திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ஈ.எசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், இலத்தியை மலையாக்கியது, 102. |ஈடுகொண்டு - மனங்கனிந்து, 277. இலத்திவாய் - அபானம், 101.2. ஈரைந்து பொருத்தம், 33, இலவங்கம், 221, | ஈழக்கஞ்சம் - பொற்றாமரை, 26. இலாகவம் - இலகுத்தன்மை , 25. ஈழம் - பொன், 26, 56, 301. இலாடர்: ஒருதேயத்தார், 206. [95. ஈறாம்வரிசை - கடைமுறை, 49. இலைச்சுமி - மாணிக்கத்தின் குற்றம், ஈறு - பூமியின் அந்தம், 45. இவுனி - குதிரை, 117, 337-8. ஈனம், 21. இழிகுலப்பாணன், 278, உக்கிரகுலம், 226, 298. இழிச்சி - இரக்கி, 260. உக்கிரச்செழியன், 8(). இளம்பிறைமவுலி, 244. உக்கிரப்பெருவழுதி, 148, இளைப்பு, 217. [95. உக்கிரப் பெருவழுதியார் சடையொடு இறுகுதல் - மாணிக்கத்தின் குத்தம், பிறந்தமை, 51. இறுத்தற்கு - கொடுத்தற்கு, 256. (உக்கிரப்பெருவழுதியார் துதி, 3.36. இறை. அங்கயற்கண்ணிமங்கை, அரசன், ! உக்கிரப்பரமண்டலம், 130. சிவ பருமான், :32, 112, 191, உச்ரேம், 80. 271, 287, 299, 310, 322, 3:30), உக்கிரவேல் விறற் செழியன், 80. இறைகோயில், 259. [348, உச்சிரன், 51, 319, 322, 333. இதைச்சி, 44.) உக்கிரனார். உக்கிரப்பெருவழுதியார், 9. இறைபணி - சிவபெருமான் திருவிளை உக்கிரஞர் சங்கமிருந்து தமிழாராய்க் இறையவன், 75. (யாடல், 83. து, 7. இறையனார் : இவர் பெயர் மதுரைப்பே உக்கிரனெ னும் பெயர்க்காரணம், 51. சாலவாயரென வழங்கும், 63. உகங்கள்தான் ச, 311. இறையனார். பாள் - இறையரைசப் | உகம் - யுகம், 330. பொருள், 65, 335. உகிர் - மகம், 281, இதையனா கட்பொருள், 63, 715, 3:34. உகைத்து - செலுத்தி, 338. இறைவன் - சில பெருமான், 58, 150, உங்குவர் - உங்கே (எதிரே) யுள்ளவர், இன்ன ல், 179. [289. உச்சி, 200. (206, இன்னிசைட்பாணன், 273, [9!.| ஆசம் - விலாமிச்சவேர், 221. இன்னெறி - இயநெறி, நில்லாடை, உஞ்சிட - உய்க திட, 343. இனிமை, இன்பம், மகிழ்ச்சி, 23, 26, உட்சயிறு, 84, 30, 32, 64, 180, 207, 220, 225, உட்டு , 156, இனிமைதாஞ்ரீர்த்தி, 10), (256. உடம்பிடி, படை, 7, இனிமையின், 205. உடல்பு டப்ப அடித்தல், 165, [22. இனியபல, 152, உடற்குறை - கலந்தம், குட்டநோய், ஈகை, 75. உடு - நட்சத்திரம், 14. ஈசர்பத்தர், 177. 12 ( குலம், 43. ஈசன், 161, 3-16. உடுக்கை , 205, சான் இசை' சரக திசை, 124. உடுமீன் - நட்சத்திரம், 17. ஈசான கோணத்திஇ திர, வேண்டச் உடையவனறிந்திடா தசரக்கிலை, 89. சோமசுந்தரர் ஆதிரவீசியாடியது, உண்டென் போர் - ஆஸ் நகர், 173. 5, 157. உண்பித்தல், 153. ஈசானகோலத்துமன்றம், 157, உண்ணுநீரிற் சேர்த்தற்குரிய பொருள் ஈசானகோணம், 157, கள்: ஏலம் முதலியன, 221. ஈசான திசை 207, | உணர்த்தி - துயிலுணர்த்தி , 117,
