திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூ.எ0 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், இருந்ததென்றும் இதற்கு வடக்கே அணிமாமுதலிய சித்திகள், 218. யள்ள, யானை மலையென்றம் தெரி அணியல் - ஆபாணம், 119. கன்த ன, 255.) அணுக்க - குசலலவர், 168. உட்டாலைவீரக்கோலம், 101, அலுக்கன் - உயிர்கள், 54, 168. அடர்ப்ப ளே, 127. | அத்தபுளகிகம், 130. | அடல் - போர், 326. அத்தம்:- அர்த்த ம் - பொருள், 22, அடவி, 166, அத்தமண்டலம், 130. அடி - அடிபடுதல், பாதம், 14, அத்தர் - தலைவர், 71. அடிகண்மார், 185. அத்த ன், 64, I அடிசில், 303 | அத்தி - கடல், 29, 59, 83. அடிமைக்குசல்லவர், 312. அத்தியன் நொதசேவகன். அட்டாலைச் அடியஉர்க்செனி, ஈத்தரன், 204. | சேவ:சன், 252. [252, 261. அடியார்ச்சி -4 செ' , 155 அதர் - முறை , வழி, 47,63,98, 146, அடியவர்க் கெளியலேம் - மான், 72 அதர்படப்போயடை - வழியோடே அடியார்கட்கெளியார், 52, அதர்வு, 275. போய் அடை, 146. அடியவர், ரத்து கல்லவ ' , 223. |தி - வலச்சாதி, 83, 8). அடியவர் தமை தின்மை பறிப்பிள், 'அதிக்கை: ஓரர், 170, ('', 61. | அ -- காரி, 142, 146. (பதிசம், 115, அடியார்க்கினியா கொடுஞ் சொக்| அதிசயப்பத்து - திருவாசகத் மள்ள ஒரு அடியார்க்கு நல்பார் த்திரம், 173. அதிமதுரம், 221. [83, 85, 322, அடி யார்க்சகwar, 183. அதியரையன் - வலைச்சாதிக்கு அரசன், அடியார்க்கு கல்லோன்', 171, | அகிர்வு. கடுக்கம், முழக்கம், 93, 100, அடியார் குறை தீர்,''ன், 51. ! அதிரவீபோடுதல், 6, 157, (184, அடியார் தங்கட் கெளியர், 103. !' அதாவீசியாடுவான், 158. அடியார் தங்கட் கவன், 273, அல்லர், 5. அடியார் தங்களும் சிறை தீர்ப்பான், 54, அந்தகன்றிசை - தென்றிசை, 20. அடி வடிம்பு - SV: H, '* *"O ) 4, 136, அந்தணர் குல பயிடல், 182. அடி வாயில், 153, அந்தணன் - பிரமன், 111, 140, வாக்களை - மடைப்பள்ளி, 44. சந்தசாயான். சுந்தரன், வடிவுடைக் அடுக்கு , 3, 18, 62, {4 73, 80, 82, கடவுள், 26. 87-8,120, 122, 125, 148, 248, அசதம் - அழகு, 26. 249, 251, 21.2, 267, 270. . அதரம் - ஆகாயம், 273. அடைச்சலப்டத்து - திருவாசகத்தள்ள : அசதித் கிருக்கும் - முடித்துவைத்திரு ஒருபதிகம், 126. [124, க்சம், 144, அடைத்து - ஒட்டடை த்து, ஒப்பித்து, அத்திப்பிறையோள், 265. அடைய - எல்லாரும், முழுவதும், 101, அதோ , 103, 117. அலடவு, 26, 55, 67. [180, 1 அபத்தமாமுனி - பதஞ்சலி, 41. தண்டத்தைக் குமரன் மாம்மைத்து, அநயன் - ஒப்பில்லாதவன், 58. அண்ட ம், 133. | | அபதானம் - அவதானம் என்பதைப் அண்டர்கோன், 50. அபயம், 73. (பார்க்க, அணங்கு, 35, அபயன் - சோழன், 240, 341, உணரிட்டு, 262, அபாயம் - ஆபத்து, 216, அணி - அழகு, சேனையை வசப்பாய், அபிடேகச் சொக்கன், 53, அணி நூல், 236. [27, 221}, 239, 1 அபிடேகம் - கிரீடம், 53.
