திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ஈ.எச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், ஆவிநன்கு - மனமகிழ்ச்சி, 66. | இட்ட திசை, 169. ஆவிகாயகன், 173. [15. | இட்டவாள், 145. ஆவியெமுதண்ணீர்த்தாங்கரியதாகப், இட்டிறுத்திட்டது, 178. ஆழி - கடல், கொண்டாழி, மோதிரம், இடக்கை , 205. 24, 68, 331, 349. இடந்தருமிடத்தரும், 61. ஆள் - ஆள்வாய், காலாள், பரன், 203, ! இடப்பொற்சேவடிக் கூத்து, 158. ஆளரி - ஆண் சிங்கம், 304. (279,148. இடபக்குறி, 322. ஆளுடையநாயகன் - திருப்பெரும் இடபகிரி: இது சோலைமலை யெனவும் துரைச் சிவம் - ருமான்; ரீமாணி வழங்கும், 178, 340. க்கவாசசுரை , ஆண்டாளின் மையின் , இடபம், 178, இவர் இப்பெயர்பெற்றார், 124. i இ.-பவிலச்சினை, 349. ளுடையார் கோயில் - திருப்பு பருக்| இடயவெற்பு: இதில் பறக்கிணறும் துறை; சிவபெருமான் ஆசிரியவடி) உறங்காப்புளியும் உள் என, 178. வம் கொண்டு திருவாத தாடிகளை / இடம் - சமயம், 170. ஆட்கொண்டருளிய இடமாதலின் இடம் S . ம்பரிவத்தித்தல், 131. இஃது இப்பெடர் பெந்தத; இது . இடயெகதி, 131. துறையெனவும், துறைuைea வும், இடுக்கண், 323. திருப்பெருந்துறையெனகம், பொக் இடுகுறி - இட்டபுண்டாம், 152. துறையெனவும் வழங்கும், 111, ! இடும்பர், 220. ஆதபேக்கும், 165. [117, 124. இம்பை - துன்பம், 257. ஆறு சுவை, 255, இடைக்கா...ர்: மதுரைக்குக் கிழக்கே ஆதெழுத்து, 227, முத்தனேந்தவென்லு மூருக்கு வடக் ஆன், 16, 150, கே உள்ளது, ஆனனன், 101, இடைக்காடர் : சங்கப் புலவருளொரு ஆனிரை, 252. வர்; இவருடைய ஊர் இடைக்காட் இக்கு - கரும்பு, 96. ' என்று கூறுவதுண்டு, 77, 7!). இகல் - மாறடாடு, 334. இடைக்காடர் கபிலர் தோழரென்பது, இங்கிதம், 284. 77, 79. [348 இங்கவர். இவ்விடத்திலும் பார், 2011. இடைக்காடன், 77, 79,. 321, 336, இசைக்குகலலசங்கரன், 311, இடைச்சாதிக்கோலம், 261. இசைக்குவமை, 267. இடை தல - மெலிதல், 270. இசைச்சொக்கன், 267. இடைாடு; ஒருபொருட்டன் மொழி,62, இசைத்தொழில்பத்து, 271. இ.ை-d,'ந்து - திருவிடைமருமார், 343. இசைத்தொழிக்குத்ர மெட்டு, 287. இடைய, 234. இசைப்பலகை, 345. | இணங்கன் - நண்பன், 126. இசைப்புலவர், 286. [288. இணை - இரண்டு, ஒப்பு, 277, 318. இசைமரபு, 267, 271, 285, 287, | இணையிலான் - சிவபெருமான், 34, இசையேழு, 282, 311. இதத்தி- இனியசெய்தலையுடைய, 325. இசையோசை, 287. இதவிய - இனிய, 139. (வன், 77. இசைவல்லான், 266, 268, 344. இதவியோன் - இன்பத்தைச்செய்ப இசைவாணர், 286. இதழி - கொன்றை , 4, 14, 241. இசைவாது, 329. இந்திரஞாலம் - இந்திரஜாலம், 140. இஞ்சி, 100. இந்திரவிமானத்தைத் தாங்கும் யானை இட்ட கொற்றாள், 147. முதலியன, 30.
