திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி கூ எரு இந்திரவிமானம், 32, 41, | இரட்டல் - மாறியசைதல், 39. இந்திரன், 111, 339, 342, 348 - 9, இரட்டியர்: ஒருதேயத்தார், 206. இந்திரன் விருத்திராமத்தியைப்போக் இரணியத்தண்டாமரை-பொற்றமரை, கப்பலவிமானங்கள் செய்வித்தமை, இரத்தித் தின்குற்றங்கள், 93, (296. 27. இரத்தினாவளியென்னும் அணி, 311. இந்திரன் வேண்ட ஈசானத்தில் சோம இராசநீதி, 301. சுந்தாக்கடவுள் ஆடியதி, 5, 157, | இராசா அனுமதிதருமம், 285. இந்திரேசுவரர் - இந்திரன் பெயரால் | இராமேச்சரம், 15. [135. ஐராவதம் தாபித்துப்பூசித்தசிவலிங்| இராவுத்தராயன் - குதிரைச்சேவகன், கப்பெருமானுடைய திருநாமம் (திர இராவுத்தர், 136, 242. விளை, வெள்ளையானை, ட, O.) ' இருக்கால் ஒருக்கால், 12, இந்திரை - திருமக, 112, 303. இருக்கு - வேதம், 40, 71. இந்து - சந்திரன், 111. இருஞ்சிறை - பாண்டியராசன் மேகம் இந்துமதி - வி. சமகாராசன் மனைவி, 183 : களைக்கட்டிச்சிறைப்படுத்திய இடம்; இந்துமதி இறந்தகதை, 163, கட்டுக. லூர் இருஞ்சிறை யெனவழ இந்துமன்னவன், 60. ங்கம், மானாமதுரை (வானரமது இப்பால் - மேலே, 47. ரைக்குச் சமீபமானது, 230. இபச்கடவுள் - தெய்வயானை, 30. இந்தமிழ்கள், 63. இபம் - யானை, 90), 104, 254, 334, இருந்தமிழ்ச்சங்கம், 18. 348-9. இருந்திர் - இருந்தணீர், 63. இபமருப்புத்தோடு யானைக் கொம்பாத் இடிப்பு மட்டு - இரும்பாலாகிய பொ இம்மை , 40. [செய்த காதணி, 40. இருப்பு மோதிரம், 269. (ருள், 235. இம்மையே தருவார் - கந்தரமாறர் பூசி இசம் - இருங்கோர், 54. த்த சிவலிங்கப்பெருமான், 40. இரும்பு தருமனத்தேன், 141. இமவான் றிருமகள், 109, . இரு.ம - புத்திமுத்தி, பெருமை, 21, இமைப்பு - இமைமூடல், 235. 37, 61, 138, 277. இமையவர், 24. | இருமை முந்தனம், 21, 37. இமை யார், 266.) ' இருர் - மயக்கம், 61. இயக்கமாதர் அறுவர் - யமகளிர் இரேகை, 93. இயக்கிமார், 341. (அவர், 216, இலக்கணக்கொத்து: திருவாவடுதுனற இயல்- அழக, இலக்கணம், 153,267. ஸ்ரீராமிநாததேசிகர் இயற்றிய ஓர் இயல்வாணர் - சங்கப்புலவர், புலவர், இலக்கண தா 6, 76. 17, 61, 77, 79. இலக்கண சூத்திரங்கள், 73. இயல்வாணன், 156, இலக்கு - இட்சியம், 11. இயலிசைகள், 266. | இலக, 17. (337, 349. இயலிசைவல்லன், 323, [2017. | இலச்ச ன - முத்திரை, 10, 91, 322, இயவன் - வாத்தியத்தையுடையவன் , இலச்சினைகாயில், 12. இயத சிவன் - இலக்கணத்தையு)-ய இலத்தி, 101, 102, 127, 337. இயற்சொக்கன், 82. [Coo', 263. : இலத்தியல; இது பாண்டியனைக்கொ இயற்பலகை சங்கப்பல. க, 281,345.' லச் சைனர்கள் அனுப்பிய யானை இயற்பலகையிட்டது, 281. வின்மீது அட்டாலைச் சேவகர் ஈரசிங் இயற்போதம் - இயற்கையறிவு, 217.) கக்கனையை ஓவியபொழுது அக்த இரகுவம்சம் - ஒரு நூல், 171. [பலம்,4.! பானை அஞ்சிச்சொரிந்த இலத்தியா இரசதம்படர்சிதம்பரம் - வெள்ளியம் ! லாகியது. 