திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி." (எண் - பக்கஎண்,] அ: உலகறிசுட்டு, 2. அங்கயற்கண்ணி, 4. அக்கமணி, 344.) அங்கயற்கண்மணவாளன், 350. அக்கமாலை - உருத்திராக்கமாலை, ஜப அங்கவர் - அவ்விடத்திலுள்ளார், 206. அக்கரம் - வித்தை , 75. [மாலை, 7. அங்காந்து, 45. அக்கரம்பிறர்கண் பொறாதவன், 75. | அங்கி - அக்கினி, 48. (வித்தை , 194. அக்கினித்தம்பம் - ஒருவித்தை , 194. அங்கித்தம்பனை - அக்கினித்தம்பன அகண்ட ம், 2, அக்குலிச்சுவடு - விரற்றழும்பு, 236. அகத்தடிமை, 45. அச்சம், 302. அகத்திய முனிவர், 292, [73. அச்சு - அச்சம், 343. அகத்தியர் ! ரமியைச் சமஞ்செய்தது, அச்சகம் வியாபிப்பது, குதிரை, 136. அகத்தியர் பொதியின்மலையிற் சிவலிங் அச்சோப்பதிகம் - திருவாசகத்துள்ள கம் தாபித்தது, 12. ஒருபதிகம், 114. அகத்தியன் , 314.) அச்சோவழகியது, 236, அகப்பொருள், 321. I ! அச்சோவழகியவா, 236. அகம்-பாவம், மலை, வீடு, 1,108,320. அசஞ்சயர், 42. அகமருடணங்களாகிய மந்திரங்கள் - அசன் - அசமகாராஜன், 162. ஒருவகை வேத மந்திரங்கள், 246. அசனி - இ4, 119, 303. அகரம் - அக்கிரகாரம், 248. (283. | அசைவு - மெலிவு, 204. அகற்றி போர் - நீக்கிய வேலைக்காரர். | ஐசோகம், 99. அகில், 17. அச்சல் - அஞ்சற்க, 73, 191. அகிலாதன் - விசுவநாதர், 12. அஞ்சின ஈசன், 161. அங்கங்கள் ஆறு - நிருத்தம், வியாகர அஞ்செழுத்துச் சம்பு, 3. ணம், கற்பம், கணிதம், பரமம், சர் அட்டயங்கலக்குதிரை, 133. தம் என்ப ன, 311, 312. அட்டமங்கலங்கள், 38. அங்கங்கள் வென்று, 171, | அட்டமாசித்தி, 216, 349. அங்க குலுங்க என்னும்பாடல், 68. | அட்டாலம் = அட்டாலகம் (சிரோகிரு அங்கணம் - சலதாரை, 138. கம்) - மதின் மேல் மண்ட பம், 111. அங்கத்தைப் பூம்பாவையாகப் பாடி : அட்டாலை - மதின் மேல் மண்டபம், அங்க நாத்தெட்டு, 171. [பது, 304. / 100, 337. அங்கப்பதக்கிணம், 167. அட்டாலைச்சேவகன், 101, 103, 254, அல்கம் - சென்பு,போர், புத்தபரிபாஷை அட்டாலைமண்டடம்: இப்பெயருள்ள விசேஷம், 16!, 170, 171, 193, மண்டபமொன்று, பண்டைக்கால அக்கம் வெட்டல், 171, 349. [304. | த்து மதுரையின் கீழைமதிலைச்சார * இங்கே கொடுத்திருக்கும் பதக்களுட் பெரும்பாலனவற்றிற்குப் பொருள் முதலியன குறித்த எண்ணுள்ள பக்கங்களின் அடிக்குறிப்பில் உள்ளன. 47
திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . ( எண் - பக்கஎண் ] : உலகறிசுட்டு 2 . அங்கயற்கண்ணி 4 . அக்கமணி 344 . ) அங்கயற்கண்மணவாளன் 350 . அக்கமாலை - உருத்திராக்கமாலை ஜப அங்கவர் - அவ்விடத்திலுள்ளார் 206 . அக்கரம் - வித்தை 75 . [ மாலை 7 . அங்காந்து 45 . அக்கரம்பிறர்கண் பொறாதவன் 75 . | அங்கி - அக்கினி 48 . ( வித்தை 194 . அக்கினித்தம்பம் - ஒருவித்தை 194 . அங்கித்தம்பனை - அக்கினித்தம்பன அகண்ட ம் 2 அக்குலிச்சுவடு - விரற்றழும்பு 236 . அகத்தடிமை 45 . அச்சம் 302 . அகத்திய முனிவர் 292 [ 73 . அச்சு - அச்சம் 343 . அகத்தியர் ! ரமியைச் சமஞ்செய்தது அச்சகம் வியாபிப்பது குதிரை 136 . அகத்தியர் பொதியின்மலையிற் சிவலிங் அச்சோப்பதிகம் - திருவாசகத்துள்ள கம் தாபித்தது 12 . ஒருபதிகம் 114 . அகத்தியன் 314 . ) அச்சோவழகியது 236 அகப்பொருள் 321 . I ! அச்சோவழகியவா 236 . அகம் - பாவம் மலை வீடு 1 108 320 . அசஞ்சயர் 42 . அகமருடணங்களாகிய மந்திரங்கள் - அசன் - அசமகாராஜன் 162 . ஒருவகை வேத மந்திரங்கள் 246 . அசனி - இ4 119 303 . அகரம் - அக்கிரகாரம் 248 . ( 283 . | அசைவு - மெலிவு 204 . அகற்றி போர் - நீக்கிய வேலைக்காரர் . | ஐசோகம் 99 . அகில் 17 . அச்சல் - அஞ்சற்க 73 191 . அகிலாதன் - விசுவநாதர் 12 . அஞ்சின ஈசன் 161 . அங்கங்கள் ஆறு - நிருத்தம் வியாகர அஞ்செழுத்துச் சம்பு 3 . ணம் கற்பம் கணிதம் பரமம் சர் அட்டயங்கலக்குதிரை 133 . தம் என்ப 311 312 . அட்டமங்கலங்கள் 38 . அங்கங்கள் வென்று 171 | அட்டமாசித்தி 216 349 . அங்க குலுங்க என்னும்பாடல் 68 . | அட்டாலம் = அட்டாலகம் ( சிரோகிரு அங்கணம் - சலதாரை 138 . கம் ) - மதின் மேல் மண்ட பம் 111 . அங்கத்தைப் பூம்பாவையாகப் பாடி : அட்டாலை - மதின் மேல் மண்டபம் அங்க நாத்தெட்டு 171 . [ பது 304 . / 100 337 . அங்கப்பதக்கிணம் 167 . அட்டாலைச்சேவகன் 101 103 254 அல்கம் - சென்பு போர் புத்தபரிபாஷை அட்டாலைமண்டடம் : இப்பெயருள்ள விசேஷம் 16 ! 170 171 193 மண்டபமொன்று பண்டைக்கால அக்கம் வெட்டல் 171 349 . [ 304 . | த்து மதுரையின் கீழைமதிலைச்சார * இங்கே கொடுத்திருக்கும் பதக்களுட் பெரும்பாலனவற்றிற்குப் பொருள் முதலியன குறித்த எண்ணுள்ள பக்கங்களின் அடிக்குறிப்பில் உள்ளன . 47