. எச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் ஆவிநன்கு - மனமகிழ்ச்சி 66 . | இட்ட திசை 169 . ஆவிகாயகன் 173 . [ 15 . | இட்டவாள் 145 . ஆவியெமுதண்ணீர்த்தாங்கரியதாகப் இட்டிறுத்திட்டது 178 . ஆழி - கடல் கொண்டாழி மோதிரம் இடக்கை 205 . 24 68 331 349 . இடந்தருமிடத்தரும் 61 . ஆள் - ஆள்வாய் காலாள் பரன் 203 ! இடப்பொற்சேவடிக் கூத்து 158 . ஆளரி - ஆண் சிங்கம் 304 . ( 279 148 . இடபக்குறி 322 . ஆளுடையநாயகன் - திருப்பெரும் இடபகிரி : இது சோலைமலை யெனவும் துரைச் சிவம் - ருமான் ; ரீமாணி வழங்கும் 178 340 . க்கவாசசுரை ஆண்டாளின் மையின் இடபம் 178 இவர் இப்பெயர்பெற்றார் 124 . i . - பவிலச்சினை 349 . ளுடையார் கோயில் - திருப்பு பருக் | இடயவெற்பு : இதில் பறக்கிணறும் துறை ; சிவபெருமான் ஆசிரியவடி ) உறங்காப்புளியும் உள் என 178 . வம் கொண்டு திருவாத தாடிகளை / இடம் - சமயம் 170 . ஆட்கொண்டருளிய இடமாதலின் இடம் S . ம்பரிவத்தித்தல் 131 . இஃது இப்பெடர் பெந்தத ; இது . இடயெகதி 131 . துறையெனவும் துறைuைea வும் இடுக்கண் 323 . திருப்பெருந்துறையெனகம் பொக் இடுகுறி - இட்டபுண்டாம் 152 . துறையெனவும் வழங்கும் 111 ! இடும்பர் 220 . ஆதபேக்கும் 165 . [ 117 124 . இம்பை - துன்பம் 257 . ஆறு சுவை 255 இடைக்கா . . . ர் : மதுரைக்குக் கிழக்கே ஆதெழுத்து 227 முத்தனேந்தவென்லு மூருக்கு வடக் ஆன் 16 150 கே உள்ளது ஆனனன் 101 இடைக்காடர் : சங்கப் புலவருளொரு ஆனிரை 252 . வர் ; இவருடைய ஊர் இடைக்காட் இக்கு - கரும்பு 96 . ' என்று கூறுவதுண்டு 77 7 ! ) . இகல் - மாறடாடு 334 . இடைக்காடர் கபிலர் தோழரென்பது இங்கிதம் 284 . 77 79 . [ 348 இங்கவர் . இவ்விடத்திலும் பார் 2011 . இடைக்காடன் 77 79 . 321 336 இசைக்குகலலசங்கரன் 311 இடைச்சாதிக்கோலம் 261 . இசைக்குவமை 267 . இடை தல - மெலிதல் 270 . இசைச்சொக்கன் 267 . இடைாடு ; ஒருபொருட்டன் மொழி 62 இசைத்தொழில்பத்து 271 . .ை - d ' ந்து - திருவிடைமருமார் 343 . இசைத்தொழிக்குத்ர மெட்டு 287 . இடைய 234 . இசைப்பலகை 345 . | இணங்கன் - நண்பன் 126 . இசைப்புலவர் 286 . [ 288 . இணை - இரண்டு ஒப்பு 277 318 . இசைமரபு 267 271 285 287 | இணையிலான் - சிவபெருமான் 34 இசையேழு 282 311 . இதத்தி - இனியசெய்தலையுடைய 325 . இசையோசை 287 . இதவிய - இனிய 139 . ( வன் 77 . இசைவல்லான் 266 268 344 . இதவியோன் - இன்பத்தைச்செய்ப இசைவாணர் 286 . இதழி - கொன்றை 4 14 241 . இசைவாது 329 . இந்திரஞாலம் - இந்திரஜாலம் 140 . இஞ்சி 100 . இந்திரவிமானத்தைத் தாங்கும் யானை இட்ட கொற்றாள் 147 . முதலியன 30 .