திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூ எ2. திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். அலம் - நிறைவு, 4. அறுதியிட்டு - நிச்சயித்து, 113. அலர் - பழிமொழி, பூ, 14. அறுபத்துநால்வர் பத்தர், 85. அவதாம்= அவஸாம் - சமயம், 214. அறுபத்து மூன் றுகலைகள், 339. அவதரித்தல் - தங்கல், 183. | அறுவை - ஆடை, 21.1. அவதானம் அபதானம் - திருவிளையா அறை-பொன்னதை, வரையறை சய்த டல், 13, 104, 151, | கோட்டம், 142, 238, 274, அவமானவஞ்சம் - அவமானத்தைத் அறைகூவி - பொர அழைத்து, 340. தரும் வஞ்சனைத்தொழில், 165,170, அன்பர்க்கன்பார், 230. அவல் - பள்ளம், 292. அன்பர்சுமைபூண்டுகொண்டான், 116, அவி, 341, | அன்பர் தம்பிழை பொறுப்பவக், 71. அவை - சபை, 49. 'அன்பித்துண, 72. I அழகர்கலம்பகம், 2, 1.1. | அன்பின் மிகுதியால் அடுக்கிக் கூறல்,3. அழகன் - சோமசுந்தரக்கட ' , 28-9, அன்பினந்தின, (3. 175, 196, 206, 313, அன்றினர் - விரோதித்தவர், 3.1. அழகார் சங்கமண்டபம், 62. அன்றினார் புரம் - பகைவர்புரம், 37. அழகார்சொக்கர், 53. | அன்ன : நெஞ்சறிசுட்டு, 150. அழகார்மெய்யன், 53.) ! அன்னக்குழிகள் நான்கு, 9. அழகிய சொக்கன், 69, அன்னக்குழி மண்டபம் : மதுரையில் அழகிய சொக்கனென்றும் தோலாக்) மேலைச்சித்திர வீதியில் உள்ளது; அழகிய சொக்கு, 48. (கை, 17:3. இது தேமுண்ட திருவிளையாடல் அழகிய பெருமான், 236. விழாநடை பெறுதற்கு இடமாக இரு அழகினுக்கழகார் மேனி, 1104. [1!13. க்கி தது; இந்த்பல தெய்வவடிவு அழல் - நெருப்பு, விலம், 22, 175, ங்கள் உள்ளன; இதிலிருந்த குண் அழல்விழித்து - தீப்புதப்படவிழித்து, டோதாவடிவம் இக்காலத்துத் திரு அமுக்கு, 312, க்கல்யாண மண்டபத்தில் வைக்கப் அழுங்க; 49. பெற்றுள்ளது, 45, அழுங்குதல், 93. அன்பரப்பொருப்பு, 43. அழுத்த, 11). அன்முழை - அவ்விடம், 74, !} 1. அளகைக்கோன் - குபேரன், 81, 214, | அன்னைப்பத்து - திருவாசகத்கள். அற்பு, 306. ஒரு பதிகம், 128, அற்புதசொக்கமூர்த்தி, 92. அன்னையில் புதல்வன், 154. [16.. அற்புதம் - அறிவு, 318. அன்னை யொப்ப அக்கட்கு நல்லவன், அற்றம் - சோர்வு, 224, அனந்தமாமுனி - பதஞ்சலி, 41, அற்றரும் - அல்தரும், 69. அனல், 14, அற்றவர்க்கற்றசிவன், 252. அனலும்புன லுந் தமிழியலறிதல், 14. அந்தவர்க்கற்ற செல்வன், 213. அனிலமார்மூலை - வாயுமூலை, 57. அற. மிக, 44, | அனுமதி, 285. அரக்கரைசாவினாள், 186. அலுமனியா - ஒலித்து, 130, அறிஞர், 263, (39, அனையவும் - எல்லாம், 252. அறுகு. மங்கலதிரவியங்கரூ ஒன்று, | ஆக்கினாசித்தன், 334. அறுகொடுதருபபைசூ---ல், 38. ஆக்கினைச்சித்தன், 51. அறுசுவை, 278, 319. ஆகண்டலா - இந்திரன், 41, 101. அறுதற்கச்சை , 143. [345.) ஆகம் - மனம், 119. அறுதி - நிச்சயம், முடிவு, 242, 338, ஆகமக்கள், 82, 336, (59.)
