திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அறுபத்து நான்கு திருவிளையாடல்கள் முதலியவற்றின் அகராதி பக்கம், கசுசு சச உஅக உக உஉச ககக உருரு சஎ அங்கம் வெட்டின திருவிளையாடல் (கூடு ) அட்டமாசித்திபகர்த்த திருவிளையாடல் (சக) அதிகமாக இருந்த கடவுள் வாழ்த்துச் செய்யுட்கள் அவையடக்கம் பட ஆறழைத்த திருவிளையாடல் (எ ) .... ஆனையெய்த திருவிளையாடல் (உசு) .... இசைவாதுவென்ற திருவிளையாடல் (ருஎ) இடைக்காடன் பின்போன திருவிளையாடல் (20) ... இந்திரன் பழி தீர்த்த திருவிளையாடல் (க) இந்திரன் முடிமேல்வளை யெறிந்த திருவிளையாடல்'(ச) இலச்சினையிட்ட திருவிளையாடல் (உச) இலீலாசங்கிரகவத்தியாயம் .. உக்கிரன் பிறந்த திருவிளையாடல் (60)..... உலவாக்கிழி கொடுத்த திருவிளையாடல் (50) உலவாக்கோ டைவைத்த திருவிளையாடல் (50) ஊமைதமிழறிந்த திருவிளையாடல் (கக) கடல்சுவரவே லெறிந்த திருவிளையாடல் (25) கடலழைத்த திருவிளையாடல் (அ) ... கடவுள் வாழ்த்து .... .... கரிக்குருவிக்கருள் புரிந்த திருவிளையாடல் (60) ...... கல்லானைகரும்புவாங்கின திருவிளையாடல் (கச) கழுவேறின திருவிளையாடல் (கஅ) ... காப்பு ..... காரியார்சாரியார்பாப்பகுந்த திருவிளையாடல் (52) கிழியறுத்த திருவிளையாடல் (சசு) ... குதிரைகரியான திருவிளையாடல் (உக) குறுமுனிக்குத்தமிழுரைத்த திருவிளையாடல் (54) சங்கப்பலகை கொடுத்த திருவிளையாடல் (கரு) சாதாரிபாடின திருவிளையாடல் (ருச).... சான் றழைத்த திருவிளையாடல் (சு) ... சித்தரான திருவிளையாடல் (கங } ... சோழனைக்கொண்டாழியிற்றாழ்த்த திருவிளையாடல் (சசு) ஞானோபதேசஞ்செய்த திருவிளையாடல் (உஎ ) தடாததையாரவதரித்த திருவிளையாடல் (ந) தண்ணீர்ப்பந்தர்வைத்த திருவிளையாடல் (சக) திருக்காச்சிறப்பு திருகாட்டுச் சிறப்பு ... உங எ கூ உாக கா
அறுபத்து நான்கு திருவிளையாடல்கள் முதலியவற்றின் அகராதி பக்கம் கசுசு சச உஅக உக உஉச ககக உருரு சஎ அங்கம் வெட்டின திருவிளையாடல் ( கூடு ) அட்டமாசித்திபகர்த்த திருவிளையாடல் ( சக ) அதிகமாக இருந்த கடவுள் வாழ்த்துச் செய்யுட்கள் அவையடக்கம் பட ஆறழைத்த திருவிளையாடல் ( ) . . . . ஆனையெய்த திருவிளையாடல் ( உசு ) . . . . இசைவாதுவென்ற திருவிளையாடல் ( ருஎ ) இடைக்காடன் பின்போன திருவிளையாடல் ( 20 ) . . . இந்திரன் பழி தீர்த்த திருவிளையாடல் ( ) இந்திரன் முடிமேல்வளை யெறிந்த திருவிளையாடல் ' ( ) இலச்சினையிட்ட திருவிளையாடல் ( உச ) இலீலாசங்கிரகவத்தியாயம் . . உக்கிரன் பிறந்த திருவிளையாடல் ( 60 ) . . . . . உலவாக்கிழி கொடுத்த திருவிளையாடல் ( 50 ) உலவாக்கோ டைவைத்த திருவிளையாடல் ( 50 ) ஊமைதமிழறிந்த திருவிளையாடல் ( கக ) கடல்சுவரவே லெறிந்த திருவிளையாடல் ( 25 ) கடலழைத்த திருவிளையாடல் ( ) . . . கடவுள் வாழ்த்து . . . . . . . . கரிக்குருவிக்கருள் புரிந்த திருவிளையாடல் ( 60 ) . . . . . . கல்லானைகரும்புவாங்கின திருவிளையாடல் ( கச ) கழுவேறின திருவிளையாடல் ( கஅ ) . . . காப்பு . . . . . காரியார்சாரியார்பாப்பகுந்த திருவிளையாடல் ( 52 ) கிழியறுத்த திருவிளையாடல் ( சசு ) . . . குதிரைகரியான திருவிளையாடல் ( உக ) குறுமுனிக்குத்தமிழுரைத்த திருவிளையாடல் ( 54 ) சங்கப்பலகை கொடுத்த திருவிளையாடல் ( கரு ) சாதாரிபாடின திருவிளையாடல் ( ருச ) . . . . சான் றழைத்த திருவிளையாடல் ( சு ) . . . சித்தரான திருவிளையாடல் ( கங } . . . சோழனைக்கொண்டாழியிற்றாழ்த்த திருவிளையாடல் ( சசு ) ஞானோபதேசஞ்செய்த திருவிளையாடல் ( உஎ ) தடாததையாரவதரித்த திருவிளையாடல் ( ) தண்ணீர்ப்பந்தர்வைத்த திருவிளையாடல் ( சக ) திருக்காச்சிறப்பு திருகாட்டுச் சிறப்பு . . . உங கூ உாக கா