103.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி கூ எரு இந்திரவிமானம் 32 41 | இரட்டல் - மாறியசைதல் 39 . இந்திரன் 111 339 342 348 - 9 இரட்டியர் : ஒருதேயத்தார் 206 . இந்திரன் விருத்திராமத்தியைப்போக் இரணியத்தண்டாமரை - பொற்றமரை கப்பலவிமானங்கள் செய்வித்தமை இரத்தித் தின்குற்றங்கள் 93 ( 296 . 27 . இரத்தினாவளியென்னும் அணி 311 . இந்திரன் வேண்ட ஈசானத்தில் சோம இராசநீதி 301 . சுந்தாக்கடவுள் ஆடியதி 5 157 | இராசா அனுமதிதருமம் 285 . இந்திரேசுவரர் - இந்திரன் பெயரால் | இராமேச்சரம் 15 . [ 135 . ஐராவதம் தாபித்துப்பூசித்தசிவலிங் | இராவுத்தராயன் - குதிரைச்சேவகன் கப்பெருமானுடைய திருநாமம் ( திர இராவுத்தர் 136 242 . விளை வெள்ளையானை O . ) ' இருக்கால் ஒருக்கால் 12 இந்திரை - திருமக 112 303 . இருக்கு - வேதம் 40 71 . இந்து - சந்திரன் 111 . இருஞ்சிறை - பாண்டியராசன் மேகம் இந்துமதி - வி . சமகாராசன் மனைவி 183 : களைக்கட்டிச்சிறைப்படுத்திய இடம் ; இந்துமதி இறந்தகதை 163 கட்டுக . லூர் இருஞ்சிறை யெனவழ இந்துமன்னவன் 60 . ங்கம் மானாமதுரை ( வானரமது இப்பால் - மேலே 47 . ரைக்குச் சமீபமானது 230 . இபச்கடவுள் - தெய்வயானை 30 . இந்தமிழ்கள் 63 . இபம் - யானை 90 ) 104 254 334 இருந்தமிழ்ச்சங்கம் 18 . 348 - 9 . இருந்திர் - இருந்தணீர் 63 . இபமருப்புத்தோடு யானைக் கொம்பாத் இடிப்பு மட்டு - இரும்பாலாகிய பொ இம்மை 40 . [ செய்த காதணி 40 . இருப்பு மோதிரம் 269 . ( ருள் 235 . இம்மையே தருவார் - கந்தரமாறர் பூசி இசம் - இருங்கோர் 54 . த்த சிவலிங்கப்பெருமான் 40 . இரும்பு தருமனத்தேன் 141 . இமவான் றிருமகள் 109 . இரு . - புத்திமுத்தி பெருமை 21 இமைப்பு - இமைமூடல் 235 . 37 61 138 277 . இமையவர் 24 . | இருமை முந்தனம் 21 37 . இமை யார் 266 . ) ' இருர் - மயக்கம் 61 . இயக்கமாதர் அறுவர் - யமகளிர் இரேகை 93 . இயக்கிமார் 341 . ( அவர் 216 இலக்கணக்கொத்து : திருவாவடுதுனற இயல் - அழக இலக்கணம் 153 267 . ஸ்ரீராமிநாததேசிகர் இயற்றிய ஓர் இயல்வாணர் - சங்கப்புலவர் புலவர் இலக்கண தா 6 76 . 17 61 77 79 . இலக்கண சூத்திரங்கள் 73 . இயல்வாணன் 156 இலக்கு - இட்சியம் 11 . இயலிசைகள் 266 . | இலக 17 . ( 337 349 . இயலிசைவல்லன் 323 [ 2017 . | இலச்ச - முத்திரை 10 91 322 இயவன் - வாத்தியத்தையுடையவன் இலச்சினைகாயில் 12 . இயத சிவன் - இலக்கணத்தையு ) - இலத்தி 101 102 127 337 . இயற்சொக்கன் 82 . [ Coo ' 263 . : இலத்தியல ; இது பாண்டியனைக்கொ இயற்பலகை சங்கப்பல . 281 345 . ' லச் சைனர்கள் அனுப்பிய யானை இயற்பலகையிட்டது 281 . வின்மீது அட்டாலைச் சேவகர் ஈரசிங் இயற்போதம் - இயற்கையறிவு 217 . ) கக்கனையை ஓவியபொழுது அக்த இரகுவம்சம் - ஒரு நூல் 171 . [ பலம் 4 . ! பானை அஞ்சிச்சொரிந்த இலத்தியா இரசதம்படர்சிதம்பரம் - வெள்ளியம் ! லாகியது . 103 .