திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூடாஅ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். உள்ள றை , 228. ப்பகைவர் தம்முடப்பு வீங்கத் தூங் உனங்கண் உள்ளமும் கண்களும், 251. | கும் வெங்கழுவிற் கேதப்படுமெண் உளங்குளிர்த்து, 73. பெருங்குன்றத் தெல்லா வசோகு உளத்தடைத்து, 47, 299. மெற்கெனயே'' (தக்க. 21 t}), 91), உன் நிறைஞ்சு - மனமகிழ்ந்து , 42, காண்கு - கரடி, 24, 30}4, [181, 185. உளம்பட - மனம்மெலிய, 156, என்சித்தி, 320. மனம்பறையறைதல் - நெங்சு நடுங்கு எண்டிசை, 313. தல், 287. | எண்டிசைக்கயர்கள், 21. உலம் வாழ்ந்து - மனம்மகிழ்ந்து, 249. எண்ணப்பத்து - திருவாசகத்துள்ள ஒரு உளவு - இரகசியம், 339, பதிகம், 115. ( ன்றி, 75. உளுவை - மீன் விசேடம், 310. எண்ணமொன், தமின்றி - புத்திபூர்ம்' உற்றகாலத்தி - ஆபத்துந்த காலத் - எண் 04, ராஞ்சமண்டலைவர், 198. தில், 238, நான்: "பிரத்தோர், 301, உற்றகாலத்து தெய்வமலா தில், 2018, எண் . பரவர், 191 - 5, உற்றவர்கட்குந்தவன், 132. எண்,பரைவேடு, 190. உற்றவன், 152, 17:). எண்னெண்கலை, 155,192, 324, 339. உறிஞ்சி, 46. எண்ணெண்க கல்வான், 155, உறிஞ்சியது, 332. எண்னெண்டிருநடனம், 3:50. உறை - நீர்த்துளி, 309, கண்மண்ட பக்கமப்பத்தர், 6. உறைந்த, 198.. பார் - எண்: தலார்ந்த பா வாசல், 43. ரெண் - நின்றடுவன் யாம், 213. hur ®ம், 43. எங்கெங்கு கா நாத்தமணர், 18.5. ஊடி - வெறுத்து, 28), பண்பெருக்குன்றம், 135. காதுதல் - உடம்பு புடைத்தல், ! hti. எண்மாரி பட்டுத்திசைப் பக்கம், 25. தளமன் - ருத்திரசன்மனார், 9. எண்மை - எரிமை, 11. ஊமை , 348, | கண்வசை, 181. ஊர்கள் எழு, 2:33. எண்வரைப்பெருந்தலைவர், 192. ஊர்ப்பொதிவன் - தார்ப் பொது:'ஓ ! பண் - ஞாபகசக்தி, 3:35. ஊழ், 8. (ள்ளயன், 262. | எதிர. ''ந்தான், 25:3, தா. - பலராள், 70), 77, JS, 346), காந்து - என் 3! (திசைச்சொல்) (AT ஊற்றம் - வலி, 342,) வ, திருவெம்,), 172. [34), 2ன்று கட்டு - ஒரு கைக்கட்டு, 209, எந்த செய்வேன் - யாது செய்வேன், எங்குமுள்ளான, 240. எந்தை , 252, I எச்சன் - ஒரு முனிவன், 29, 314, எந்தைபிரான, 30. (தேவர், 279. எஞ்சழல் குறையச் செய்கின்ற நெரு எம் பெருமக்கள் - எம்பெரியோராகி ப்பு, 193. Iய்து - பாய்தலால், 151). எட்டால் அஞ்சினால் - அட்டாக்க வந்த | எயில், 17. வாயில், 91. னத்தினாலும், பஞ்சாங்கவந்தனத்த எயின்முரிவாய் - மதிலயிடித்த ஒரு எட்டி, 184. [3லும், 113, | எருத்தம் - பிடரி, 79, 273. எடுத்தல் - சாதித்தல், 195. எல்.ஒளி, பால், 12, 164), 264. எண்கிரி - சைனர்களுடைய மகள்; ! எல்லாம்வல்லதித்தர், 320, 334, 34S. "ஆனைமா மலை யாதியாய வி... | எல்லாம் வல்லநாயகன. 177. ற்பல வல்லல்சேரீனர்கள்" எனபது எல்லாம்வல்லான், 256. (268. (தேவாரம் (திருஞா, ); ''எண்பெருங் கல்லார் கொங்சையுங்கடந்தசெல்வன், குன்றத்தெண் பாயிரவரு மேறினார் ! எம்வளவுபோது, 118. (163, 233. கன்'' (பெரிய திரு 8.55); யேத ! எழ - எழும்ப, மிக, 48, 101,122,124,
