திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

இலீலாசங்கிரகவத்தியாயச் செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி அஞ்சியவன் புடை 343 | தாவருமுக்கிரன் 333 அடற்படையாளென 340 திரண்டமணரெரி 340 அந்தணரையிகழ் 346 | திருத்தசிவமுனி 335 அம்பிகைக்காக 336 திருமணத்தின்வந் 332 அரன்கயிலையின் 341 | தென்னன்மலயத் 331 அருபாற்பந்தி 3:38 தென்னனுவத்தறு 339 அருளுடையாள் பெரி 346 நவையறுபத்திரன் 345 அன்பர் தமக்கிடர் 339 நாவலரன்பர் 335 அன்புடையவன்னை 33:3 பரிவேத்தாவென 341 அன்புடையோனொரு 343 புகலியினில் 340 அனையைமன 339 புரந்தரன் 331 இசைவல்லானெ 344 பூவணத்திற்பொன் 342 இலகுபுகழ்க்காரி 344 பெருகுபெரருள் 845 இன்னிசைபாடும் 345 பொருவருமாத 332 ஈசனையுண்டென் 341 / பொத்புறுகண் 347 உயர் தந்தை 345 பொன்மலய 33:3 ஒண்கவிகுன்றம் 335 மகவிலாவொரு 341 ஓங்குபிரளய மங்குபொருளு 346 கணநாதர் தமில் 337 மன்னவர் மவ 342 காடுவெட்டி 337 மனைவியொடும் 339 கூறுமிடைக்காடன் 336 மாத்திரை பொக் 334 கொடிக்கஞ்சிக்கருங் 3-16 மாதவர்கள் 336 சங்கத்தாரிறையனார் 335 மீதுயர்ந்து 338 சித்திரைச்சித்திரை 344 மும்முலையாள் 332 சினமாவேட்டம் 343 வதிவாவிவற்ற 347 சீலமதுரை 336 வாமுனிவா 338 செம்பியன் றென் 342 | வருமிவுளி 338 செழியர்குலத்த 337 | வல்லவ தடாதகைசொல்வா 333 வாசவன் கூறிய 331 தவற்றுமீனவ | 337 வாருதியொன்று 333 தவிசுவிரும்பி வெஞ்சமணர் 340 தாணுவலியறிவான் 334 | வைதிகத்தை 343 342 334
இலீலாசங்கிரகவத்தியாயச் செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி அஞ்சியவன் புடை 343 | தாவருமுக்கிரன் 333 அடற்படையாளென 340 திரண்டமணரெரி 340 அந்தணரையிகழ் 346 | திருத்தசிவமுனி 335 அம்பிகைக்காக 336 திருமணத்தின்வந் 332 அரன்கயிலையின் 341 | தென்னன்மலயத் 331 அருபாற்பந்தி 3 : 38 தென்னனுவத்தறு 339 அருளுடையாள் பெரி 346 நவையறுபத்திரன் 345 அன்பர் தமக்கிடர் 339 நாவலரன்பர் 335 அன்புடையவன்னை 33 : 3 பரிவேத்தாவென 341 அன்புடையோனொரு 343 புகலியினில் 340 அனையைமன 339 புரந்தரன் 331 இசைவல்லானெ 344 பூவணத்திற்பொன் 342 இலகுபுகழ்க்காரி 344 பெருகுபெரருள் 845 இன்னிசைபாடும் 345 பொருவருமாத 332 ஈசனையுண்டென் 341 / பொத்புறுகண் 347 உயர் தந்தை 345 பொன்மலய 33 : 3 ஒண்கவிகுன்றம் 335 மகவிலாவொரு 341 ஓங்குபிரளய மங்குபொருளு 346 கணநாதர் தமில் 337 மன்னவர் மவ 342 காடுவெட்டி 337 மனைவியொடும் 339 கூறுமிடைக்காடன் 336 மாத்திரை பொக் 334 கொடிக்கஞ்சிக்கருங் 3 - 16 மாதவர்கள் 336 சங்கத்தாரிறையனார் 335 மீதுயர்ந்து 338 சித்திரைச்சித்திரை 344 மும்முலையாள் 332 சினமாவேட்டம் 343 வதிவாவிவற்ற 347 சீலமதுரை 336 வாமுனிவா 338 செம்பியன் றென் 342 | வருமிவுளி 338 செழியர்குலத்த 337 | வல்லவ தடாதகைசொல்வா 333 வாசவன் கூறிய 331 தவற்றுமீனவ | 337 வாருதியொன்று 333 தவிசுவிரும்பி வெஞ்சமணர் 340 தாணுவலியறிவான் 334 | வைதிகத்தை 343 342 334