திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், (கா) வெள்ளியம்பலம், வேறு மருமல சயன்மா லேத்த மதுரைமா தேவி வாழ்த்தப் பாவரு முனிவர் போற்றப் பதஞ்சலி முனிவன் காணப் 1.பொருவருங் ... வுண் முன்னம் பொன்னினம் பலத்து ளாடு மருநடம் புரிந்த வெள்ளி பம்பலம் போற்றி போற்றி, (26 15 ) கான்மாறியாடியவர், கதிதரு றைகள் ! பா... பொருணைமெய் காட்டித் தென்னன் து செய 4வாருங் காணார் சோதிகின் றf sd Ak; திதமும் மதுரை யந்தன் சிற்பர வெளியாந் தொல்லைட் பொதுவி னுண் மாறியாகும் பூங்கழல் போற்றி போற்றி. விநாயகர். குறைவற வடசொல் சொல்லுங் கதை தமிழ்க் கொத்தி குலே ரிறைவுற நடத்து தற்க கள் பனைத் நடக்கை வெற்றிச் சிறுபதப் பெருவயிற்றுச் செக்கர்முக் :கட்க ளிற்றை புறவுற விதயகூடத் தரிபடா ஈந்தாற் சேர்ட்: பாரம்', முருகக்கடவுள். டங்கரு (... ங் + லென்ன diara ரெண் நந்தக் தொடர்ந்தார் ஈடந்த சீற்றச் சூருல் பிளந்த வைக்க கடம்ப பராபதலிய பனிற் டயராறு; இஃது இந்நூலித் பரக் கக்காணப் படும்; ''Brip (?': {!; 4 வர்க் காடிய பெர்பான்'', ''கூடன்மா கே ரா!!! வயதை", "பதட்ட ச்சு மறிப்ப, Eich Ir etS:ா; மின் நிறைக் தாட, HTI க : 'நாடாடிய , ! = "}\L: 8:3:" (கல்.கக, -2(), 2.{4}] <' பவற்ற முணர், கரு, ம ( 'மாரோ - தடாதகைப்பாட்டியார்; மதுராபதித்தெய்வ முமாம். பதஞ்சலி முனிவர்க்காக கடம்புரிந்ததை, ''வர் திபகஞ் சலிக்குட்டஞ் செய்தவாரம்" (....) எடததும், . - ஆம் த யா ... லார்க; 'பதஞ்சலிக் கரிய பாமநாடக" (தயா , மீர்த்தி, கா.) AH , மதைக. ' :- :' 'அருமன மகா தப்'பாட" ( » 2 ! 5*,) சோதி - HO.! நமா: ; ழுவாய். நிதம் - , அதிரசி ஆகமெட் 4 ; 2. கஉ, 25.; "அதிரவீசி யாவாய்" (தே.) கஎ, வடசொ , "ode ,து, உத்தரமா .-- சாத்துர்கா சாராமச்சயமென் தம் பகுதியை; க; கூகு, தமிழ்க்கொத்து - மிழ்ச் செய்யுட்களின் தொகுதி, தமிழ்நூல்களின் தொகுதியுமாம்;"செமுத்த மிழ்க்கொத்தாக்க வல்லாரில்லை'' (கஅ: 57); "கோக்சந் தமிழ்கங்காத் தலத்தும்ாழ்க'' (தக்கயாக, இறுதித் தாழிசை,) ! ரசம் - அன்பு, கயிறு. கபி, மடங்கள் - : ', என்னைத் தாடர்ந்து , ரூர் - சூரடமஸ்: கடம் 1.மர் கந்தனெ இயைக்க ஈவலிங்க பெர்மா நட்க்குரிய ஸ்தவித்தை அத்தலத்துள்ள முருகக்கடவுளுக்கும் உரியதாகக் கூறுதல் மரபாதலின், 'கடம் பமர்... கந்தனை' என்றார்; ஸ்ரீக்காம்பர மூர்த்தக்குரிய மாமாத்தை, "மாவடி வைகுஞ் செவ்வேள்" என முருகப்பிராடுக்கும் கூறியிருத்தல் காண்க; அன்றி, (9 - ம்.) 1 'போற்றும் பதஞ்' 2 பொருவரு மமரர் சூழப் பொன்னின்' S'கடம்புரியும்' ''யாருங்காலச்' 'சிற்பர வாளி'
திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் ( கா ) வெள்ளியம்பலம் வேறு மருமல சயன்மா லேத்த மதுரைமா தேவி வாழ்த்தப் பாவரு முனிவர் போற்றப் பதஞ்சலி முனிவன் காணப் 1 . பொருவருங் . . . வுண் முன்னம் பொன்னினம் பலத்து ளாடு மருநடம் புரிந்த வெள்ளி பம்பலம் போற்றி போற்றி ( 26 15 ) கான்மாறியாடியவர் கதிதரு றைகள் ! பா . . . பொருணைமெய் காட்டித் தென்னன் து செய 4வாருங் காணார் சோதிகின் றf sd Ak ; திதமும் மதுரை யந்தன் சிற்பர வெளியாந் தொல்லைட் பொதுவி னுண் மாறியாகும் பூங்கழல் போற்றி போற்றி . விநாயகர் . குறைவற வடசொல் சொல்லுங் கதை தமிழ்க் கொத்தி குலே ரிறைவுற நடத்து தற்க கள் பனைத் நடக்கை வெற்றிச் சிறுபதப் பெருவயிற்றுச் செக்கர்முக் : கட்க ளிற்றை புறவுற விதயகூடத் தரிபடா ஈந்தாற் சேர்ட் : பாரம் ' முருகக்கடவுள் . டங்கரு ( . . . ங் + லென்ன diara ரெண் நந்தக் தொடர்ந்தார் ஈடந்த சீற்றச் சூருல் பிளந்த வைக்க கடம்ப பராபதலிய பனிற் டயராறு ; இஃது இந்நூலித் பரக் கக்காணப் படும் ; ' ' Brip ( ? ' : { ! ; 4 வர்க் காடிய பெர்பான் ' ' ' ' கூடன்மா கே ரா ! ! ! வயதை பதட்ட ச்சு மறிப்ப Eich Ir etS :ா ; மின் நிறைக் தாட HTI : ' நாடாடிய ! = } \ L : 8 : 3 : ( கல் . கக - 2 ( ) 2 . { 4 } ] < ' பவற்ற முணர் கரு ( ' மாரோ - தடாதகைப்பாட்டியார் ; மதுராபதித்தெய்வ முமாம் . பதஞ்சலி முனிவர்க்காக கடம்புரிந்ததை ' ' வர் திபகஞ் சலிக்குட்டஞ் செய்தவாரம் ( . . . . ) எடததும் . - ஆம் யா . . . லார்க ; ' பதஞ்சலிக் கரிய பாமநாடக ( தயா மீர்த்தி கா . ) AH மதைக . ' : - : ' ' அருமன மகா தப் ' பாட ( » 2 ! 5 * ) சோதி - HO . ! நமா : ; ழுவாய் . நிதம் - அதிரசி ஆகமெட் 4 ; 2 . கஉ 25 . ; அதிரவீசி யாவாய் ( தே . ) கஎ வடசொ ode து உத்தரமா . - - சாத்துர்கா சாராமச்சயமென் தம் பகுதியை ; ; கூகு தமிழ்க்கொத்து - மிழ்ச் செய்யுட்களின் தொகுதி தமிழ்நூல்களின் தொகுதியுமாம் ; செமுத்த மிழ்க்கொத்தாக்க வல்லாரில்லை ' ' ( கஅ : 57 ) ; கோக்சந் தமிழ்கங்காத் தலத்தும்ாழ்க ' ' ( தக்கயாக இறுதித் தாழிசை ) ! ரசம் - அன்பு கயிறு . கபி மடங்கள் - : ' என்னைத் தாடர்ந்து ரூர் - சூரடமஸ் : கடம் 1 . மர் கந்தனெ இயைக்க ஈவலிங்க பெர்மா நட்க்குரிய ஸ்தவித்தை அத்தலத்துள்ள முருகக்கடவுளுக்கும் உரியதாகக் கூறுதல் மரபாதலின் ' கடம் பமர் . . . கந்தனை ' என்றார் ; ஸ்ரீக்காம்பர மூர்த்தக்குரிய மாமாத்தை மாவடி வைகுஞ் செவ்வேள் என முருகப்பிராடுக்கும் கூறியிருத்தல் காண்க ; அன்றி ( 9 - ம் . ) 1 ' போற்றும் பதஞ் ' 2 பொருவரு மமரர் சூழப் பொன்னின் ' S ' கடம்புரியும் ' ' ' யாருங்காலச் ' ' சிற்பர வாளி '