. எசு திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் இலத்தியை மலையாக்கியது 102 . | ஈடுகொண்டு - மனங்கனிந்து 277 . இலத்திவாய் - அபானம் 101 . 2 . ஈரைந்து பொருத்தம் 33 இலவங்கம் 221 | ஈழக்கஞ்சம் - பொற்றாமரை 26 . இலாகவம் - இலகுத்தன்மை 25 . ஈழம் - பொன் 26 56 301 . இலாடர் : ஒருதேயத்தார் 206 . [ 95 . ஈறாம்வரிசை - கடைமுறை 49 . இலைச்சுமி - மாணிக்கத்தின் குற்றம் ஈறு - பூமியின் அந்தம் 45 . இவுனி - குதிரை 117 337 - 8 . ஈனம் 21 . இழிகுலப்பாணன் 278 உக்கிரகுலம் 226 298 . இழிச்சி - இரக்கி 260 . உக்கிரச்செழியன் 8 ( ) . இளம்பிறைமவுலி 244 . உக்கிரப்பெருவழுதி 148 இளைப்பு 217 . [ 95 . உக்கிரப் பெருவழுதியார் சடையொடு இறுகுதல் - மாணிக்கத்தின் குத்தம் பிறந்தமை 51 . இறுத்தற்கு - கொடுத்தற்கு 256 . ( உக்கிரப்பெருவழுதியார் துதி 3 . 36 . இறை . அங்கயற்கண்ணிமங்கை அரசன் ! உக்கிரப்பரமண்டலம் 130 . சிவ பருமான் : 32 112 191 உச்ரேம் 80 . 271 287 299 310 322 3 : 30 ) உக்கிரவேல் விறற் செழியன் 80 . இறைகோயில் 259 . [ 348 உச்சிரன் 51 319 322 333 . இதைச்சி 44 . ) உக்கிரனார் . உக்கிரப்பெருவழுதியார் 9 . இறைபணி - சிவபெருமான் திருவிளை உக்கிரஞர் சங்கமிருந்து தமிழாராய்க் இறையவன் 75 . ( யாடல் 83 . து 7 . இறையனார் : இவர் பெயர் மதுரைப்பே உக்கிரனெ னும் பெயர்க்காரணம் 51 . சாலவாயரென வழங்கும் 63 . உகங்கள்தான் 311 . இறையனார் . பாள் - இறையரைசப் | உகம் - யுகம் 330 . பொருள் 65 335 . உகிர் - மகம் 281 இதையனா கட்பொருள் 63 715 3 : 34 . உகைத்து - செலுத்தி 338 . இறைவன் - சில பெருமான் 58 150 உங்குவர் - உங்கே ( எதிரே ) யுள்ளவர் இன்ன ல் 179 . [ 289 . உச்சி 200 . ( 206 இன்னிசைட்பாணன் 273 [ 9 ! . | ஆசம் - விலாமிச்சவேர் 221 . இன்னெறி - இயநெறி நில்லாடை உஞ்சிட - உய்க திட 343 . இனிமை இன்பம் மகிழ்ச்சி 23 26 உட்சயிறு 84 30 32 64 180 207 220 225 உட்டு 156 இனிமைதாஞ்ரீர்த்தி 10 ) ( 256 . உடம்பிடி படை 7 இனிமையின் 205 . உடல்பு டப்ப அடித்தல் 165 [ 22 . இனியபல 152 உடற்குறை - கலந்தம் குட்டநோய் ஈகை 75 . உடு - நட்சத்திரம் 14 . ஈசர்பத்தர் 177 . 12 ( குலம் 43 . ஈசன் 161 3 - 16 . உடுக்கை 205 சான் இசை ' சரக திசை 124 . உடுமீன் - நட்சத்திரம் 17 . ஈசான கோணத்திஇ திர வேண்டச் உடையவனறிந்திடா தசரக்கிலை 89 . சோமசுந்தரர் ஆதிரவீசியாடியது உண்டென் போர் - ஆஸ் நகர் 173 . 5 157 . உண்பித்தல் 153 . ஈசானகோலத்துமன்றம் 157 உண்ணுநீரிற் சேர்த்தற்குரிய பொருள் ஈசானகோணம் 157 கள் : ஏலம் முதலியன 221 . ஈசான திசை 207 | உணர்த்தி - துயிலுணர்த்தி 117