கூடாஅ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . உள்ள றை 228 . ப்பகைவர் தம்முடப்பு வீங்கத் தூங் உனங்கண் உள்ளமும் கண்களும் 251 . | கும் வெங்கழுவிற் கேதப்படுமெண் உளங்குளிர்த்து 73 . பெருங்குன்றத் தெல்லா வசோகு உளத்தடைத்து 47 299 . மெற்கெனயே ' ' ( தக்க . 21 t } ) 91 ) உன் நிறைஞ்சு - மனமகிழ்ந்து 42 காண்கு - கரடி 24 30 } 4 [ 181 185 . உளம்பட - மனம்மெலிய 156 என்சித்தி 320 . மனம்பறையறைதல் - நெங்சு நடுங்கு எண்டிசை 313 . தல் 287 . | எண்டிசைக்கயர்கள் 21 . உலம் வாழ்ந்து - மனம்மகிழ்ந்து 249 . எண்ணப்பத்து - திருவாசகத்துள்ள ஒரு உளவு - இரகசியம் 339 பதிகம் 115 . ( ன்றி 75 . உளுவை - மீன் விசேடம் 310 . எண்ணமொன் தமின்றி - புத்திபூர்ம் ' உற்றகாலத்தி - ஆபத்துந்த காலத் - எண் 04 ராஞ்சமண்டலைவர் 198 . தில் 238 நான் : பிரத்தோர் 301 உற்றகாலத்து தெய்வமலா தில் 2018 எண் . பரவர் 191 - 5 உற்றவர்கட்குந்தவன் 132 . எண் பரைவேடு 190 . உற்றவன் 152 17 : ) . எண்னெண்கலை 155 192 324 339 . உறிஞ்சி 46 . எண்ணெண்க கல்வான் 155 உறிஞ்சியது 332 . எண்னெண்டிருநடனம் 3 : 50 . உறை - நீர்த்துளி 309 கண்மண்ட பக்கமப்பத்தர் 6 . உறைந்த 198 . . பார் - எண் : தலார்ந்த பா வாசல் 43 . ரெண் - நின்றடுவன் யாம் 213 . hur ®ம் 43 . எங்கெங்கு கா நாத்தமணர் 18 . 5 . ஊடி - வெறுத்து 28 ) பண்பெருக்குன்றம் 135 . காதுதல் - உடம்பு புடைத்தல் ! hti . எண்மாரி பட்டுத்திசைப் பக்கம் 25 . தளமன் - ருத்திரசன்மனார் 9 . எண்மை - எரிமை 11 . ஊமை 348 | கண்வசை 181 . ஊர்கள் எழு 2 : 33 . எண்வரைப்பெருந்தலைவர் 192 . ஊர்ப்பொதிவன் - தார்ப் பொது : ' ! பண் - ஞாபகசக்தி 3 : 35 . ஊழ் 8 . ( ள்ளயன் 262 . | எதிர . ' ' ந்தான் 25 : 3 தா . - பலராள் 70 ) 77 JS 346 ) காந்து - என் 3 ! ( திசைச்சொல் ) ( AT ஊற்றம் - வலி 342 ) திருவெம் ) 172 . [ 34 ) 2ன்று கட்டு - ஒரு கைக்கட்டு 209 எந்த செய்வேன் - யாது செய்வேன் எங்குமுள்ளான 240 . எந்தை 252 I எச்சன் - ஒரு முனிவன் 29 314 எந்தைபிரான 30 . ( தேவர் 279 . எஞ்சழல் குறையச் செய்கின்ற நெரு எம் பெருமக்கள் - எம்பெரியோராகி ப்பு 193 . Iய்து - பாய்தலால் 151 ) . எட்டால் அஞ்சினால் - அட்டாக்க வந்த | எயில் 17 . வாயில் 91 . னத்தினாலும் பஞ்சாங்கவந்தனத்த எயின்முரிவாய் - மதிலயிடித்த ஒரு எட்டி 184 . [ 3லும் 113 | எருத்தம் - பிடரி 79 273 . எடுத்தல் - சாதித்தல் 195 . எல் . ஒளி பால் 12 164 ) 264 . எண்கிரி - சைனர்களுடைய மகள் ; ! எல்லாம்வல்லதித்தர் 320 334 34S . ஆனைமா மலை யாதியாய வி . . . | எல்லாம் வல்லநாயகன . 177 . ற்பல வல்லல்சேரீனர்கள் எனபது எல்லாம்வல்லான் 256 . ( 268 . ( தேவாரம் ( திருஞா ) ; ' ' எண்பெருங் கல்லார் கொங்சையுங்கடந்தசெல்வன் குன்றத்தெண் பாயிரவரு மேறினார் ! எம்வளவுபோது 118 . ( 163 233 . கன் ' ' ( பெரிய திரு 8 . 55 ) ; யேத ! எழ - எழும்ப மிக 48 101 122 124