனம், 28, 294. ஓடை - யானையின் செந்திப்பட்டம் , சட்டம்பர், 214. ஓதனம், 43, சடம்பவனத்துதி, 4. ---- --- | (278.
* 80 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . ஐராவத்தீர்த்தம் : ஐராவதத்தால் உண் / ஓதா துணர்ந்தவன 192 . டாக்கப்பெற்றது ; யானையூருனியெ ஓதிமம் 69 110 . னவும் கணபதியேந்தலெனவும்வழ : ஓம் என்பது உடன்பாட்டை யுணர் ங்கும் ; மதுரைக்குமேற்கேயுள்ள த்தும் வடசொல் 191 . ( திருவிளை . வெள்ளை 27 30 . ) ஓரம் - பட்சபாதம் 286 . ஐராவதநல்லூர் : ஐராவதம் உண்டாக் ' ஒரை 22 . கிய தார் ; மதுரைக்குக் கிழக்கேயுள் ஒலம் - முழக்கம் 3 36 . எது ( திருவிளை . வெள்ளை . 27 30 . ) ஒலிடல் - முழங்குதல் 46 . ஐராவதேசுவார் : கராவததீர்த்தக்கரை ஓலை 232 346 . யில் ஐராவதத்தாற் பூசிக்கப்பெற்ற : ஓவையைக்கட்டியனுப்பல் 232 . சிவலிங்கப்பெருமான் ( திருவிளை : மூவம் - சித்திரவேலை 333 . வெள்ளை : 27 30 . ) ககனம் 72 . ஒக்கும் - சரி 92 . ) : கங்குல் நள் - பாதியிரவு 345 . ஒக்குமொக்கும் : அடுக்கு 74 ! கங்கை - பொற்றாமரை 81 166 212 . ஒக்குமே - ஒக்குமா 60 . | கங்கைக்கரையுயர் மண் - திருமுடியில் ஒட்டி சபதஞ்செய்து பொருந்தி 171 வைத்திருந்தமண் 147 . ( 166 . ஒட்டியர் 2016 . [ 324 . சங்கைகன்னி முதலான தீர்த்தங்கள் ஒப்பார் - இராசகாரியங்களை ஒழுங்கு ! கச்சம் - ஒரு . . கை அளவு 103 . படச் செய்பவர் 113 117 - 8 . கச்சை 143 259 . ) ஒப்பிலழகன - ஈந்தரேசர் 28 . சசை - குதிரையை கட்டுங்கருவி 12 ) . ஒப்பு - பொருத்தம் 217 - 8 . கஞ்சம் - தாமரை வெண்கலம் 26 ஒருக்கல் - ஒதுக்கிப்பாடுதல் 287 . கஞ்சமணி 130 . [ 130 205 215 . ஒருக்கால் - ஒருமுறை 12 192 . கஞ்சர்டபுரம் : பெருங்கரையென்னும் ஒருங்க 93 | நார் ; கரிக்குருவி பூர்வஜன்ம புண் ஒருப்பட்டு 206 . ணியத்தால் ஒருமரத்தின் மீதிரு ஒருப்படுதல் - துணிதல் 335 . ந்து தனக்குப்பதவைகளால் உண் ஒல்குலிடை 346 . டாகும் துன்பத்தையும் அதனை மாற் ஒல்லை 307 . | அதற்குரிய வழியையும் நினைத்துக் ஒல்லையில் 62 கொண்டிருந்த இடம் . ஒயா - ஒத்து 17 . கஞ்ச டம் - கரிக்குருவி . ஒழித்துக்காட்ட 14 . கஞ்சவாள் 171 1 ஒழுங்கி - ஒழுங்குபடுத்தி 1433 . கஞ்சாம் - சட்டை 42 . ஒளி - தெய்வத்தன்மை 224 . சஞ்ஈகியர் - சட்டையிட்ட பிரதான ஒளிர்பான் - ஒளித்துநிற்பவன் 263 . எட்குன்றம் 261 ) ( கள் ' ஒளிநிற்றல் 263 . கட்செவி - பாம்பு 2 . ஒளிவளர் சேரன் சோழன் 225 . கட்டவிழ்த்த ல் 19 . ஒற்றி - உணர்ந்து 25 . கட்டுதல் தார் : பாண்டிபாசன் மேகங் ஒற்றை - ஒருவகைவாத்தியம் 254 | களைப்பிடித்துக் கட்டிய இடம் ; இரு ஒன்றொழியாயிரவர் 115 . ஏசிறையென்னுமூர்க்கு அருகிலுள் ஒன்னார் 290 . ளது 230 . ஓங்கல் - மேருமலை 22 256 . கட்டோலை - முத்திரையோலை 99 ஓசனை - யோசனையளவு 199 220 கடகு 2015 324 . [ 118 . ஒட்டு - ஒட்டுதல் 129 . ( 251 . | கடம்பமர்கந்தன் 7 . ஒரு 122 . | டம்பமாகனம் 28 294 . ஓடை - யானையின் செந்திப்பட்டம் சட்டம்பர் 214 . ஓதனம் 43 சடம்பவனத்துதி 4 . - - - - - - - | ( 278 .