கூ . எ0 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் இருந்ததென்றும் இதற்கு வடக்கே அணிமாமுதலிய சித்திகள் 218 . யள்ள யானை மலையென்றம் தெரி அணியல் - ஆபாணம் 119 . கன்த 255 . ) அணுக்க - குசலலவர் 168 . உட்டாலைவீரக்கோலம் 101 அலுக்கன் - உயிர்கள் 54 168 . அடர்ப்ப ளே 127 . | அத்தபுளகிகம் 130 . | அடல் - போர் 326 . அத்தம் : - அர்த்த ம் - பொருள் 22 அடவி 166 அத்தமண்டலம் 130 . அடி - அடிபடுதல் பாதம் 14 அத்தர் - தலைவர் 71 . அடிகண்மார் 185 . அத்த ன் 64 I அடிசில் 303 | அத்தி - கடல் 29 59 83 . அடிமைக்குசல்லவர் 312 . அத்தியன் நொதசேவகன் . அட்டாலைச் அடியஉர்க்செனி ஈத்தரன் 204 . | சேவ : சன் 252 . [ 252 261 . அடியார்ச்சி - 4 செ ' 155 அதர் - முறை வழி 47 63 98 146 அடியவர்க் கெளியலேம் - மான் 72 அதர்படப்போயடை - வழியோடே அடியார்கட்கெளியார் 52 அதர்வு 275 . போய் அடை 146 . அடியவர் ரத்து கல்லவ ' 223 . | தி - வலச்சாதி 83 8 ) . அடியவர் தமை தின்மை பறிப்பிள் ' அதிக்கை : ஓரர் 170 ( ' ' 61 . | - - காரி 142 146 . ( பதிசம் 115 அடியார்க்கினியா கொடுஞ் சொக் | அதிசயப்பத்து - திருவாசகத் மள்ள ஒரு அடியார்க்கு நல்பார் த்திரம் 173 . அதிமதுரம் 221 . [ 83 85 322 அடி யார்க்சகwar 183 . அதியரையன் - வலைச்சாதிக்கு அரசன் அடியார்க்கு கல்லோன் ' 171 | அகிர்வு . கடுக்கம் முழக்கம் 93 100 அடியார் குறை தீர் ' ' ன் 51 . ! அதிரவீபோடுதல் 6 157 ( 184 அடியார் தங்கட் கெளியர் 103 . ! ' அதாவீசியாடுவான் 158 . அடியார் தங்கட் கவன் 273 அல்லர் 5 . அடியார் தங்களும் சிறை தீர்ப்பான் 54 அந்தகன்றிசை - தென்றிசை 20 . அடி வடிம்பு - SV : H ' * * O ) 4 136 அந்தணர் குல பயிடல் 182 . அடி வாயில் 153 அந்தணன் - பிரமன் 111 140 வாக்களை - மடைப்பள்ளி 44 . சந்தசாயான் . சுந்தரன் வடிவுடைக் அடுக்கு 3 18 62 { 4 73 80 82 கடவுள் 26 . 87 - 8 120 122 125 148 248 அசதம் - அழகு 26 . 249 251 21 . 2 267 270 . . அதரம் - ஆகாயம் 273 . அடைச்சலப்டத்து - திருவாசகத்தள்ள : அசதித் கிருக்கும் - முடித்துவைத்திரு ஒருபதிகம் 126 . [ 124 க்சம் 144 அடைத்து - ஒட்டடை த்து ஒப்பித்து அத்திப்பிறையோள் 265 . அடைய - எல்லாரும் முழுவதும் 101 அதோ 103 117 . அலடவு 26 55 67 . [ 180 1 அபத்தமாமுனி - பதஞ்சலி 41 . தண்டத்தைக் குமரன் மாம்மைத்து அநயன் - ஒப்பில்லாதவன் 58 . அண்ட ம் 133 . | | அபதானம் - அவதானம் என்பதைப் அண்டர்கோன் 50 . அபயம் 73 . ( பார்க்க அணங்கு 35 அபயன் - சோழன் 240 341 உணரிட்டு 262 அபாயம் - ஆபத்து 216 அணி - அழகு சேனையை வசப்பாய் அபிடேகச் சொக்கன் 53 அணி நூல் 236 . [ 27 221 } 239 1 அபிடேகம் - கிரீடம் 53 .