திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

-- 317 329 பயகரமாலைச் செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி - ***- அடல் வந்தமான 323 | நிகரற்றதாரு 322 அரியார்க்குஞ்சோலை 323 நீங்காத செல்வ 320 அருகிருக்குங்குழி 319 நீலக்காம்பன்றி 329 ஆம் பாரனைத்தும் 327 பரிவோடுசெல்வ இதத்தசெழுந்தமிழ் 325 பிரியாவெனது 319 இந்திரன்கை 318 பு-விக்குள் வீறு 324 இருமீன் பிடிக்கும் 322 ' புயறவழ்சோயே 328 உயர்ந்ததற்கூடல் 321 பூவிக்கட்ட 317 உலகமகிழ்வெய்த 320 பெரும் கோடு 327 எண்ணுந் தமிழின் 3:11 போரையற்ற எண்பார்மதுரை 326 | மடலழசோய) 326 எழிறிகழ்கூடலின் 321 | மடைத்தலை முத்தங் 327 இங்கய கூடத்பதி 322 மணிதிகழ்மாட 328 கத்திக்கழனி 3:30 மதியாகானள் 320 கதிசேர்வணியன் 33} மரியா தமாமரை 330 கதியங்கெய்தாத 3:25 , மன்னிக்கிடக்கு 317 கலித்துயர் தீர்க்கும் 328 மாப்பலடிக்கமுகு 328 (கோத்திரமன்னவன் 325 | மாட்பாடலஞ்செறி 321 சகம்புகழுந்தென் 320" மாலொந்தேவர் 328 சாத்தியமேன்மை 322 ' முடிவொன்றிலாத 329 சீராகவாழுமதுரா 318 | முத்தமிழோரெண் 329 சுசியாரமுதின் 311 முத்தப்பருதி 326 செருவேறு மன்னர் 322 வகையான தொன் 323 செழியன் தமிழ் 324 | வந்தித்தவர்தம் 325 சேலிகல்கூடம் 324 | வரகுணதேவன் 327 ஞாலத்தர்போற்று 323 வரிபயின் மீனத்து 323 தடாதகையார் தன் 319 | வண்ண டர்டோற்று 325 தாண்டியவெம்பரி 313 | வித்தாரமாக 319 திருந்தியசெல்வ 3:21 | விதம்பொலேய் 318 (தரியலர்வத்து 320 | விதமாமாவெண்ணெ 324 தோதகவாசகன் 324 : வென்றிகொள் கூட 329 நலங்கிளர்வெள்ளி 326 | வேடிக்கையாக 328 நான் மறையோ 330 வேதாவணங்கு 327
- - 317 329 பயகரமாலைச் செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி - * * * அடல் வந்தமான 323 | நிகரற்றதாரு 322 அரியார்க்குஞ்சோலை 323 நீங்காத செல்வ 320 அருகிருக்குங்குழி 319 நீலக்காம்பன்றி 329 ஆம் பாரனைத்தும் 327 பரிவோடுசெல்வ இதத்தசெழுந்தமிழ் 325 பிரியாவெனது 319 இந்திரன்கை 318 பு - விக்குள் வீறு 324 இருமீன் பிடிக்கும் 322 ' புயறவழ்சோயே 328 உயர்ந்ததற்கூடல் 321 பூவிக்கட்ட 317 உலகமகிழ்வெய்த 320 பெரும் கோடு 327 எண்ணுந் தமிழின் 3 : 11 போரையற்ற எண்பார்மதுரை 326 | மடலழசோய ) 326 எழிறிகழ்கூடலின் 321 | மடைத்தலை முத்தங் 327 இங்கய கூடத்பதி 322 மணிதிகழ்மாட 328 கத்திக்கழனி 3 : 30 மதியாகானள் 320 கதிசேர்வணியன் 33 } மரியா தமாமரை 330 கதியங்கெய்தாத 3 : 25 மன்னிக்கிடக்கு 317 கலித்துயர் தீர்க்கும் 328 மாப்பலடிக்கமுகு 328 ( கோத்திரமன்னவன் 325 | மாட்பாடலஞ்செறி 321 சகம்புகழுந்தென் 320 மாலொந்தேவர் 328 சாத்தியமேன்மை 322 ' முடிவொன்றிலாத 329 சீராகவாழுமதுரா 318 | முத்தமிழோரெண் 329 சுசியாரமுதின் 311 முத்தப்பருதி 326 செருவேறு மன்னர் 322 வகையான தொன் 323 செழியன் தமிழ் 324 | வந்தித்தவர்தம் 325 சேலிகல்கூடம் 324 | வரகுணதேவன் 327 ஞாலத்தர்போற்று 323 வரிபயின் மீனத்து 323 தடாதகையார் தன் 319 | வண்ண டர்டோற்று 325 தாண்டியவெம்பரி 313 | வித்தாரமாக 319 திருந்தியசெல்வ 3 : 21 | விதம்பொலேய் 318 ( தரியலர்வத்து 320 | விதமாமாவெண்ணெ 324 தோதகவாசகன் 324 : வென்றிகொள் கூட 329 நலங்கிளர்வெள்ளி 326 | வேடிக்கையாக 328 நான் மறையோ 330 வேதாவணங்கு 327