கூ எ2 . திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . அலம் - நிறைவு 4 . அறுதியிட்டு - நிச்சயித்து 113 . அலர் - பழிமொழி பூ 14 . அறுபத்துநால்வர் பத்தர் 85 . அவதாம் = அவஸாம் - சமயம் 214 . அறுபத்து மூன் றுகலைகள் 339 . அவதரித்தல் - தங்கல் 183 . | அறுவை - ஆடை 21 . 1 . அவதானம் அபதானம் - திருவிளையா அறை - பொன்னதை வரையறை சய்த டல் 13 104 151 | கோட்டம் 142 238 274 அவமானவஞ்சம் - அவமானத்தைத் அறைகூவி - பொர அழைத்து 340 . தரும் வஞ்சனைத்தொழில் 165 170 அன்பர்க்கன்பார் 230 . அவல் - பள்ளம் 292 . அன்பர்சுமைபூண்டுகொண்டான் 116 அவி 341 | அன்பர் தம்பிழை பொறுப்பவக் 71 . அவை - சபை 49 . ' அன்பித்துண 72 . I அழகர்கலம்பகம் 2 1 . 1 . | அன்பின் மிகுதியால் அடுக்கிக் கூறல் 3 . அழகன் - சோமசுந்தரக்கட ' 28 - 9 அன்பினந்தின ( 3 . 175 196 206 313 அன்றினர் - விரோதித்தவர் 3 . 1 . அழகார் சங்கமண்டபம் 62 . அன்றினார் புரம் - பகைவர்புரம் 37 . அழகார்சொக்கர் 53 . | அன்ன : நெஞ்சறிசுட்டு 150 . அழகார்மெய்யன் 53 . ) ! அன்னக்குழிகள் நான்கு 9 . அழகிய சொக்கன் 69 அன்னக்குழி மண்டபம் : மதுரையில் அழகிய சொக்கனென்றும் தோலாக் ) மேலைச்சித்திர வீதியில் உள்ளது ; அழகிய சொக்கு 48 . ( கை 17 : 3 . இது தேமுண்ட திருவிளையாடல் அழகிய பெருமான் 236 . விழாநடை பெறுதற்கு இடமாக இரு அழகினுக்கழகார் மேனி 1104 . [ 1 ! 13 . க்கி தது ; இந்த்பல தெய்வவடிவு அழல் - நெருப்பு விலம் 22 175 ங்கள் உள்ளன ; இதிலிருந்த குண் அழல்விழித்து - தீப்புதப்படவிழித்து டோதாவடிவம் இக்காலத்துத் திரு அமுக்கு 312 க்கல்யாண மண்டபத்தில் வைக்கப் அழுங்க ; 49 . பெற்றுள்ளது 45 அழுங்குதல் 93 . அன்பரப்பொருப்பு 43 . அழுத்த 11 ) . அன்முழை - அவ்விடம் 74 ! } 1 . அளகைக்கோன் - குபேரன் 81 214 | அன்னைப்பத்து - திருவாசகத்கள் . அற்பு 306 . ஒரு பதிகம் 128 அற்புதசொக்கமூர்த்தி 92 . அன்னையில் புதல்வன் 154 . [ 16 . . அற்புதம் - அறிவு 318 . அன்னை யொப்ப அக்கட்கு நல்லவன் அற்றம் - சோர்வு 224 அனந்தமாமுனி - பதஞ்சலி 41 அற்றரும் - அல்தரும் 69 . அனல் 14 அற்றவர்க்கற்றசிவன் 252 . அனலும்புன லுந் தமிழியலறிதல் 14 . அந்தவர்க்கற்ற செல்வன் 213 . அனிலமார்மூலை - வாயுமூலை 57 . அற . மிக 44 | அனுமதி 285 . அரக்கரைசாவினாள் 186 . அலுமனியா - ஒலித்து 130 அறிஞர் 263 ( 39 அனையவும் - எல்லாம் 252 . அறுகு . மங்கலதிரவியங்கரூ ஒன்று | ஆக்கினாசித்தன் 334 . அறுகொடுதருபபைசூ - - - ல் 38 . ஆக்கினைச்சித்தன் 51 . அறுசுவை 278 319 . ஆகண்டலா - இந்திரன் 41 101 . அறுதற்கச்சை 143 . [ 345 . ) ஆகம் - மனம் 119 . அறுதி - நிச்சயம் முடிவு 242 338 ஆகமக்கள் 82 336 ( 59 . )