திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கணபதி ஆனை. முகவுரை தேவாரம், திருச்சி | } பலம். வேதியா வேத சீதா விண்ணவ ரண்ண வென்றேன் றோதியே மலர்க விே யொ-ருங்கிநீன் கழல்கள் காணப் பாதியோர் பெண்னை வைத்தாய் படர்சடை. மதியஞ்சூடு மாதியே யால வாயி லப்பனே யருள் செய் யாயே. திருவாலவாபொன்பம் பான்னை காட்டி _yirள தேவாரம் பெற்ற பத்திர்கு ஸ்தலம் ரசில் - தலா 7 ; பதின்ை கஸ்தலங்களாவன : ' கூடல் புகாரில் குற்லை மாப்பா பேடகாகல் (F.sind 37'மே சாடானை தென்பரங்குன சுழிறென். ஈப்புத் துர்கானை வன்கொடுங்குன் மத வணம்'' என்பன. இத்தலா, கருணைக் கடலாகிய ஸ்ரீசோமசந்தரக்கடவுள் ஆன் மாக்களை உய்வித்த தகவெண், 43 - 3 களை (UT:டல்கள் செய் தருளிய ஒப்பார்வற்ற பெருவொய்5, _ ; இதற்குரிய தேவாரப் பதிகங்களாவன : திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் தேவாரத்தின் முதல் பண் நீலமாக.pறு '... குறிஏகி மந்திரமாவது காந்தாரம் மானினேர்வி கொல்லி காட்டுமாவது பௌதிகம் செய்யனே வீடலாலவாயிலாய்
கணபதி ஆனை . முகவுரை தேவாரம் திருச்சி | } பலம் . வேதியா வேத சீதா விண்ணவ ரண்ண வென்றேன் றோதியே மலர்க விே யொ - ருங்கிநீன் கழல்கள் காணப் பாதியோர் பெண்னை வைத்தாய் படர்சடை . மதியஞ்சூடு மாதியே யால வாயி லப்பனே யருள் செய் யாயே . திருவாலவாபொன்பம் பான்னை காட்டி _ yirள தேவாரம் பெற்ற பத்திர்கு ஸ்தலம் ரசில் - தலா 7 ; பதின்ை கஸ்தலங்களாவன : ' கூடல் புகாரில் குற்லை மாப்பா பேடகாகல் ( F . sind 37 ' மே சாடானை தென்பரங்குன சுழிறென் . ஈப்புத் துர்கானை வன்கொடுங்குன் மத வணம் ' ' என்பன . இத்தலா கருணைக் கடலாகிய ஸ்ரீசோமசந்தரக்கடவுள் ஆன் மாக்களை உய்வித்த தகவெண் 43 - 3 களை ( UT : டல்கள் செய் தருளிய ஒப்பார்வற்ற பெருவொய்5 _ ; இதற்குரிய தேவாரப் பதிகங்களாவன : திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் தேவாரத்தின் முதல் பண் நீலமாக . pறு ' . . . குறிஏகி மந்திரமாவது காந்தாரம் மானினேர்வி கொல்லி காட்டுமாவது பௌதிகம் செய்யனே வீடலாலவாயிலாய்