திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கூசு 4 64- திருவிளையாடல்கள் முதலியவற்றின் அகராதி. பக்கம், ப உச கூகு ஈ57 கூச எக கஉக கூ.04 P : . இ உ.க உக) சுட திருமுகங்கொடுத்த திருவிக பாடல் (குரு) திருவாலவாயான திருவிமாயாடல் (சஎ) திருவிளையாடற் கருனைத் திரு விருத்தம் திருவிளையாடற் பயகரமா திருவுசாத்தான கான்மணி மாலை ஈக்கீரனைக்கரையேற்றின திருவிளையாடல் (கல) தரிகு கிரையான திருவிபாயாடல் {உசு) நாரைக்கு அருள்புரித்த திருவினையாடல் (சு.) சான்மாடக்கூடலான திருவிளையாடல் (க.) நால்வரலாறு ... நாத்சிறப்புப்பாயிரம் .... நாற்பயன் பதஞ்சலிக்குகடஞ்செய்த திருவிளையாடல் (ரு) பதிகம் ..... பயன் முதலியன பலகையிட்ட திருவிளையாடல் (15) .... பழியஞ்சின திருவிளையாடல் (X) .... பன்றிக்குட்டிகளுக்கு அருள் புரிந்த திருவிளையாடல் (54) பன்றிக்குட்டிகளுக்குத்தாயான திருவிளையாடல் (54) புலிமுலை புல்வாய்க்காளின் திருவி பாயாடல் (கு) ... பூதமுண்ட திருவிளையாடல் (க ) .... பொன்னனையாளுக்கு ஆ), பொரித்த திருவிபயாடல் (45) மகாபாதகத் தீர்த்த திருவி .-ல் {ச) மண்சுமந்த திருவிளையாடல் (10) ... மணஞ்செய்த திருவிளயாடம் (ஈ) ... மதுரையான திருவிபோயாடல்' {5.சு ) ... ... மலயத்துவசனை டழைத்த தரு: ளே யாடல் (க, மாணிக்கம்விந்த திருவிளையாடல் (20) மாமனாகவந் துவழக்குரைத்த Ahc எயாடல் (சக) ... மாமேருவிற்கயல் செண்டுடாந்த்த திருவினையாடல் (சுக) மாறியாடின திருவிளையாடல் ( 12 ) ,.. மூர்த்தியார்க்கு அரசவி... த பாடல் (ருக) .... மெய்க்காட்டிட்ட திருவிளையாடல் (5.சு) வாகுணலுக்குச்சிவலோ . காட்டி =பாடல் (சஅ; } வலை வீசின திரு.ளையாடல் ( உ. ... வளையல்விற்ற திருவிளையாடல் )... வளைவேல்செண்டுகொடுத்த தி, 'JR:ni (கக} விடைக்குறியம் பெய்த திருவிளையாடல் ) விருத்தகுமாரபாலரான திருவிபோயாடல் (கூக) வெப்புத்தீர்த்த திருவிளையாடல் (ங எ) வெள்ளானைக்குச்சாபத்தீர்த்த திருவிளையாடல் (உ) ... வேதம் உணர்த்திய திருவிளை பாட ' (ச) கூ.சி காத கரக உக உக உருக 202. 86- திக
கூசு 4 64 - திருவிளையாடல்கள் முதலியவற்றின் அகராதி . பக்கம் உச கூகு ஈ57 கூச எக கஉக கூ . 04 P : . . உக ) சுட திருமுகங்கொடுத்த திருவிக பாடல் ( குரு ) திருவாலவாயான திருவிமாயாடல் ( சஎ ) திருவிளையாடற் கருனைத் திரு விருத்தம் திருவிளையாடற் பயகரமா திருவுசாத்தான கான்மணி மாலை ஈக்கீரனைக்கரையேற்றின திருவிளையாடல் ( கல ) தரிகு கிரையான திருவிபாயாடல் { உசு ) நாரைக்கு அருள்புரித்த திருவினையாடல் ( சு . ) சான்மாடக்கூடலான திருவிளையாடல் ( . ) நால்வரலாறு . . . நாத்சிறப்புப்பாயிரம் . . . . நாற்பயன் பதஞ்சலிக்குகடஞ்செய்த திருவிளையாடல் ( ரு ) பதிகம் . . . . . பயன் முதலியன பலகையிட்ட திருவிளையாடல் ( 15 ) . . . . பழியஞ்சின திருவிளையாடல் ( X ) . . . . பன்றிக்குட்டிகளுக்கு அருள் புரிந்த திருவிளையாடல் ( 54 ) பன்றிக்குட்டிகளுக்குத்தாயான திருவிளையாடல் ( 54 ) புலிமுலை புல்வாய்க்காளின் திருவி பாயாடல் ( கு ) . . . பூதமுண்ட திருவிளையாடல் ( ) . . . . பொன்னனையாளுக்கு ) பொரித்த திருவிபயாடல் ( 45 ) மகாபாதகத் தீர்த்த திருவி . - ல் { ) மண்சுமந்த திருவிளையாடல் ( 10 ) . . . மணஞ்செய்த திருவிளயாடம் ( ) . . . மதுரையான திருவிபோயாடல் ' { 5 . சு ) . . . . . . மலயத்துவசனை டழைத்த தரு : ளே யாடல் ( மாணிக்கம்விந்த திருவிளையாடல் ( 20 ) மாமனாகவந் துவழக்குரைத்த Ahc எயாடல் ( சக ) . . . மாமேருவிற்கயல் செண்டுடாந்த்த திருவினையாடல் ( சுக ) மாறியாடின திருவிளையாடல் ( 12 ) . . மூர்த்தியார்க்கு அரசவி . . . பாடல் ( ருக ) . . . . மெய்க்காட்டிட்ட திருவிளையாடல் ( 5 . சு ) வாகுணலுக்குச்சிவலோ . காட்டி = பாடல் ( சஅ ; } வலை வீசின திரு . ளையாடல் ( . . . . வளையல்விற்ற திருவிளையாடல் ) . . . வளைவேல்செண்டுகொடுத்த தி ' JR : ni ( கக } விடைக்குறியம் பெய்த திருவிளையாடல் ) விருத்தகுமாரபாலரான திருவிபோயாடல் ( கூக ) வெப்புத்தீர்த்த திருவிளையாடல் ( ) வெள்ளானைக்குச்சாபத்தீர்த்த திருவிளையாடல் ( ) . . . வேதம் உணர்த்திய திருவிளை பாட ' ( ) கூ . சி காத கரக உக உக உருக 202 . 86 திக